Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si són verdaderes o falses les proposicions següents referides als axiomes de la comunicació.

NúmPreguntaVF
1

Tota comunicació implica sempre un nivell de continguts i un nivell de relació.

2

Cada persona utilitza només un tipus de comunicació, o digital o analògica.

3

La qualitat de la relació està influïda per la seqüenciació dels fets de la realitat que fan les persones en interacció.

4

La comunicació analògica està constituïda per diferents signes lingüístics o escrits que s’utilitzen per comunicar-se.

5

L’edat, el sexe i el rol social determinen el tipus d’interacció entre les persones i, per tant, la comunicació que s’estableix entre elles.

Exercici 2

Quina de les proposicions següents referides a les funcions de la comunicació no verbal és verdadera?

NúmPregunta
1

Els elements no verbals de la comunicació sempre reforcen el missatge oral.

2

Els elements no verbals de la comunicació actuen com a reguladors de la interacció.

3

Els elements no verbals de la comunicació només aporten un 7% a l’impacte del missatge en els altres.

Exercici 3

Relacioneu cada proposició amb el tipus de gest corresponent.

NúmPreguntaResposta
1

Gestos amb una traducció verbal específica, coneguda per la majoria dels membres d’una comunitat:

2

Gestos que permeten controlar o dominar les emocions:

3

Gestos que actuen sobre el control i la regulació de la interacció en una procés de comunicació:

4

Gestos que reforcen la idea que es transmet a través del discurs oral:

5

Gestos o expressions facials relacionats amb els estats d’ànim:

Exercici 4

La comunicació humana és…

NúmPregunta
1

Un procés en què els rols dels interlocutors van canviant. Per tant, és i també , ja que és impossible no comunicar una cosa en qualsevol situació d’interacció.

2

Un procés , ja que hi ha resposta en les dues direccions, emissor-receptor.

Exercici 5

Trieu la resposta correcta.

Quina de les proposicions següents no fa referència a l’estil assertiu de comunicació?

NúmPregunta
1

Usa l’expressió directa de pensaments, sentiments i necessitats pròpies.

2

Elabora missatges en primera persona: “Jo crec que…”.

3

Elabora missatges fets amb un to de veu ferm i mantenint el contacte ocular amb la persona.

4

Elabora missatges que defensen els propis drets respectant alhora els drets dels altres.

5

Els desitjos dels altres sempre estan per davant dels propis, de manera que predominen els missatges tipus: “El que tu vulguis…”.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El primer nivell de comunicació és el i s’utilitza per a les relacions secundàries, amb persones desconegudes o bé poc conegudes.

2

El nivell d’ és el quart nivell de la comunicació, i està reservat per a un nombre molt reduït de persones especials que selecciona cadascú.

3

El nivell és el tercer. És el nivell en què ja s’expressen els sentiments, s’expliquen les experiències personals i es discuteixen les pròpies idees.

4

El segon nivell és l’. Generalment les conferències es fan en aquest nivell.

Exercici 7

Marqueu si són verdaderes o falses les proposicions següents:

NúmPreguntaVF
1

El feedback és com un mirall que permet obtenir informació sobre l’efecte que ha causat la conducta o un missatge en els altres.

2

El soroll és una de les barreres psicològiques de la comunicació verbal.

3

El parallenguatge és un element de la proxèmica.

4

La cinèsica és l’estudi del llenguatge del cos.

Exercici 8

Relacioneu els significats i funcions amb el seu concepte.

NúmPreguntaResposta
1

Utilitza el llenguatge com a instrument principal:

2

És el punt de partida, l’element que emet el missatge o senyal codificat prèviament:

3

És l’estudi de l’ús de l’espai personal i social quan ens comuniquem:

4

Fan referència a les diferències ètniques, de nivell econòmic, estatus social, religió, culturals, etc., entre l’emissor i el receptor:

Exercici 9

Trieu la resposta correcta.

Els elements conductuals de la comunicació no verbal…

NúmPregunta
1

Són poc significatius per saber allò que està passant a l’interior d’una persona.

2

No reflecteixen els canvis emocionals de les persones.

3

Sempre coincideixen amb les paraules de la comunicació verbal.

4

Poden ser observats per qualsevol persona encara que aquesta no participi en la comunicació.

Exercici 10

Marqueu si són verdaderes o falses les proposicions següents:

NúmPreguntaVF
1

La comunicació entre els éssers humans no es limita a les paraules, sinó que intervenen elements de la comunicació no verbal.

2

Els judicis de valor faciliten la comunicació.

3

La comunicació es considera que ha estat satisfactòria si hi ha hagut feedback.

4

El procés de codificació del missatge és molt senzill.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos