Exercicis

Exercici 1

Indiqueu si aquestes afirmacions són vertaderes o falses.

NúmPreguntaVF
1

Un servei és un programa en execució en segon pla sense interfície d’usuari.

2

Un procés pesant comparteix amb d’altres espai de memòria i recursos d’entrada i sortida.

3

El grau de multiprogramació correspon al nombre de processos actius carregats a la memòria principal del sistema.

4

El planificador a mig termini s’encarrega de decidir quin procés de la cua de preparats passa a execució en el processador.

Exercici 2

Relacioneu els algorismes amb les seves característiques principals.

NúmPreguntaResposta
1

Algorisme en el qual el sistema assigna un temps determinat a cada procés anomenat quàntum.

2

Algorisme apropiatiu que prioritza els processos que tenen una ràfega de CPU més curta.

3

Consisteix en cues de processos preparats amb diferents prioritats.

4

Algorisme no apropiatiu que atén seguint l’ordre d’arribada.

5

Algorisme no apropiatiu que beneficia els processos més curts en executar.

Exercici 3

Triar l’opció correcta

El planificador a mig termini…

NúmPregunta
1

…s’encarrega de gestionar els processos de prioritat mitjana.

2

…decideix a quina cua de prioritat multinivell s’ha d’assignar un procés.

3

…incrementa la prioritat dels processos més antics per evitar la inanició.

4

…fa servir la tècnica de l’intercanvi per suspendre processos i alliberar recursos.

Exercici 4

Relacionar conceptes

Relacioneu les transicions amb el esdeveniment que les produeixen.

NúmPreguntaResposta
1

Finalitza l’operació d’entrada i sortida que estava esperant.

2

S’exhaureix el quàntum assignat.

3

Finalitza l’execució del seu codi.

4

El planificador de curt termini decideix quin és el procés següent a executar.

5

Un procés requereix dades del disc dur.

Exercici 5

Triar l’opció correcta

Un procés en estat de suspès-bloquejat…

NúmPregunta
1

…pot passar a execució si l’algorisme del planificador a curt termini ho decideix.

2

…està a la memòria en espera que acabi una operació d’entrada/sortida.

3

…està al disc dur, ja que ha estat intercanviat per alliberar recursos.

4

Cap de les afirmacions anteriors és certa.

Exercici 6

Exercici de completar

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Cada procés es representa mitjançant una estructura de dades anomenada , que descriu el procés i conté una sèrie de camps d’informació com ara el .

2

Quan un procés en execució ha d’abandonar la CPU és necessari que guardi el seu (registres de la CPU, estat, prioritat, etc.). Això provoca un temps perdut anomenat .

3

El sistema operatiu fa servir una estructura de dades anomenada per controlar tot el sistema de gestió de processos. Aquesta estructura disposa de punters cap a altres estructures de dades, com ara el o l’identificador del PCB del .

4

Podem definir el com la unitat d’assignació de processador que comparteix espai de memòria, arxius i dispositius d’entrada i sortida.

Exercici 7

Triar l’opció correcta

Quina ordre faries servir per augmentar la prioritat de l’arxiu miScript que s’està executant amb PID 534?

NúmPregunta
1

# nice –15 534

2

# renice -n 15 miScript

3

# renice -15 534

4

Utilitat top, seleccionar el procés 534 i tecla k

Exercici 8

Triar l’opció correcta

La fase 1.5 d’arrencada de grub està situada…

NúmPregunta
1

…al primer sector del disc, a l’MBR (master boot record).

2

…als sectors contigus de l’MBR en la primera pista del disc per motius de compatibilitat.

3

…al sector d’arrencada de la partició de Linux.

4

…a l’arxiu /boot/grub/gub.cfg.

Exercici 9

Triar l’opció correcta

Si tenim un treball numerat com a 3 aturat en segon pla i el volem posar en marxa de nou però sense perdre la possibilitat de seguir posant ordres a la consola farem:

NúmPregunta
1

# bg %3

2

# jobs -n 3

3

# fg -3

4

# kill -SIGCONT 3

Exercici 10

Relacionar conceptes

Relacioneu els arxius de configuració i registre amb la seva descripció.

NúmPregunta
1

Directori que conté els arxius de definicions de variables globals corresponents als scripts de control dels dimonis i serveis.

2

Directori on els dimonis i serveis enregistren el seu funcionament i comuniquen errors.

3

Directori que conté els enllaços simbòlics als scripts que es detenen i s’engeguen quan s’atura el sistema.

4

Directori que conté els scripts de control dels dimonis i serveis.

5

Directori que conté els arxius de definició de treballs i esdeveniments que fa servir el sistema asíncron upstart.

Exercici 11

Triar l’opció correcta

Quina d’aquestes ordres farem servir per reiniciar el sistema?

NúmPregunta
1

halt

2

init 0

3

shutdown -r now

4

telinit 0

Exercici 12

Relacionar conceptes

Relacioneu els arxius del directori /proc amb la informació que contenen.

NúmPreguntaResposta
1

Arxiu que conté el llistat de línies d’interrupció que s’estan fent servir amb indicació del nombre de vegades que s’han cridat.

2

Directori que conté informació sobre el procés init.

3

Arxiu que conté informació completa sobre la utilització de la memòria.

4

Arxiu que conté informació sobre el tipus, fabricació, memòriacau i freqüència del processador.

5

Arxiu que conté informació sobre la càrrega mitjana del sistema.

6

Arxiu que conté la versió del nucli del sistema operatiu.

Exercici 13

Relacionar conceptes

Associeu les ordres següents amb les seves funcions respectives.

NúmPreguntaResposta
1

Ordre que presenta l’hora del sistema, el temps que porta encès, el nombre d’usuaris connectats i la càrrega mitjana del sistema.

2

Presentació de la informació dels processos de forma dinàmica i interactiva.

3

Permet executar qualsevol altre aplicació i enregistrar els recursos que ha emprat.

4

Permet trobar tots els PID associats a una ordre determinada.

5

Presenta el percentatge d’ús dels processos més actius.

6

Permet visualitzar dades dels processos en execució basant-se en la informació continguda en el directori virtual /proc.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Serveis d'accés i administració remota