Exercicis

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre la importància que van adquirint les xarxes d’ordinadors:

NúmPreguntaVF
1

Els preus de memòria física es va encarint any rera any.

2

A les empreses els interessen molt les xarxes d’ordinadors ja que així poden compartit unitats de disc, impressores, etc.

3

La presència d’Internet a les llars espanyoles està disminuint.

4

Les xarxes ens ajuden a trencar la distància amb companys de feines d’altres seus.

5

El preu de la transmissió de dades baixa el seu preu de manera equivalent a la memòria RAM.

6

La geolocalització ens permet conèixer la nostra posició geogràfica.

7

Gràcies a les xarxes d’ordinadors es poden dur a terme activitats a distància, sense horari fixe que abans eren presencials i horari establert.

Exercici 2

Tot seguit tenim unes frases que parlen sobre la configuració física de les xarxes, completeu-les amb la paraula o les paraules adients:

NúmPregunta
1

La característica més important de les xarxes de és que només tenen un canal de comunicació compartit per tots els terminals de la xarxa.

2

Les xarxes consisteixen en moltes connexions entre parelles úniques d’ordinadors.

3

Una defineix com estan connectats els dispositius terminals d’una xarxa.

4

La és una topologia de xarxa on els nodes comparteixen el medi i/o un dispositiu multipunt i que generalment utilitzen la tecnologia de difusió.

5

La és una topologia de xarxa on cada node està connectat a un node central o bé un commutador mitjançant enllaços punt a punt.

6

La és una topologia de xarxa on cada node està interconnectat amb un o més nodes mitjançant enllaços punt a punt.

Exercici 3

Marqueu si són vertaders (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb els sistemes de numeració:

NúmPreguntaVF
1

Els sistemes de numeració que tenen una base tenen la característica de complir amb la notació posicional.

2

Un sistema de numeració és el conjunt dels símbols i les normes que s’utilitzen per a la representació de la informació numèrica.

3

En tot sistema de numeració hi ha una base del sistema que indica el nombre de símbols que podem utilitzar en aquest sistema.

4

El valor binari 1101101010 equival al 872 en decimal.

5

El valor hexadecimal 368 equival a 872 en decimal.

6

Per representar valors en hexadecimal s’utilitzen els símbols de l’1 al 9 i les lletres de la A a la F indistintament en majúscules o minúscules.

Exercici 4

Relacioneu les característiques de dispositius de xarxa següents amb el dispositiu concret que li correspon:

NúmPreguntaResposta
1

Permet interconnectar entre si dues xarxes o més, dirigint la informació d’una xarxa a una altra xarxa des d’on es pugui accedir al dispositiu terminal destinació .

2

Gestiona la comunicació entre diferents dispositius terminals, però en lloc de retransmetre per totes les interfícies un senyal rebut per una d’elles, només la transmet per la interfície on hi ha el terminal destinació .

3

La seva missió fonamental és transmetre el senyal present en una de les interfícies per totes les altres interfícies, i tornar al mateix temps el senyal als seus valors primitius .

4

La seva missió fonamental és tornar el senyal present en una de les dues interfícies als seus valors primitius, amplificant i reconstruint el senyal original, i transmetre’l per l’altra interfície .

5

S’utilitza per segmentar una xarxa local, de tal manera que deixa passar la informació d’un segment a l’altre només si aquesta informació està destinada a un terminal d’aquest altre segment .

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El conjunt de regles normalitzades per a la representació, senyalització, autenticació i detecció d’errors necessari per enviar informació mitjançant un canal de comunicació, correspon al concepte:

NúmPregunta
1

capa

2

arquitectura

3

servei

4

protocol

5

host

Exercici 6

NúmPreguntaResposta
1

És una xarxa local sense fils, és l’extensió de la LAN, la complementa ja que ara disposa d’una extensió de xarxa cablada i l’altra part sense fils .

2

La xarxa que es crea quan intercanvien fitxers entre dos mòbils per Bluetooth .

3

Són xarxes que abasten una sala, un edifici o un conjunt d’edificis propers, amb unes distàncies de fins a pocs quilòmetres .

4

És una xarxa pública, descentralitzada i global d’ordinadors, formada per la interconnexió de diferents xarxes .

5

S’estén per una àrea geogràfica extensa, està composta per subxarxes d’ordinadors, terminals de xarxa i dispositius de commutació, interconnectats mitjançant línies de transmissió, anomenats també circuïts, canals o troncals .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos