Activitats

Les dinàmiques de grup

L’objectiu de l’activitat és definir les dinàmiques de grup i explicar les seves característiques.

Expliqueu què són les dinàmiques de grup i les característiques que les defineixen.

Les dinàmiques de grup són un conjunt de mètodes i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per fer-lo més eficaç, estimular l’acció i funcionament del grup per aconseguir els seus objectius.

Pel que fa a les característiques, totes les dinàmiques de grup tenen en comú el caràcter vivencial i lúdic:

 • Les respostes tenen lloc mitjançant l’experiència de l’altre i de la vivència grupal. Per tant, hi ha adquisició de coneixements i habilitats gràcies a la pràctica i a la participació en el grup.
 • Es presenten en forma de joc o exercici que dona un valor específic de diversió, i estimulen la creativitat i l’aflorament d’emocions, però en cap cas són un joc. Tenen un objectiu que va més enllà de l’entreteniment i no són mai un fi en si mateixes, sinó que són un mitjà per aconseguir un objectiu.

La sinergia en el treball en equip

L’objectiu de l’activitat és explicar la importància de la sinergia en el treball en equip.

Expliqueu què significa el concepte de sinergia i quina importància té en el treball en equip.

La sinergia grupal és l’acció coordinada de les accions i les capacitats dels diferents membres d’un grup per aconseguir el seu objectiu. No tan sols permet treure el millor del potencial de cadascun dels membres del grup, sinó potenciar aquestes capacitats, aconseguir-ne d’altres per contagi i, sobretot, potenciar la creativitat grupal. Per tant, el resultat del treball en grup és superior a la suma de treballs individuals.

Aspectes en la posada en pràctica de tècnica de grup

L’objectiu de l’activitat és explicar els aspectes que s’han de tenir en compte quan s’ha dur a terme una tècnica d’intervenció en un grup.

Indiqueu alguns aspectes que l’animador/a ha de tenir en compte a l’hora de posar en pràctica una dinàmica de grup, especialment si no té gaire experiència.

Els aspectes són:

 • Els objectius que es pretén aconseguir amb la tècnica.
 • Les característiques del grup: edat, sexe, interessos, necessitats, formació, motivacions..
 • L’espai i el temps del qual es disposa.
 • El material necessari per dur a terme la tècnica.
 • La fitxa de l’activitat com a guió per recollir ordenadament tot allò que es pretén portar a terme.

Qualitats per dirigir activitats de grups

L’objectiu de l’activitat és descriure les qualitats que ha de reunir un bon animador o animadora per dirigir activitats de grups.

Descriviu algunes qualitats que us sembla que ha de reunir un bon animador o animadora per dirigir una activitat de grups.

De continguts un bon animador ha de:

 • Conèixer els fonaments teòrics i l’estructura de cada dinàmica, així com les seves possibilitats i riscos.
 • Seguir els procediments que hagin estat establerts prèviament.
 • Aplicar-les amb objectius clars i concrets.
 • No fer les dinàmiques “justes de temps” ni amb presses (espai i temps).
 • Conèixer les característiques del grup.
 • Evitar la competitivitat.
 • Fomentar la participació en un clima de creativitat i respecte.
 • Assegurar-se que tots els participants comprenguin en què consisteix cada dinàmica i que coneixent les regles les acceptin.
 • Fer l’avaluació (reflexió) amb el grup un vegada finalitzada la dinàmica.

D’actitud un bon animador ha de tenir cinc qualitats:

 • Acceptació. Acceptar totes les persones tal com són realment.
 • Igualtat. Fer que totes les persones se sentin iguals a les altres en el moment d’expressar les seves opinions.
 • Immunitat. Respectar les opinions expressades i garantir que aquestes no seran font de represàlies.
 • Llibertat. Expressar els seus punts de vista i opinions.
 • Sinceritat. Respondre amb honestedat.

Dinàmiques de grup

L’objectiu de l’activitat és mostrar com se selecciona i desenvolupa una dinàmica de grup tenint en compte l’objectiu que es vol aconseguir.

Formeu part de l’equip de professionals d’un equipament destinat a infants i joves en risc d’exclusió social que s’ha creat enguany. La meitat de l’equip prové d’un altre equipament i ja havien treballat junts; l’altra meitat no. Proposeu i elaboreu una activitat per fomentar la confiança entre tots els membres de l’equip i elaboreu la fitxa corresponent.

Resposta oberta.

Cal elaborar una dinàmica de coneixement i confiança adreçada a adults.

La fitxa de la dinàmica ha de tenir els apartats següents:

 • Objectius
 • Edat
 • Nombre de participants
 • Temporització
 • Materials
 • Descripció de la dinàmica
 • Avaluació
 • Observacions

Anar a la pàgina anterior:
Dinàmiques de grup
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació