Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne:

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de l’assistència a la direcció continguda en discursos orals clars i bàsics emesos en llengua estàndard, identificant el contingut global del missatge.

 • Situa el missatge en el seu context professional.
 • Capta la idea principal del missatge.
 • Comprèn la informació específica del missatge.
 • Identifica l’actitud i la intenció de l’interlocutor.
 • Extreu les idees principals d’un missatge emesos per un mitjà de comunicació.
 • Identifica el fil argumental de situacions comunicatives enregistrades i/o visionades.
 • Determina els rols que apareixen en situacions comunicatives enregistrades i/o visionades.

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits bàsics relacionats amb l’àmbit de l’assistència a la direcció, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

 • Llegeix de forma comprensiva textos específics d’assistència a la direcció i d’empresa.
 • Identifica amb precisió la terminologia utilitzada.
 • Extreu informació rellevant d’un text relatiu a l’àmbit de l’assistència a la direcció.
 • Realitza traduccions directes i inverses de textos bàsics utilitzant material de suport si és el cas.
 • Interpreta missatges tècnics rebuts a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d’altres.
 • Interpreta instruccions extenses i complexes, relacionades amb l’àmbit professional.
 • Relaciona textos amb l’àmbit de l’assistència a la direcció.
 • Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

3. Emet missatges orals bàsics, clars i ben estructurats habituals en l’assistència a la direcció, utilitzant els registres adequats a cada situació.

 • Es comunica utilitzant fórmules bàsiques, connectors i estratègies d’interacció.
 • Utilitza correctament la terminologia de la professió.
 • Descriu amb una certa fluïdesa l’entorn professional de l’assistència a la direcció.
 • Seqüencia les funcions i activitats més habituals pròpies de l’àmbit de l’assistència a la direcció.
 • Fa presentacions, de forma clara, breus i preparades sobre un tema de l’àmbit de l’assistència a la direcció.
 • Utilitza normes de protocol en presentacions adaptades al seu nivell.
 • Respon a preguntes breus relacionades amb l’àmbit professional.
 • Intercanvia amb una certa fluïdesa informació específica.

4. Elabora documents i informes bàsics en llengua estàndard relacionats amb l’àmbit professional o la vida quotidiana, utilitzant els registres adequats a cada situació.

 • Completa informació bàsica en els documents professionals més habituals.
 • Confecciona sol·licituds d’ocupació a partir d’ofertes de treball donades.
 • Redacta un curriculum vitae.
 • Elabora informes amb objectius específics de comunicació de l’àmbit professional.
 • Redacta cartes comercials a partir d’instruccions detallades i models donats.
 • Omple documentació habitual en l’assistència a la direcció i la coordinació d’equips de treball a l’empresa/organització, a partir d’informació donada.
 • Resumeix les idees principals d’informacions donades, utilitzant els seus propis recursos lingüístics.
 • Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.
 • Utilitza les formes de cortesia pròpies del document a elaborar.

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 • Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professional en l’ús de la llengua estrangera.
 • Descriu els protocols i normes de relació social propis del país on s’utilitza la llengua estrangera.
 • Identifica els valors i creences propis de la comunitat on s’utilitza la llengua estrangera.
 • Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.
 • Aplica els protocols i normes de relació social propis del país on s’utilitza la llengua estrangera.
Anar a la pàgina anterior:
Présentation
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF