Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si les proposicions següents referides a la gestió del conflicte són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Un conflicte és un problema en què els aspectes emocionals tenen un paper molt important.

2

Un conflicte sempre respon a realitats incompatibles entre les parts.

3

La solució del conflicte sempre implica l’anul·lació d’una de les parts.

4

El conflicte és una palanca de transformació social.

5

El conflicte sempre s’ha d’intentar evitar.

Exercici 2

Relacioneu cada aspecte d’un conflicte amb un dels tres elements que cal tenir en compte en l’anàlisi d’un conflicte.

NúmPreguntaResposta
1

Interessos que té cadascuna de les parts:

2

Una de les parts ja no confia en l’altra:

3

Cal tenir en compte les necessitats de les parts en conflicte:

4

Les parts no utilitzen la mateixa llengua i provenen de cultures diferents:

5

El conflicte s’ha produït entre líders de bandes rivals:

Exercici 3

Relacioneu cada situació amb les diferents postures que es poden adoptar davant el conflicte.

NúmPreguntaResposta
1

La Marta plora perquè vol jugar amb un camió que tenen l’Eloi i la Roser. S’aixeca, corre cap al grup, agafa el camió i s’amaga a la caseta:

2

La Marta plora perquè vol jugar amb un camió que tenen l’Eloi i la Roser. S’aixeca, corre cap al grup, s’asseu al seu costat i els demana si pot jugar amb ells, i diu que ella té un nino que fa de camioner:

3

La Marta plora perquè vol jugar amb un camió que tenen l’Eloi i la Roser. Els demana si pot jugar amb ells, ells li diuen que no i es queda asseguda sense saber ben bé què fer:

4

La Marta plora perquè vol jugar amb un camió que tenen l’Eloi i la Roser. Els demana si pot jugar amb ells, ells li diuen que no, però ella agafa el camió alhora que la Roser i fa el mateix so, tot i que la Roser li crida que marxi, a la qual cosa no fa ni cas:

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Els conflictes latents…

NúmPregunta
1

Es donen quan no hi ha una contraposició d’interessos.

2

Es donen quan hi ha una contraposició d’interessos, però no es reconeix o s’amaga.

3

Són els que es resolen amb violència.

4

Es manifesten obertament.

Exercici 5

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

Al maltractament sistemàtic i persistent entre iguals se l’anomena .

2

La és la forma primària de resoldre conflictes.

3

Entre membres d’un mateix grup es pot donar el .

4

La suposa aconseguir tot allò que es vol, passant per damunt dels altres.

Exercici 6

Indiqueu si les proposicions següents són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

La mediació l’han de triar de forma voluntària totes les parts en conflicte.

2

La negociació implica sempre que una de les parts en conflicte perd i l’altra guanya.

3

El procés de negociació com a mètode de resolució de conflictes és més lent que la resta de tècniques.

4

Una de les funcions del mediador o la mediadora és aconsellar i valorar les propostes de les parts en conflicte.

5

L’objectiu de la negociació és obtenir un canvi de l’altra part en conflicte.

Exercici 7

Relacioneu cadascuna de les situacions de conflicte presentades amb una de les tècniques de resolució de conflictes.

NúmPreguntaResposta
1

Es produeix un conflicte laboral entre un integrador i la cap d’estudis de l’institut. Per solucionar-lo la cap d’estudis demana la intervenció de la inspectora del Departament d’Ensenyament:

2

Dues educadores volen ser tutores del mateix grup, tot i que n’hi ha dos del mateix nivell. Decideixen fer cotutoria dels dos grups:

3

Uns pares fan una queixa formal perquè creuen que a l’escola no es respecten prou els seus principis religiosos. Una mare de la mateixa cultura parla amb ells per tal d’intentar arribar a una solució:

4

Dos infants volen el tricicle vermell. La Clara decideix que com que ella és la més gran, el tricicle ha de ser per a ella. Dona una empenta al Blai i agafa el tricicle:

Exercici 8

Indiqueu si les proposicions següents són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

Un conflicte sempre és negatiu.

2

La violència sempre va acompanyada de nous conflictes, però el conflicte no sempre comporta situacions de violència.

3

La violència és innata i té molt a veure amb la genètica.

4

La negociació eficaç requereix la presència d’una persona no implicada en el conflicte.

Exercici 9

Indiqueu si les proposicions següents són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

En la resolució de conflictes els interessos són menys importants que les posicions de les persones implicades.

2

L’arbitratge és una via endògena per resoldre un conflicte.

3

En la tècnica de la negociació no intervé una tercera persona aliena al conflicte.

4

Es parla de violència escolar només quan hi ha agressions físiques.

Exercici 10

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La mediació familiar està dirigida a totes aquelles persones que inicien un , o bé constaten que tenen dificultats per relacionar-se amb qualsevol membre de la família.

2

El tipus de mediació dirigida a persones que tenen problemes amb els veïns, l’administrador de finques o el president de la comunitat és la .

3

La treballa per afavorir la convivència en un àmbit que és, en certa manera, un reflex de la convivència de la societat actual i que pot prevenir futurs conflictes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos