Activitats

Diferència entre conjunt de persones i grup

L’objectiu de l’activitat és saber diferenciar un conjunt de persones i un grup social des del punt de vista sociològic.

Quina diferència hi ha entre un conjunt de persones i un grup social des del punt de vista sociològic?

La diferència és que un conjunt de persones, com per exemple els aficionats que es troben ocasionalment en un partit de bàsquet o les persones que es troben cada matí al metro, tot i que es troben properes físicament, no interaccionen com a grup ni tenen una activitat en comú. En canvi, un grup social es caracteritza per interactuar regularment, tenir una estructura interna definida i compartir normes, valors i objectius.

Identificació dels grups

L’objectiu de l’activitat és identificar els diferents grups als quals es pertany i descriure’n característiques.

Identifiqueu alguns grups als quals pertanyeu i descriviu-ne breument les característiques. Indiqueu quin tipus de grup són segons les classificacions estudiades.

Penseu en els motius que teniu per formar-ne part i enumereu algunes necessitats personals que considereu que es satisfan en aquests grups.

Resposta lliure.

Es pot fer un llistat dels grups a què es pertany i es poden analitzar seguint la informació del material.

Classificació de grups

L’objectiu de l’activitat és classificar grups segons diferents criteris.

Segons diferents criteris, els grups es poden classificar de diferents maneres: grups primaris o secundaris, grups de pertinença o de referència…

Segons la classificació estudiada, classifiqueu els grups següents. Justifiqueu les respostes.

 • Una colla d’amics
 • Un partit polític
 • Una aula de l’escola.
 • Una associació de mares i pares
 • L’equip d’integradors socials d’un centre de serveis socials
 • El grup de companys i companyes d’una classe de 2n d’ESO
 • La família
 • Un grup d’antics alumnes d’una escola
 • L’associació de festes del barri
 • Un grup de Facebook

 • Una colla d’amics: primari, de pertinença, informal
 • Un partit polític: secundari, de referència, formal
 • Una aula de l’escola: primari, de pertinença, formal
 • Una associació de mares i pares: secundari, de pertinença, formal
 • L’equip d’integradors socials d’un centre de serveis socials: secundari, de pertinença, formal
 • El grup de companys i companyes d’una classe de 2n d’ESO: primari, de pertinença, formal-informal
 • La família: primari, de pertinença, informal-formal
 • Un grup d’antics alumnes d’una escola: primari, de pertinença, formal
 • L’associació de festes del barri: secundari, de pertinença, formal
 • Un grup de Facebook: secundari, de referència, informal

Les etapes de la vida grupal

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar les diferents fases de la vida dels grups.

Els grups segueixen una sèrie d’etapes. El coneixement d’aquestes etapes ajuda el dinamitzador a aplicar unes tècniques o unes altres depenent de l’etapa en la qual es trobi el grup.

Feu una graella que mostri les diferents fases grupals i les seves característiques.

Un model de graella pot ser el següent:

Etapes de la vida grupal Característiques
1. Etapa de formació 1. Fase inicial, en què els membres es familiaritzen entre ells. Els membres avaluen si el grup pot satisfer o no les seves necessitats i si compleixen les seves expectatives. S’intenta determinar el paper que es tindrà en el grup.
2. Etapa tempestuosa o de conflicte 2. Fase d’insatisfacció, en la qual els membres del grup comparen les seves expectatives amb el que han aconseguit.
3. Etapa normativa 3. Fase d’acceptació del grup i els seus membres. S’elaboren les normes, per la qual cosa el grup es va constituint en una entitat social. En l’àmbit de la tasca el grup treballa sobre la informació de què disposa i accepta les discrepàncies sobre la manera com interpretar-la. Hi ha una superació dels conflictes mitjançant el desenvolupament de la cohesió i sentiments positius cap al grup.
4. Etapa d’execució 4. Els membres adopten rols funcionals centrats en la tasca i converteixen el grup en un instrument adequat per a la resolució de problemes.

Tècniques grupals

L’objectiu de l’activitat és aprendre a seleccionar la tècnica més adient per aconseguir un objectiu en funció del tipus de grup.

Indiqueu quina tècnica o tècniques considereu més adequades en els següents supòsits. Justifiqueu la resposta.

 • Professionals experts ens donen informació sobre la importància de la psicomotricitat en la primera infància.
 • Trobar solucions noves i creatives per l’organització de la festa de final de curs.
 • Exposar el funcionament de la ludoteca de petita infància a pares i mares.
 • Abordar en l’equip de treball la problemàtica d’una família.
 • Un claustre de professors.

 • Professionals experts donen informació sobre la importància de la psicomotricitat en la primera infància: simposi, conferència.
 • Trobar solucions noves i creatives per l’organització de la festa de final de curs: pluja d’idees.
 • Exposar el funcionament d’una institució a usuaris i famílies: simposi, conferència, taula rodona
 • Abordar en l’equip de treball la problemàtica d’un usuari: fòrum, assemblea.
 • Claustre de professors: assemblea.

La finestra de Johari

L’objectiu de l’activitat és identificar l’àrea de la finestra de Johari relacionada amb la competència social.

Indiqueu quina de les àrees de la finestra de Johari cal ampliar per millorar la competència social i afavorir el treball en equip. Justifiqueu la resposta.

Una àrea lliure/pública àmplia indica que una gran part del comportament d’una persona està oberta a la resta de membres del grup, la qual cosa implica que serà una persona que donarà i rebrà una gran quantitat de retroalimentació.

Quan en un grup l’àrea lliure dels seus membres és àmplia, el treball del grup és més fàcil i ric: tothom sap on és i on va, no hi ha falses interpretacions… Pensem, per exemple, en les motivacions que tenen els diferents individus respecte de la tasca del grup: en la mesura que el grup no sàpiga el que els membres en volen obtenir, hi haurà més reticències i es poden donar malentesos i tensions. En la mesura que les motivacions siguin públiques, serà més fàcil tenir-les en compte i avançar en una línia positiva.

El sociograma

L’objectiu de l’activitat és explicar la importància del sociograma.

Expliqueu la importància del sociograma com a tècnica per a l’anàlisi de grups i com a tècnica de formació de grups.

El sociograma és una tècnica per representar de manera gràfica les relacions socials entre les persones que formen un grup, posant de manifest les relacions d’atracció i rebuig, les relacions afectives positives i negatives, la proximitat social entre grups.

El test sociomètric i la seva representació gràfica (el sociograma) permeten considerar el paper que té cadascun dels membres del grup (identificar els líders, els individus segregats o marginats…), com també els possibles efectes de les relacions interpersonals sobre el funcionament total del grup. Aquesta informació permet formar grups d’acord amb els criteris escollits.

Anar a la pàgina anterior:
El grup
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació