Glossari

 • abraçada mortal f Vegeu interbloqueig.
 • adreça absoluta f Adreça física de la memòria.
 • adreça física f Vegeu adreça absoluta.
 • adreça lògica f Adreça que tindria cada ordre del programa suposant que es carrega a partir de l’adreça zero.
 • adreça real f Vegeu adreça absoluta.
 • adreça relativa f Vegeu adreça lògica.
 • AIX Versió del sistema operatiu Unix de l’empresa IBM.
 • algorisme m Seqüència lògica de les accions que s’han de dur a terme per resoldre un determinat problema.
 • algorisme apropiatiu m Tipus de tecnologia que té capacitat de decidir si es canvia el procés o no del processador.
 • API f Aplication programming interface.
 • aplicacions informàtiques f pl Conjunt de programes informàtics d’àmbit divers (programes de gestió, de jocs, eines ofimàtiques, etc.).
 • apuntador m Tècnica que ens permet accedir on és la informació.
 • ASCII m Sistema de codificació de la informació. Representa cada caràcter mitjançant vuit bits.
 • assemblador m Programa que tradueix el llenguatge d’assemblador a llenguatge de màquina.
 • biblioteca f Col·lecció de programes del sistema que poden ser utilitzats quan un programa en fa referència.
 • BIOS m Basic input output system.
 • bit m Part més petita que forma la informació.
 • bloc de control del procés m Taula en què es guarda informació de diferents tipus sobre cada procés.
 • buffer m Tipus de memòria que tenen alguns controladors.
 • bug m Situació que presenta algun tipus de programari consistent a repetir un seguit d’accions sense fi a causa d’una anàlisi incorrecta.
 • bus m Línia de comunicació entre els principals components d’un ordinador.
 • byte Grup de vuit bits.
 • cache f Vegeu memòria cau.
 • canvi de procés m Situació en la qual el sistema operatiu executa tota una sèrie d’accions per canviar el procés.
 • carregador m Rutina que llegeix un programa executable i l’emmagatzema a la memòria principal abans d’executar-lo.
 • CDE m Common desktop environment.
 • cilindre m Bloc de pistes paral·lel.
 • circuit electrònic m Sistema que permet la comunicació entre diversos elements (condensadors, resistències, etc.).
 • client m Element que demana un servei.
 • clúster m Part més petita que ocupa un fitxer en un disc magnètic.
 • CMOS m Tipus de memòria on es guarda la configuració bàsica dels principals components de l’ordinador.
 • codificació f Diferent manera d’interpretar una mateixa informació.
 • compilador m Programa que tradueix el codi font d’un programa a codi objecte. Va comprovant la sintaxi del programa.
 • concurrent adj Dit de l’estat que es dóna quan en un mateix moment el sistema operatiu intenta utilitzar un mateix recurs per a processos diferents.
 • consola f Dispositiu format per un monitor i un teclat.
 • CPU f Unitat central de procés.
 • crida f Funció que té el sistema mateix per fer determinades tasques que poden ser invocades de diferents maneres.
 • CSS m Cascading style sheet.
 • Deadlock m Vegeu interbloqueig.
 • DEC f Digital Equipment Corporation.
 • depurador m Programa que comprova pas a pas el funcionament de les diferents accions d’un determinat programa.
 • DHCP m Dynamic host control protocol.
 • dispatcher m Component del nucli del sistema operació que planifica el funcionament del processador.
 • dispositiu auxiliar m Maquinari que funciona de manera independent de l’ordinador.
 • dispositiu d’E/S m Maquinari en què el mateix dispositiu pot fer operacions de lectura i escriptura de la informació.
 • dispositiu d’entrada m Maquinari que només permet entrar dades a l’ordinador (exemples: el teclat, el ratolí, etc.).
 • dispositiu de sortida m Maquinari que permet treure la informació d’un ordinador (exemples: el monitor, la impressora, etc.)..
 • dispositiu perifèric m Maquinari que ha d’estar connectat a l’ordinador perquè pugui funcionar.
 • DMA f Memòria d’accés directe.
 • DNS m Domain Name System.
 • DOS m Disk Operating System.
 • driver m Programari que permet gestionar dispositius d’entrada/sortida.
 • EB m Exabyte.
 • EBCDIC m Sistema de codificació de la informació que utilitza vuit bits per representar la informació.
 • enllaçador m Programa que agrupa en un únic programa grups de programes.
 • esdeveniment m Acció que s’executa quan es dóna una determinada situació.
 • espera indefinida f Situació en la qual un procés espera indefinidament l’alliberament d’algun recurs que mai no li serà concedit.
 • estat actiu m Estat en què els processos lluiten per utilitzar el processador. Són: execució, preparació i bloqueig.
 • estat inactiu m Estat en què els processos no poden utilitzar el processador. Són suspès bloquejat i suspès preparat.
 • excepció f Tipus d’interrupció que es produeix per un funcionament deficient del programa que ha generat l’error.
 • exclusió mútua f Estat que es dóna quan entre diversos processos hi ha sincronització per utilitzar un mateix recurs.
 • EXT m Extended File System.
 • FAT m File Allocation Table.
 • FIFO f Tècnica que permet gestionar els treballs de les cues. En anglès, first input first output.
 • formatar v tr Crear les pistes i els sectors en què se situarà la informació.
 • FTP m File transmission protocol.
 • funció f Bloc d’accions que són cridades des d’un mateix programa i retornen un valor numèric.
 • generacions d’ordinadors f pl Èpoques en les quals la informàtica i els equipaments informàtics tenen característiques especials.
 • grau de multiprogramació m Nombre de particions de la memòria.
 • GUI f Interfície gràfica d’usuari.
 • host m Ordinador que dóna serveis a altres ordinadors que estan connectats amb ell.
 • HTML m Hypertext markup language.
 • HTTP m Hipertext Transmission Protocol.
 • IBM f International Business Machines.
 • identificador d’usuari Nom que utilitza l’usuari per accedir al sistema informàtic.
 • interactiu -iva Dit del diàleg entre l’usuari i el sistema informàtic.
 • interbloqueig m Bloqueig que es produeix quan cada procés del conjunt espera una acció que només es pot dur a terme en un altre procés conjunt.
 • interfície f Conjunt d’eines que faciliten la comunicació entre els usuaris i el sistema.
 • intèrpret m Programa traductor.
 • intèrpret d’ordres m Traductor de les ordres escrites en llenguatges de tipus interpretat.
 • interrupció f Presència d’una situació que obliga el sistema operatiu a prendre el control del processador per estudiar-la i tractar-la.
 • IOP m Input/output processor.
 • kernel m Nom amb que també es coneix el nucli del sistema operatiu.
 • KHTML m KDE hypertext markup Language.
 • LAN f Local area network.
 • LDAP m Lightweight directory access protocol.
 • LDP m Linux document project.
 • link v tr Vegeu enllaçar.
 • llenguatge de màquina m Llenguatge utilitzat pels ordinadors. Està format per senyals binàries.
 • llenguatge de programació m Conjunt de regles o normes que fixen la sintaxi que cal utilitzar per donar ordres a un ordinador.
 • llenguatge gràfic m Llenguatge basat en la utilització d’eines gràfiques (botons, icones, etc.).
 • llenguatge textual m Llenguatge basat en ordres escrites.
 • login m Vegeu identificador d’usuari.
 • logout m Final d’una sessió en un sistema informàtic.
 • MAC m Maedia Access Control Address.
 • màquina estesa f Vegeu màquina virtual.
 • màquina virtual f Interfície que manté una màquina mitjançant la qual ens dóna comunicacions amb els dispositius de l’ordinador.
 • MBR m Master boot record.
 • memòria cau f Memòria d’alta velocitat, molt més ràpida que la principal.
 • memòria compartida f Gestió de la memòria que permet que diversos processos la puguin utilitzar simultàniament.
 • memòria virtual f Gestió de la memòria en la qual no és necessari tenir en un mateix moment tot el programa en la memòria principal.
 • mode nucli m Entorn en el qual es pot gestionar el maquinari.
 • mode usuari m Entorn en el qual no és possible interactuar de manera directa amb el maquinari.
 • monitor m Té com a missió fer la multiprogramació presentant als nivells superiors tantes maquines virtuals com se sol·licitin.
 • monoprogramació f Sistema operatiu que només pot executar un programa a la vegada.
 • MS-DOS m Microsoft- Disk Operating System.
 • multimèdia m Conjunt d’equipament informàtic que permet gestionar text, imatges, so, vídeo, etc.
 • multiprocés m Tècnica en la qual podem executar més d’una tasca a la vegada (mateix moment).
 • multiprogramació f Manera de treballar en què podem executar més d’un programa simultàniament (no en el mateix moment).
 • multitasca f Vegeu multiprogramació.
 • multitasca apropiativa f El sistema operatiu pot treure el control que té un programa sobre el processador.
 • multitasca cooperativa f El programa controla el processador i és el responsable que altres programes també es puguin executar.
 • NFS m Network file system.
 • NIC m Network interface card.
 • NTFS m New technology file system.
 • objecte m Element que té unes propietats i s’hi poden fer unes determinades accions.
 • OS m Tipus de sistema operatiu d’IBM (Operating System).
 • paral·lelisme m Tecnologia basada en l’execució de diverses tasques en el mateix moment, però en processadors diferents.
 • partició de la memòria f Tros o part de la memòria.
 • password m Clau secreta d’accés al sistema informàtic.
 • PC m Ordinador personal (personal computer).
 • PCB m Vegeu bloc de control del procés.
 • perifèric m Vegeu dispositiu perifèric.
 • pista f Zona on se situa la informació en discos magnètics, cintes magnètiques i discos òptics.
 • planificació f Acció consistent a organitzar un procés.
 • porta lògica f Sèrie de components electrònics que formen la base dels principals elements del ordinadors.
 • portabilitat f Característica d’alguns programes que els permet ser utilitzats en diferents ordinadors.
 • prioritat f Preferència en la utilització del processador per part dels processos.
 • procediment m Bloc d’accions que són cridades des d’un mateix programa.
 • procés m Programa en execució.
 • procés actiu m Vegeu estat actiu.
 • procés inactiu m Vegeu estat inactiu.
 • programa m Seqüència d’instruccions o accions definides a priori que poden ser executades per un processador.
 • programa font m Programa escrit que utilitza llenguatges de programació.
 • programa objecte m Programa escrit en llenguatge màquina però encara no executable.
 • programació concurrent f Vegeu multiprogramació.
 • programador -a m i f Persona que tradueix els programes en pseudocodi a programa font.
 • pseucodi m Llenguatge natural utilitzat per indicar el conjunt d’accions que s’han de seguir per resoldre qualsevol problema.
 • pseudoparal·lelisme m Sensació d’execució simultània d’activitats diferents en un mateix processador.
 • punter m Tècnica que ens indica el lloc on hi ha la informació que segueix una altra.
 • quàntum m Temps que té assignat de processador un determinat programa.
 • RAM f Tipus de memòria de lectura i escriptura (random access memory).
 • regió de la memòria f Vegeu partició de la memòria.
 • registre m Conjunt de camps d’una mateixa entitat.
 • ROM Tipus de memòria només de lectura (read only memory).
 • ROM-BIOS f Tipus de memòria on es guarden uns programes que fan un test als principals components de l’ordinador.
 • rutina f Programa que és cridat a partir d’un altre programa.
 • scheduling m Nom que també podem utilitzar per planificar la feina del processador.
 • sector m Bloc de pistes.
 • servidor m Element que dóna un servei.
 • shell m Nom assignat als intèrprets d’ordres dels sistemes (exemple: shell de Bourne, shell de C, shell de Bash, etc.).
 • sincronització f Situació que una activitat impedeix que altres puguin tenir accés a unes dades mentre les està utilitzant un altre procés.
 • sistema distribuït m Entorn en què diversos ordenadors o nusos es distribueixen tasques del sistema operatiu.
 • sistema propietari m Sistema en què el seu propi maquinari i programari han estat pensats exclusivament en el sistema operatiu.
 • subprograma m És un conjunt d’accions que són cridades a partir d’un altre programa.
 • subrutina f Vegeu subprograma.
 • swapping m Tècnica que permet passar la informació de la memòria principal a la memòria secundària i a l’inrevés.
 • TCP/IP m Transmission protocol/Internet protocol.
 • temps compartit m Sistemes que tenen assignat un determinat temps de processador que és compartit amb altres processos.
 • temps diferit m Les respostes del sistema es poden fer a posteriori.
 • temps real m Les respostes a peticions que es fan al sistema s’han de fer en temps molt curts.
 • TIC f pl Tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • traductor m Programa que converteix un determinat llenguatge de programació en llenguatge màquina.
 • UCP f Unitat central de procés.
 • UID m Identificador d’usuari.
 • UPC f Universitat Politècnica de Catalunya.
 • variable f Símbol que pot contenir diferents tipus d’informació.
 • vector d’interrupcions/excepció m Llista que indica l’adreça de memòria de les rutines que s’han d’executar en funció de la interrupció/excepció.
 • virtualització f Tècnica que permet que varies màquines virtuals amb sistemes operatius diferents es puguin executar de manera individual.
 • W3C m World Wide Web Consortium.
 • xarxa d’ordinadors Sistema que permet compartir recursos entre dispositius informàtics.
 • XML Extensible Markup Language
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general