Presentació

El mòdul Metodologia de la intervenció social és un mòdul transversal que se centra en l’anàlisi, el reconeixement i l’ús dels elements propis de la planificació i avaluació de la intervenció social. Tota intervenció social es du a terme utilitzant una metodologia determinada per tal de poder donar resposta a les necessitats demandades. Per això el mòdul intenta donar eines per tal que l’alumne adquireixi competències per organitzar, dinamitzar i avaluar projectes de diversos àmbits de la integració social.

A la unitat “Diagnòstic i anàlisi de la realitat” s’exposen els instruments bàsics de la investigació social necessaris per dur a terme la intervenció, així com també la necessitat de tenir en compte la perspectiva de gènere en qualsevol anàlisi prèvia a una intervenció a fi de promoure la igualtat entre homes i dones.

A la unitat “El projecte d’intervenció social” es tracten els procediments d’anàlisi de la realitat i la planificació del projecte d’intervenció social i de les activitats.

La unitat “L’avaluació dels projectes d’intervenció social” se centra en l’avaluació del projecte d’intervenció social i en la presentació de resultats a través de l’informe. També planteja el concepte i els models de millora contínua en l’àmbit de la intervenció social. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social.

A la unitat de “Promoció i difusió del projecte d’intervenció social” es recullen els aspectes fonamentals necessaris per donar a conèixer un projecte i promoure la participació, així com la perspectiva de gènere en la promoció i difusió de projectes d’intervenció social.

Per assolir els continguts del mòdul és important que l’alumne estudiï els continguts i realitzi les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat. Als materials s’hi recullen resums, adreces d’interès, glossari i bibliografia complementària que poden ajudar a complementar i ampliar els continguts d’aquestes unitats.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge