Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

De les següents oracions indiqueu quines són vertaderes (V) i quines són falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Les dinàmiques de grup permeten arribar a relacions humanes més profundes.

2

En les dinàmiques de grup has d’actuar segons les normes socials i els protocols.

3

En les dinàmiques de grup deixes al marge els mecanismes de defensa envers els altres.

4

Les dinàmiques de grup són un joc que estimula la creativitat i l’aflorament d’emocions.

5

Les dinàmiques de grup permeten parlar de temes tabú.

Exercici 2

Escolliu quina és l’afirmació correcta:

NúmPregunta
1

Les dinàmiques de grup són vivencials ja que fan sentir les situacions com si fossin reals.

2

Les dinàmiques de grup són vivencials perquè s’adquireix coneixement.

3

Les dinàmiques de grup són individuals, per això es diuen vivencials.

Exercici 3

Escolliu l’afirmació correcta:

NúmPregunta
1

Les dinàmiques de grup són un fi en elles mateixes.

2

Les dinàmiques de grup són un joc, per això es diuen que són lúdiques.

3

Les dinàmiques de grup tenen un objectiu que va més enllà de l’entreteniment.

Exercici 4

Relacioneu cada finalitat amb la tècnica de dinàmica de grups corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Millorar la comunicació i potenciar determinats valors:

2

Desenvolupar capacitats diverses:

3

Superar diversos problemes d’àmbit psíquic:

4

Millorar el propi treball de l’equip:

Exercici 5

Completeu aquestes frases sobre la formació de grups amb l’expressió més correcta en cada cas.

NúmPreguntaResposta
1

Enumerar els membres del grup amb nombres (1, 2, 3, 1, 2, 3…) i després ajuntar els 1, ajuntar els 2… és un tipus d’agrupació:

2

El dinamitzador forma el grup segons els seus interessos. És un tipus d’agrupació:

3

Els membres del grup s’agrupen per afinitats. És un tipus d’agrupació:

4

Buscar parelles d’imatges iguals, repartir-les entre els membres del grup i que s’agrupin buscant la mateixa imatge és un tipus d’agrupació:

Exercici 6

De les següents oracions indiqueu quines són vertaderes (V) i quines són falses (F) respecte a les regles bàsiques del comportament del tècnic en l’aplicació de les dinàmiques.

NúmPreguntaVF
1

Per dur a terme les dinàmiques de grup s’han de conèixer els fonaments teòrics de cada dinàmica, així com les possibilitats i riscos.

2

Es dona el temps indicat, i si no s’ha acabat la dinàmica es don per finalitzada.

3

Tots els membres del grup sempre han de participar de totes les dinàmiques que es dugin a terme.

4

Un cop finalitzada la dinàmica de grup es farà sempre l’avaluació.

5

S’ha de respectar el nivell evolutiu del grup per realitzar una dinàmica.

Exercici 7

Completeu aquest text sobre els tipus de dinàmiques amb l’expressió correcta.

NúmPregunta
1

Per fer un primer apropament i contacte entre els membres del grup la millor dinàmica és la . Per desenvolupar l’autoconcepte de cada persona és millor fer dinàmiques d’. Les dinàmiques de afavoreixen l’expressió de necessitats o sentiments i l’escolta activa. Per superar les relacions competitives i potenciar el treball en comú, el millor és dur a terme dinàmiques de . Per alliberar energia i crear un clima d’alegria, és millor fer dinàmiques de .

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Les dinàmiques d’afirmació desenvolupen l’autoconcepte de cada persona i la seva afirmació com a tal en el grup.

2

Les dinàmiques de confiança donen bons resultats quan el grup s’acaba de conèixer.

3

Les dinàmiques de comunicació desenvolupen només la comunicació verbal.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Quin tipus de dinàmica és l’anomenada “dictar dibuixos”?

NúmPregunta
1

De cooperació

2

De resolució de conflictes

3

De comunicació

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Quin és un objectiu de les dinàmiques de coneixement i confiança?

NúmPregunta
1

Promoció de la lliure expressió

2

Desenvolupament de l’autoestima

3

Estimulació de la creativitat

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general