Exercicis

Exercici 1

Marqueu si les opcions següents sobre el model OSI són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La capa d’aplicació proporciona serveis de xarxa a les aplicacions de l’usuari, per exemple accés a fitxers, accés a impressores.

2

La capa presentació és la més propera a l’usuari.

3

La capa de sessió estableix, administra i finalitza les sessions de comunicació entre dos equips terminals.

4

Les capes d’aplicació, presentació i sessió son capes específiques per cada model d’aplicació.

5

La capa de presentació assegura que la informació transmesa per la capa d’aplicació es podrà utilitzar per la capa d’aplicació del receptor.

6

Les capes de transport, xarxa, enllaç i física no són les capes específiques de transmissió de dades.

7

La capa de transport segmenta les dades del sistema emissor per que siguin més fàcilment transportables, i els uneix i reorganitza en el sistema receptor.

8

La capa de xarxa no és la que proporciona connectivitat.

9

La capa de xarxa és on es controla l’encaminament dels paquets de comunicació, és a dir la selecció de la ruta que seguiran els paquets des del terminal origen al terminal destí.

10

La capa d’enllaç de dades proporciona un tràfic de dades fiable a través d’un enllaç físic.

Exercici 2

Relacioneu el nom de la capa amb la seva posició en el model OSI.

NúmPreguntaResposta
1

Presentació

2

Aplicació

3

Xarxa

4

Sessió

5

Transport

6

Enllaç

7

Física

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La capa Internet del model TCP/IP a quina capa correspon del model OSI:

NúmPregunta
1

Presentació

2

Aplicació

3

Xarxa

4

Sessió

5

Transport

6

Enllaç

7

Física

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

En el servei primer s’estableix el canal de comunicació, després es transmeten les dades, i al final s’acaba la connexió, el camí físic que seguiran les dades està determinat.

2

podrà usar els serveis de les seves capes consecutives.

3

Tenim que ens defineix quines operacions i serveis posa la capa de sota a disposició de la capa superior immediata

4

En el servei la comunicació s’estableix de manera menys formal. Quan una entitat té informació que transmetre senzillament l’envia en forma de paquets, aquests arribaran al seu destí més d’hora o més tard.

5

El procés de dissenyar, modelar les xarxes és la funció de .

6

és anar afegint a les dades, a enviar informació de protocol necessària abans que s’enviï per la xarxa. Això es va fent a mesura que les dades van desplaçant-se per les diferents capes.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre el cablejat usat a Ethernet al llarg de la seva evolució:

NúmPreguntaVF
1

En la nomenclatura dels cables T vol dir que el cable és de fibra òptica.

2

El 10Base5 és anomenat popularment Ethernet gruixut degut a l’ample del cable (similar a una mànega de jardí).

3

El cable 100Base-TX empra connectors BNC tant per UTP com per a STP.

4

El següent cable en aparèixer fou el 10Base2 o Ethernet prim i és molt rígid.

5

Els 10BaseT (són cables de parell trenats sense blindar UTP d’una longitud màxima de 100 metres amb connectors RJ-45).

6

La notació 10Base5 significa que opera a 10bps, usa senyalització en banda base i pot fer anar segments fins a 5 metres.

Exercici 6

Completeu els següents enunciats que parlen de la tecnologia Ehternet amb la paraula o paraules correctes.

NúmPregunta
1

Quan els ordinadors estan connectats a un medi físic necessiten un mecanisme que els ajudi a difondre els seus missatges o, a grans trets, avisar de l’enviament d’una trama, aquest és el .

2

L’àrea lògica en una xarxa d’ordinadors en el que es pot transmetre informació sense per un dispositiu d’encaminament és el domini de difusió.

3

Per a referir-nos a un grup d’ordinadors d’una xarxa fem servir un adreça destí del tipus .

4

El de trama conté un número que és el resultat d’un càlcul realitzat per l’ordinador que envia la trama. Aquest número ens permet detectar si ha hagut errors al transmetre les dades per la xarxa.

5

El principal motiu pel qual s’envien trames és per obtenir les dades de la capa superior, per això en les trames MAC hi ha el .

6

A Ethernet el segment de xarxa físic on els paquets de dades poden entre si al ser enviats per un medi compartit és el domini de col·lisió.

7

Per a referir-nos a tots els ordinadors d’una xarxa fem servir un adreça destí del tipus .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos