Referències

Bibliografia bàsica

Diversos autors (2003). Aprender del conflicto. Conflictología y educación. Barcelona: Graó.

Aquest llibre proposa mètodes de solució no-violenta de conflictes reals. Dona un enfocament global de transformació dels conflictes a l’escola i fa una anàlisi i diagnòstic dels conflictes escolars, així com de l’educació per a la convivència i democràcia.

Fernández Millán, J. M. i Ortiz Gómez, M. del Mar (2006). Los conflictos. Cómo desarrollar habilidades como mediador. Madrid: Psicología Pirámide.

Aquest manual es presenta com una guia per descobrir, mitjançant exercicis i exemples, les habilitats i els coneixements que ha de tenir el professional d’aquest àmbit d’intervenció.

Muñoz García, C.; Crespí Rupérez, P. i Angrehs, R.. (2011fer). Habilidades sociales. Madrid: Paraninfo.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre d’informació general dels continguts treballats al mòdul d’habilitats socials. És força interessant la unitat 7, “Estratègies de gestió de conflictes i de presa de decisions”.

Peñafiel, E. i Serrano, C. (2010). Habilidades sociales. Madrid: Editex.

En aquest llibre hi trobareu informació general dels continguts treballats. És força interessant la unitat 5, “Resolució de conflictes”.

Redorta, J. (2007). Aprender a resolver conflictos. Barcelona: Paidós.

Llibre útil que, en un llenguatge clar i ple d’exemples, desperta l’interès dels professionals. El llibre presenta diverses eines d’utilitat pràctica per millorar les habilitats socials i per comprendre situacions de conflicte i fer-hi front.

Repetto, E. (2009). Formación en competencias socioemocionales. Libro del formador y Libro dels Alumno. Madrid: Aula Abierta - La Muralla.

Manual dirigit a educadors i alumnes en què es desenvolupen els aspectes lligats amb el desenvolupament socioemocional, dins el qual també s’inclouen les habilitats implicades en la resolució de conflictes.

Soleto Muñoz, H. i Otero Parga, M. (2007). Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente. Madrid: Tecnos.

Aquest volum s’estructura en quatre parts: coneixements teòrics que possibiliten l’assimilació posterior de les tècniques de mediació i la comprensió dels elements que entren en joc; procés de la mediació; tècniques de mediació, i situació legal i pràctica de la mediació aplicada en els diferents camps: escolar, familiar, veïnal, penal i laboral.

Torrego, J. C. (coord.) (2007). Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la formación de mediadores. Madrid: Narcea.

Manual de treball dissenyat perquè les persones interessades a fer de mediadores en conflictes trobin un conjunt de propostes pràctiques, que són de molta utilitat.

Bibliografia complementària

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. Barcelona: Gedisa.

Aquest llibre mostra, a través d’exemples de personatges famosos i de pacients de l’autor, com la resiliència com a mecanisme d’autoprotecció permet a persones que han viscut situacions traumàtiques en la infància tornar a començar, de manera que una infància infeliç no determina la vida.

Martínez López, M. (2007). Com abordar els petits i els grans conflictes quotidians. Barcelona: Graó.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre l’abordament dels conflictes i com intervenir-hi.

Peña Yáñez, M. A. (2013). El proceso de mediación, capacidad y habilidades del mediador. Madrid: Dykinson.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre el próces de mediació i, de forma molt detallada, les capacitats i habilitats de la persona que fa la mediació.

Redorta, J. (2011). Como analizar los conflictos. Barcelona: Paidós.

Aquest llibre va més enllà de les tendències actuals d’aproximació al conflicte des de la mediació per tal d’ampliar la perspectiva des de l’estudi del conflicte.

Rojas Marcos, L. (2004). Nuestra incierta vida normal. Madrid: Santillana.

Aquest llibre recull les claus per tal de neutralitzar els sentiments d’inseguretat i neguit que trasbalsen i redueixen el propi nivell de satisfacció amb la vida, i fan oblidar l’enorme capacitat de superació que té l’ésser humà.

Rozenblum de Horowitz, S. (2007). Convivència y resolución de conflictos en la comunidad. Barcelona: Graó.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre el procés de mediació i les estratègies i tècniques que es poden utilitzar.

Torralba, F. (2006). L’art de saber escoltar. Lleida: Pagès Editors.

Aquest llibre és una guia per desenvolupar l’art d’escoltar en profunditat. Escoltar l’altre és acollir-lo, voler conèixer-lo i obrir-se als altres, fugint de les incomprensions, les friccions i els malentesos.

Adreces d'interès

http://www2.peretarres.org/campanyamcec0203/d2_conflictes.html

Document sobre la resolució dels conflictes en un esplai.

https://www.youtube.com/watch?v=iLg7MF13axE

Vídeo que fa una anàlisi exhaustiva del procés de mediació, amb totes les fases pas a pas.

Referències bibliogràfiques

D’Zurilla, T. i Golfried, M. (1971). “Problem solving and behavior modification” a Journal of abnormal Psychiatry (78, pàgs. 107-126).

Lederach, J. P. (1989). Elementos para la resolución de conflictos. Cuadernos de no violencia (vol. 1). Mèxic: Serpaj (pàgs. 25-26).

Moore, Ch. (1995). El proceso de mediación. Buenos Aires: Granica.

Smith, D. C. (1979). Estudio de los conflictos y educación para la paz (Vol. IX). París: Unesco. (pàg. 180).

Vinyamata, E. (2009). Conflictologia. Curso de resolución de conflictos. Barcelona: Ariel.

Walton, R. E.; Valverde, B. i Ruiz, A.. (1988). Conciliación de conflictos. Wilmington: Addison-Wesley.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Resolució de conflictes