Continguts en PDF

Contingut complet

M03 - Procés integral de l’activitat comercial

Continguts per unitats

Presentació

Sistema fiscal espanyol

Gestió documental de la compravenda

Gestió informatitzada de la documentació comercial

Gestió de les operacions de tresoreria

Patrimoni i metodologia comptable

Registre comptable de les operacions comercials

Operacions no comercials, tancament de l’exercici i comptes anuals

Gestió informatitzada de la informació comptable

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Glossari