Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

De les següents oracions indiqueu quines són vertaderes (V) i quines són falses (F).

NúmPreguntaVF
1

El grup primari es caracteritza per tenir unes relacions afectives intenses i duradores.

2

En el grup primari les relacions són impersonals i institucionalitzades.

3

Els grups de referència són grups amb els quals ens identifiquem i adoptem els seus valors i normes.

4

Els grups de pertinença són aquells que s’han format deliberadament. Tenen normes fixes.

5

Els grups informals són aquells que és formen espontàniament.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta respecte als grups primaris:

NúmPregunta
1

Juguen un paper central en el bagatge d’experiències personals.

2

La relació entre els seus membres es dona en funció de la utilitat.

3

Existeixen normes i prescripcions imposades de manera formal.

Exercici 3

Indiqueu a quin tipus de grup pertanyen els següents grups:

NúmPreguntaResposta
1

La colla d’amics (segons l’adscripció):

2

El barri on vivim (segons l’adscripció):

3

El grup de treball d’estudiants d’integració social/educació infantil (segons la naturales de la seva constitució):

4

L’Institut Obert de Catalunya (IOC)(segons la la relació afectiva):

5

Els amics (segons la relació afectiva):

Exercici 4

Completeu la frase amb l’expressió més correcta en cada cas.

NúmPregunta
1

Les classificacions que més s’utilitzen depenen del tipus de , la vinculació al grup i la de constitució.

2

Segons la , hi ha i .

3

Segons la vinculació al grup, hi ha i .

4

Segons la naturalesa de la seva constitució, hi ha i .

Exercici 5

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Hi ha diferents dimensions que donen lloc a les estructures de grup: de poder, de comunicació i d’afinitat.

2

Una persona sempre representa el mateix rol, sigui en el grup que sigui.

3

La persona que sol tenir el poder dins d’un grup és la més agressiva i qui atemoritza més, i imposa la seva voluntat.

4

Les estructures d’afinitat estableixen les preferències i els rebuigs entre les persones d’un grup.

Exercici 6

Indiqueu a quin tipus de rols (de tasca, de manteniment, obstructius) pertanyen les següents accions:

NúmPreguntaResposta
1

Aportar o buscar informació:

2

Bloquejar, estar sempre en contra:

3

Expressar els sentiments del grup:

4

Fomentar el compromís:

5

Resumir, prendre l’acta:

6

Negar la feina, fugir d’estudi:

Exercici 7

Trieu l’opció correcta respecte a líder autoritari:

NúmPregunta
1

Confia en el grup i en les seves possibilitats per resoldre les pròpies necessitats.

2

Confia poc en la iniciativa de la resta del grup.

3

Dona lloc a la improvisació i perquè la resta de membres del grup adopti una actitud individualista.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta respecte a líder permissiu.

NúmPregunta
1

Tracta d’imposar la seva voluntat, fent que els membres del grup adoptin el seu punt de vista.

2

Estimula la participació de tots els membres del grup.

3

Espera que el grup trobi solucions espontànies a les situacions plantejades.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta respecte a líder democràtic.

NúmPregunta
1

Té unes conseqüències de rendiment alt quan hi és, però insatisfacció i apatia quan no hi és.

2

Crea confusió entre els membres del grup i produeix insatisfacció i apatia.

3

Afavoreix la comunicació i l’autonomia. La cooperació assoleix un nivell alt així com la productivitat i la integració.

Exercici 10

Completeu les següents frases amb les expressions correctes.

NúmPregunta
1

La Finestra de Johari és una de comunicació. Permet analitzar informacions sobre un mateix i sobre els altres.

2

L’ conté les experiències i les dades conegudes per la pròpia persona i per aquelles que l’envolten.

3

L’ conté informació sobre un mateix que és desconeguda pel propi individu però coneguda pels altres.

4

L’ és la zona de la personalitat desconeguda pels altres i l’ són aquells factors dels quals un mateix no és conscient i que també son desconeguts per els altres membres del grup.

Exercici 11

Indiqueu quines de les següents oracions són vertaderes (V) i quines són falses (F).

NúmPreguntaVF
1

El sociograma és una tècnica per analitzar les relacions interpersonals entre els membres d’un grup.

2

El sociograma analitza les relacions d’atracció rebuig dels membres del grup en funció només de les tasques de treball dins del grup.

3

El sociograma dona conclusions sobre com evolucionarà el funcionament del grup.

4

El sociograma expressa la posició que ocupa cada membre del grup respecte als altres, les eleccions i els rebuigs que ha rebut i que ha realitzat.

5

A partir del sociograma es pot arribar a determinar el líder, l’aïllat, el marginat, el rebutjat o el polèmic.

Exercici 12

Indiqueu a quina tècnica grupal corresponen els següents objectius:

NúmPreguntaResposta
1

Proporcionar informació àmplia i organitzada, d’una manera directa. Ampliar coneixements en relació amb el tema tractat:

2

Oferir punts de vista enriquidors de diferents experts:

3

Fer una deliberació sistemàtica sobre un tema prèviament plantejat:

4

Discutir i analitzar un problema de manera simultània:

5

Participar activament en la presa de decisions sobre un tema:

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

Quina és la descripció correcta de pluja d’idees?

NúmPregunta
1

Adonar-se de com varia la informació segons la manera com es busca.

2

Afavorir la discussió d’un problema, evitant les inhibicions que poden provocar les crítiques.

3

Estimular el grup per tal que ampliï els seus coneixements en relació amb el tema tractat.

Exercici 14

Trieu l’opció correcta.

Quina es la definició correcta de simposi?

NúmPregunta
1

Una exposició verbal sobre un tema per part d’una persona qualificada durant un espai de temps determinat.

2

Una discussió amb moderador a càrrec de persones expertes que aporten el seu punt de vista sobre el tema que es tractarà.

3

Un grup d’exposicions verbals ofertes per persones qualificades que tracten diferents aspectes d’un mateix tema.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Dinàmiques de grup