Resultats d'aprenentatge

 1. Administració de processos del sistema descrivint i aplicant criteris de seguretat i eficiència.
  • Descriu els conceptes de procés del sistema, tipus, estats i cicle de vida.
  • Utilitza interrupcions i excepcions per descriure els esdeveniments interns del processador.
  • Diferencia entre procés, fil i treball.
  • Realitza tasques de creació, manipulació i acabament de processos.
  • Utilitza el sistema de fitxers com a mitjà lògic per al registre i identificació dels processos del sistema.
  • Utilitza eines gràfiques i ordres per al control i seguiment dels processos del sistema.
  • Comprova la seqüència d’arrencada del sistema, els processos implicats i la relació entre ells.
  • Pren mesures de seguretat davant l’aparició de processos no identificats.
  • Documenta els processos habituals del sistema, la seva funció i relació entre ells.
 2. Administració remota del sistema operatiu en xarxa valorant la seva importància i aplicant criteris de seguretat.
  • Descriu mètodes d’accés i administració remota de sistemes.
  • Diferencia entre els serveis orientats a sessió i els no orientats a sessió.
  • Utilitza eines d’administració remota subministrades pel propi sistema operatiu.
  • Instal·la serveis d’accés i administració remota.
  • Utilitza ordres i eines gràfiques per gestionar els serveis d’accés i administració remota.
  • Crea comptes d’usuari per a l’accés remot.
  • Realitza proves d’accés i administració remota entre sistemes heterogenis.
  • Utilitza mecanismes d’encriptació de la informació transferida.
  • Documenta els processos i serveis del sistema administrats de forma remota.
 3. Administració servidors d’impressió descrivint les seves funcions i integrant-los en una xarxa.
  • Descriu la funcionalitat dels sistemes i servidors d’impressió.
  • Identifica els ports i els protocols utilitzats.
  • Utilitza les eines per a la gestió d’impressores integrades en el sistema operatiu.
  • Instal·la i configura un servidor d’impressió en entorn web.
  • Crea i classifica impressores lògiques.
  • Crea grups d’impressió.
  • Gestiona impressores i cues de treballs mitjançant ordres i eines gràfiques.
  • Comparteix impressores en xarxa entre sistemes operatius diferents.
  • Documenta la configuració del servidor d’impressió i de les impressores creades.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació