Presentació

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats, en qualsevol empresa o organització. Qualsevol tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes, doncs, ha de conèixer aquestes aplicacions a fons.

En aquest mòdul es donarà una visió global als paquets ofimàtics existents. També s’aprofundirà en tres de les eines ofimàtiques bàsiques (processadors de text, fulls de càlcul i bases de dades) així com també es treballarà amb el programari especialitzat en l’edició d’imatges i vídeos, en el programari de gestió de presentacions i en les eines bàsiques per a qualsevol entorn ofimàtic actual del correu i de l’agenda. A banda de presentar les eines i metodologies per a poder prestar atenció adequada a l’usuari d’un sistema informàtic.

En la unitat “Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari” ens aturarem a fer un cop d’ull als paquets ofimàtics globalment, als procediments que han de guiar un tècnic informàtic a l’hora d’instal·lar aquest tipus de programari, a la documentació que aquest ha de generar dels diferents processos, així com als punts que ha de tenir en compte un tècnic informàtic en el suport que aquest ha de prestar als usuaris de les aplicacions informàtiques.

En la unitat “El correu i l’agenda electrònica” s’analitzaran les aplicacions actuals de correu que permeten comunicar-se virtualment als usuaris dels equips informàtics, així com al programari que permet organitzar i gestionar informàticament l’agenda. Aquestes eines són importants de cara a facilitar el treball eficient dels usuaris dels actuals sistemes informàtics.

En la unitat “Processadors de text” s’analitzarà un processador de text concret, el Write, del LibreOffice.org i es treballaran els aspectes més avançats dels documents de text i les funcionalitats específiques d’aquest tipus de programari.

En la unitat “Fulls de càlcul” es plantejaran un seguit d’activitats que afavoriran l’adquisició pràctica de les destreses necessàries per a l’ús com a usuari avançat dels fulls de càlcul.

En la unitat “Bases de dades” es treballarà amb el sistema gestor de bases de dades ofimàtiques LibreOffice Base. A través d’activitats guiades es presentarà a l’usuari l’organització de les dades en un sistema gestor de bases de dades, l’extracció d’informació a través de les consultes, així com la generació de petites aplicacions gràcies a l’ús dels formularis, informes i eines com les macros.

En la unitat “Imatge i vídeo – Presentacions” es farà un cop d’ull a les aplicacions que permeten manipular imatges digitals, treballant-ne les diferents característiques com ara el format, la resolució, etc. També es treballarà la captura i l’edició de vídeo, doncs són eines indispensables per a qualsevol tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes que, per exemple, hagi d’elaborar vídeo tutorials. També es mostraran els procediments per a elaborar presentacions multimèdia.

Totes les unitats d’aquest mòdul són molt pràctiques i en totes elles cal que l’estudiant realitzi totes les activitats que hi trobarà, doncs són aquestes les que permetran assolir els procediments requerits per a assolir els objectius. Així doncs, recomanem a tots els estudiant practicar, practicar i practicar.

Anar a la pàgina següent:
Objectius