Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Reconeix l’estructura de les xarxes de dades identificant els seus elements i principis de funcionament.

  • Identifica els factors que impulsen la contínua expansió i evolució de les xarxes de dades.
  • Diferencia els diferents mitjans de transmissió utilitzats en les xarxes.
  • Reconeix els diferents tipus de xarxa i les seves topologies.
  • Descriu les arquitectures de xarxa i els nivells que les componen.
  • Descriu el concepte de protocol de comunicació.
  • Descriu el funcionament de les piles de protocols en les diferents arquitectures de xarxa.
  • Presenta i descriu els elements funcionals, físics i lògics, de les xarxes de dades.
  • Diferencia els dispositius d’interconnexió de xarxes atenent al nivell funcional en què s’enquadren.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències