Activitats

Les habilitats socials i la professió

L’objectiu d’aquesta activitat és mostrar el coneixement sobre les habilitats socials.

Definiu, amb les vostres paraules, què són les habilitats socials i realitzeu un llistat de les habilitats que cal utilitzar més en la vostra professió.

Resposta oberta.

Exemple de resposta:

Les habilitats socials són un conjunt de competències conductuals que possibiliten que la persona mantingui relacions socials positives amb els altres i que afronti, de manera efectiva i adaptativa, les demandes del seu entorn social. Aquests aspectes contribueixen significativament a l’acceptació per part dels companys i a una adaptació social adequada.

Les meves habilitats socials

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar i descriure les habilitats socials que presenta l’alumne.

Realitzeu un llistat de les habilitats socials que utilitzeu en la vostra vida quotidiana. Analitzeu-les i digueu quines caldria que milloréssiu.

Resposta oberta.

Goldstein identifica cinquanta habilitats socials classificades en sis grups:

 • Iniciació d’habilitats socials
 • Habilitats socials avançades
 • Habilitats per manejar sentiments
 • Habilitats alternatives a l’agressió
 • Habilitats per al maneig de l’estrès
 • Habilitats de planificació

Les habilitats socials: programes

L’objectiu de l’activitat és conèixer diferents programes per treballar les habilitats socials.

Cerqueu cinc programes diferents per entrenar les habilitats socials. Indiqueu-ne l’autor/a, el nom, l’editorial, el lloc i l’any de publicació i a qui va dirigit.

Activitat de resposta oberta.

Exemple de resposta:

Programa de competència social: Habilitats congnitives, valors morals, habilitats socials.

Manuel Segura, Juana Expósito i Margarita Arcas

Catalunya: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

1998

Destinataris: Joves de 12 a 14 anys i de 14 a 16 anys

Les habilitats socials

L’objectiu de l’activitat és caracteritzar el procés d’implementació de l’habilitat d’iniciar i mantenir converses en situacions quotidianes.

Imagineu que treballeu en un centre d’acollida de petita infància i acaba d’arribar una nena de 3 anys. Vosaltres sereu el seu referent i heu de fer l’acollida. Descriviu la vostra presentació i l’inici de la conversa amb la nena, seguint el procediment de les habilitats de presentació i inici de conversa.

Activitat de resposta oberta.

Un model de resposta que podeu seguir és:

Primerament, com que no conec la nena m’he de presentar i que formuli alguna pregunta o comentari.

És important tenir un estil de comunicació assertiu, que permeti posar en joc tot un conjunt d’altres habilitats.

Per iniciar una conversa, el procediment és:

 • Saludar l’altra persona càlidament, generant un ambient agradable.
 • Comentar algun tema d’interès mutu o del coneixement de l’altra persona per tal d’establir un primer contacte.
 • Observar si l’altra persona ens escolta activament.
 • Començar amb el primer tema que volem tractar.

Elements facilitadors per iniciar converses:

 • Utilitzar preguntes obertes i generals, potser un xic superficials.
 • Donar informació gratuïta (no demanada).
 • Utilitzar llenguatge no verbal sincer (contacte ocular, somriure…)

L'escolta activa

L’objectiu d’aquesta activitat és fer un exercici pràctic posant en joc tot allò après sobre escolta activa.

Busqueu una “parella educativa” amb la qual pugueu dur a terme l’activitat: la vostra parella ha d’explicar-vos qualsevol cosa, i vosaltres heu d’escoltar-la aplicant els principis de l’escolta activa.

En acabat, poseu per escrit com s’ha produït el procés comunicatiu:

 • S’ha sentit escoltada la vostra interlocutora?
 • Ha millorat la vostra intervenció com a receptors?
 • Heu seguit tots els consells per a una escolta eficaç?

Resposta oberta.

Recordeu els elements que faciliten l’escolta activa:

 • Disposició psicològica: preparar-se interiorment per escoltar, observar l’altre.
 • Mostrar a l’altra persona que l’escoltem per mitjà de la comunicació verbal (“ja”, “ummh”, “entenc”) i no verbal (contacte visual, gestos, inclinació del cos…)

Habilitats per a l’escolta activa:

 • Mostrar empatia.
 • Parafrasejar: verificar o dir amb les paraules pròpies allò que l’emissor sembla que acaba de dir.
 • Emetre paraules de reforç o compliments.
 • Resumir.

Fem una entrevista

L’objectiu de l’activitat és mostrar el coneixement sobre la tècnica de l’entrevista.

Busqueu informació a internet i expliqueu com realitzaríeu una primera entrevista a un usuari o usuària (poden ser els pares d’un alumne, una dona que busca assessorament, un adolescent amb problemes de comportament….). Indiqueu les característiques de l’usuari/ària i el motiu pel qual sol·licita l’entrevista. Després expliqueu com la prepararíeu i poseu algunes de les preguntes que faríeu.

Resposta orientativa.

Usuari: adolescent de 14 anys que té problemes de conducta a l’INS on estudia.

L’entrevista seria estructurada i amb preguntes obertes per tal que el noi es pugui expressar de forma lliure.

Per preparar-la abans parlaria amb la tutora i els professorat que el té a l’aula.

Respecte a l’entrevista:

 • Citar-lo a una hora i ser puntual.
 • Presentar-me.
 • Explicar-li que prendre notes d’algunes coses que em vagi explicant.
 • Delimitar el motiu de l’entrevista.
 • Fer alguna pregunta per iniciar el diàleg.

Actitud davant l’entrevista:

 • Les preguntes no han de ser massa directes.
 • Procurar que no es surti del tema motiu de l’entrevista.
 • No interrompre mai quan estigui explicant alguna cosa.
 • Crear alguna pregunta per destensar l’ambient.
 • No ha de durar més d’una hora.

Fem una observació

Objectiu de l’activitat és realitzar l’observació d’una conducta.

Observeu durant tres dies alterns la conducta d’una persona amb el seu grup d’amics i elaboreu un full de registre on es plasmin els diferents aspectes que heu observat. Després indiqueu la conclusió a què heu arribat després de finalitzar les observacions.

Podeu trobar informació a la pàgina següent: Observación sistemática.

Activitat de resposta oberta.

Tingueu en compte:

Primer cal determinar la persona a observar i la conducta a observar i elaborar els indicadors. Per exemple, la conducta a observar poden ser les habilitats comunicatives. Els indicadors poden ser el contacte ocular, les converses iniciades, el moviment de mans, la distància personal, el to de veu, etc.

Després cal establir els moments i els llocs on dur a terme l’observació.

Al final es pot fer una valoració qualitativa, i també quantitativa. Per realitzar aquesta última, és útil una escala d’estimació numèrica del 0 al 4, en la qual 0 és mai i 4 és sempre.

Després de registrar la conducta, cal fer-ne l’anàlisi.

La meva assertivitat

L’objectiu de l’activitat és valorar el nivell d’assertivitat.

Entreu a la següent pàgina web on trobareu el test d'assertivitat RAS.

Responeu les preguntes que apareixen i, després, realitzeu la correcció. Finalment, analitzeu fins a quin punt us descriuen els resultats.

Activitat de resposta oberta.

Cal analitzar els resultats del test i valorar si us hi sentiu identificats.

Anar a la pàgina anterior:
Les habilitats socials
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació