Referències

Bibliografia bàsica

Amato, V. (2000). Academia de Networking de Cisco Systems: Guía del primer año (3a ed., 979 pàg.). Madrid: Cisco Press.

És el llibre oficial de la companyia Cisco, on s’explica el temari per obtenir el certificat CCNA. La majoria de dispositius d’interconnexió de xarxes són d’aquesta companyia, i aquest llibre us permet conèixer amb més profunditat la configuració i administració dels dispositius d’aquesta companyia.

León, A.; Widjaja,I. (2002). Redes de comunicación (trad. de Jesús Esteban Díaz, Juan Manuel López, Pedro García, Jose Luís Pérez i Alberto Prieto) (1a ed., 771 pàg.). Madrid: McGraw-Hill.

Inclou tota la teoria de les xarxes d’ordinadors, concretament en aquesta unitat us ajuda a comprendre els conceptes introductoris com: protocols i arquitectures, per exemple.

Molina, F. (2010). Planificación y administración de redes (1a ed., 630 pàg.). Madrid: Ra-Ma.

Llibre escrit expressament per a aquest mòdul. Conté molts exemples i exercicis que ajuden a facilitar l’aprenentatge dels conceptes teòrics.

Palmer, J. (2000). Redes informáticas. Guia práctica (496 pàg.). Madrid: Paraninfo.

Aquest llibre destaca per l’ús de casos pràctics per explicar la teoria, així com hi ha inclosa una gran diversitat d’exercicis resolts.

Stallings, W. (2000). Comunicaciones y redes de computadores (6a ed., 750 pàg.). Madrid: Prentice Hall.

Llibre de referència on s’hi engloba tota la teoria de les xarxes de computadors. Aquesta obra és important pel seu extens glossari i cada capítol inclou un conjunt de problemes que permet l’aprenentatge de la teoria.

Tanenbaum, A. (2003). Redes de computadoras (trad. d’Elisa Nuñez Ramos) (4a ed., 892 pàg.). Mèxic: Pearson / Prentice Hall.

Us permetrà ampliar els coneixements, mitjançant l’ús de força exemples. Per a aquesta unitat fa molt entenedor el perquè és necessari l’ús d’arquitectures i protocols en les xarxes.

Adreces d'interès

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

Pàgina de l’empresa Cisco System, referent a la indústria de telecomunicacions.

http://docwiki.cisco.com/wiki/Main_Page

Wiki de documentació tècnica de Cisco. S’hi pot trobar molta informació sobre el funcionament dels seus dispositius i protocols de xarxa.

http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/xarxes-de-computadors/Course_listing

Curs obert sobre xarxes de computadors de la Universitat Oberta de Catalunya.

http://www.iso.org/iso/home.html

Pàgina de l’ISO (Organització Internacional per a la Normalització).

http://www.ieee.org/index.html

Pàgina de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).

http://www.youtube.com/user/lpguerrero

Canal de Youtube de Luís Pérez Guerrero, professor d’informàtica, que conté diferents vídeos divulgatius sobre xarxes.

http://www.youtube.com/watch?v=-0DsadufYyo&feature=results_main&playnext=1&list=PL560563E196C1A85D

Dins d’aquest canal de Youtube trobareu unes llistes que corresponen a cursos especfícis d’algun aspecte de les xarxes. En concret aquesta llista correspon a un curs de xarxes locals

http://warriorsofthe.net/

Warriors of the net, documental divulgatiu sobre el funcionament de les xarxes TCP/IP.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Introducció a les xarxes