Glossaire

 • accueil nom f recepció; fet de rebre o acollir algú.
 • accueillir v acollir, rebre.
 • aisance relationnelle nom f facilitat de relació, bon sentit de les relaciones humanes.
 • appel nom m trucada telefònica.
 • appeler v trucar, telefonar, cridar algú.
 • assistanat nom m secretariat.
 • assistant, -e nom m f secretari, secretària, assistent.
 • avoir besoin de + nom ou verbe v tenir necessitat de, necessitar, caldre alguna cosa a algu
 • besoin nom m necessitat.
 • bureau nom m despatx o oficina; escriptori o taula de despatx.
 • candidat, -e nom m f candidat, -a.
 • centre d’intérêt nom m interès, gust.
 • classeur nom m carpeta classificadora, cart
 • cliente nom m client, -a.
 • concurrence nom f compètencia
 • concurrent nom m competidor
 • connaissances nom m coneixements. Persones que coneixes, coneguts.
 • contacter v posar-se en contacte amb.
 • compte rendu nom m acta; acta d’una reunió.
 • courriel nom m missatge de correu electrònic, mail.
 • CV (curriculum vitae) nom m currículum vitae
 • CV anonyme nom m curriculum blanc o anònim
 • dossier nom m informe, dossier.
 • embaucher v f contractar.
 • emploi du temps nom m horari de treball, d’estudi, etc.
 • entreprise nom f empresa.
 • entretien d’embauche nom m entrevista de feina.
 • entretien nom m entrevista.
 • fixer v fixar, acordar, establir.
 • fournisseur, -euse nom m.f. proveïdor, -a.
 • habitude nom f costum
 • journée nom f jornada, dia.
 • loisir nom m activitat de lleure; afició.
 • mail nom m missatge de correu electrònic
 • mais conjoction però.
 • poste nom m lloc de treball, càrrec.
 • poste nom f correus, oficina de coreus.
 • postulant, -e nom m f postulant, persona que es presenta com a candidata per a una feina.
 • postuler v postular-se per una feina, presentar-se com a candidat
 • pourtant conjonction pel contrari, però.
 • recaler v ajornar, posposar
 • recruter v recrutar, seleccionar, contractar
 • recruteur, -euse nom m.f. que selecciona personal, contractant, que contracta,
 • rédiger v redactar.
 • rencontrer v conèixer algú, fer coneixença d’algu. Trobar-se amb amics.
 • rendez-vous nom m cita.
 • suivi nom m seguiment
 • tâche nom f tasca.
 • tenue ou tenue vestimentaire nom f indumèntària, vestimenta,
 • traiter v tractar; ocupar-se de.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general