Exercicis

Exercici 1

Vertader (V) o fals (F)

Indiqueu si aquestes afirmacions sobre els tipus d’accés remot són vertaderes o falses.

NúmPreguntaVF
1

Les sessions de treball en consola requereixen un gran ample de banda.

2

Per a l’administració remota mitjançant client local cal instal·lar un programari específic sempre que no es faci servir un navegador com a interfície web.

3

SSH és un protocol segur exclusiu de les sessions de treball remotes amb interfície gràfica.

4

Telnet és un protocol que emula un terminal remot i que aporta compressió i encriptació a les dades.

Exercici 2

Relacionar els conceptes

Indiqueu quins són els ports estàndard associats als serveis/protocols indicats.

NúmPreguntaResposta
1

HTTP: protocol per a l’intercanvi de documents d’hipertext.

2

SMTP: protocol per al intercanvi de missatges de correus electrònics.

3

Telnet: protocol d’emulació de terminal remot.

4

SSH (secure shell): protocol per accedir a màquines remotes mitjançant la xarxa i de forma segura.

5

EDNS: servei de traducció dels noms de domini a adreces IP.

6

FTP: protocol de transferència d’arxius.

Exercici 3

Vertader (V) o fals (F)

Quines d’aquestes opcions defineixen la configuració del client SSH?

NúmPreguntaVF
1

Les opcions indicades a la línia d’ordres

2

L’arxiu de configuració personal $HOME/.ssh/ssh_config

3

L’arxiu de configuració global /etc/ssh/sshd_config

4

El contingut de /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny

5

EL’arxiu de configuració global /etc/secureshell

Exercici 4

Vertader (V) o fals (F)

Indiqueu quines d’aquestes afirmacions sobre la transferència d’arxius són certes.

NúmPreguntaVF
1

Amb l’ordre scp es pot establir un límit en la velocitat de transmissió per no col·lapsar l’ample de banda de la comunicació.

2

L’ordre sftp substitueix l’ordre rcp, que és antiga i insegura.

3

El protocol FTP forma part de la capa d’aplicació del model TCP/IP.

4

sftp permet la còpia d’arxius, però no permet el canvi de grup i de propietari de l’arxiu.

5

Trobem l’ordre scp disponible en la majoria de plataformes.

Exercici 5

Exercici de completar

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules adients.

NúmPregunta
1

Fent servir es poden establir túnels pels quals es pot transmetre qualsevol protocol que faci servir , creant així un canal de comunicació segur i transparent per a l’usuari.

2

El servidor dóna un servei similar a un proxy web, però no està limitat al protocol .

3

Si l’aplicació no admet la configuració del servei SOCKS, es poden fer servir utilitats com que detecta peticions i gestiona directament la pila TCP/IP.

4

La versió 5 de SOCKS permet el tràfic i escolta de forma estàndard el .

Exercici 6

Relacionar conceptes

Relacioneu els diferents protocols amb la seva definició.

NúmPreguntaResposta
1

Implementació en codi lliure de la tecnologia que gestiona connexions X11 fent servir compressió de dades

2

Àrea de memòria que emmagatzema les dades que defineixen la imatge gràfica

3

Protocol propietari desenvolupat per Microsoft Windows

4

Protocol del servei de finestres més habitual dels sistemes Unix/Linux

Exercici 7

Triar l’opció correcta

Per indicar als programes clients on és el servidor X Window que han d’emprar per obrir les seves finestres cal…

NúmPregunta
1

… configurar l’arxiu /etc/ssh/ssh_config.

2

… configurar correctament el servidor Apache.

3

… establir un túnel encriptat mitjançant SSH.

4

… definir la variable d’entorn DISPLAY.

Exercici 8

Triar l’opció correcta

Quin d’aquests protocols fan servir les aplicacions de virtual network computing (VNC)?

NúmPregunta
1

X11

2

Tecnologia NX

3

RFB (remote framebuffer)

4

RDP (remote desktop protocol)

Exercici 9

Triar l’opció correcta

Per establir un accés remot per al terminal 1 amb TightVNC mitjançant un navegador web, cal que aquest sigui compatible amb els applets de Java i indicar en l’adreça del navegador el nom del servidor tot seguit del port…

NúmPregunta
1

… 10000.

2

… 5801.

3

… 5803.

4

No cal indicar el port d’accés.

Exercici 10

Exercici de completar

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules adients.

NúmPregunta
1

Webmin és una aplicació amb llicència i escrita en que permet administrar un servidor Linux de forma remota fent servir com a interfície gràfica.

2

De forma estàndard, Webmin es comunica fent servir del servidor.

3

També es pot treballar en mode per administrar l’equip propi. Per fer això cal dirigir el navegador a .

4

Podem iniciar i aturar el servei Webmin al servidor mitjançant . També cal proporcionar servei mitjançant un servidor web com ara .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Administració de servidors d'impressió