Glossari

 • anunci m En publicitat, missatge destinat a donar a conèixer al públic un producte o servei.
 • avaluació f Procés complex que s’utilitza per obtenir informació útil amb la finalitat de formular judicis de valor i, al mateix temps, servir de guia per tal de prendre decisions.
 • cronograma m Representació gràfica ordenada i precisa de les diverses activitats que componen un projecte o les tasques que desenvolupen una activitat.
 • diferències de gènere f Diferències entre homes i dones determinades per tradicions, valors, creences, etc. i que pressuposen actuacions i comportaments diferents per a cada sexe.
 • diferències de sexe f Diferències físiques i biològiques existents entre home i dona determinades biològicament.
 • difusió f Procés de propagació o divulgació de coneixements, notícies, actituds, costums, modes…
 • apoderament m Procés pel qual s’incrementa la fortalesa espiritual, política, social o econòmica dels individus i les comunitats per impulsar canvis positius de les situacions en què viuen. En les relacions de gènere, s’entén com el procés mitjançant el qual les dones guanyen confiança, recursos i força necessària per afrontar les condicions de desigualtat que les afecten.
 • entrevista f Situació comunicativa que permet el traspàs d’informació entre dues o més persones a través d’una conversa. Com a tècnica de recollida i obtenció d’informació usada en ciències socials, pot considerar-se una conversa professional que té com a objectiu la recollida d’informació objecte de la investigació per al seu anàlisi i estudi posteriors.
 • enquesta f Tècnica basada en la formulació de preguntes preestablertes, majoritàriament tancades, que compten amb unes categories de resposta limitades.
 • ètica f Ciència filosòfica que determina la rectitud i el sentit del comportament humà, segons uns principis normatius dels quals es deriven uns deures i unes obligacions.
 • història de vida f Narració biogràfica d’una persona que relata la seva pròpia vida tal com la recorda o l’ha viscut.
 • intervenció social f Qualsevol procés o acció que, de manera intencionada i justificada, es programi o executi amb una finalitat social o cultural.
 • investigació social f Aplicació de mètodes i tècniques científiques en l’estudi de la realitat social.
 • mètode científic m Manera d’obtenir informació sobre la realitat utilitzant el saber i la metodologia científiques de forma intencionada.
 • metodologia f Conjunt d’estratègies, mètodes i procediments organitzats i seqüenciats que s’utilitzen per intervenir o actuar en l’àmbit social. Respon a la manera com es vol desenvolupar el projecte d’intervenció i que ajudarà a establir les accions a realitzar per dur-lo a terme.
 • objectiu m Fita que es desitja aconseguir amb la intervenció social.
 • observació f Tècnica de recopilació de dades i de captació de la realitat sociocultural d’una comunitat o d’un grup social determinat.
 • Organització de les Nacions Unides (ONU) f Organització intergovernamental mundial, creada per la Carta de San Francisco el 1945, amb la finalitat de mantenir la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat dels estats basant-se en els principis d’igualtat i autodeterminació i vetllar pel respecte dels drets humans.
 • pla m Nivell màxim d’organització i estructuració de la intervenció social, que inclou tots els altres.
 • planning m Calendari en el qual apareixen totes les activitats que s’han de realitzar des de l’inici fins al final del projecte.
 • principi d’igualtat m Principi que reconeix els mateixos drets i deures, les mateixes oportunitats i les mateixes possibilitats d’accés als recursos. Des de la perspectiva de gènere, implica promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • projecte m Nivell operatiu del procés de programació. Respon a uns objectius operatius i expressa amb precisió les fites assolibles i mesurables.
 • programa m Instrument que permet programar a nivell tàctic. S’intenten adequar les directrius estratègiques del pla a un context determinat. Es concreta en objectius específics que concreten els objectius generals del pla.
 • programar v Preveure actuacions que s’han de dur a terme, a partir de l’anàlisi de necessitats i dels recursos disponibles, amb la finalitat d’aconseguir uns objectius desitjats.
 • promoció f Eina tàctica controlable de la barreja de mercadotècnia que, combinada amb d’altres eines, genera una determinada resposta en el mercat meta per a les empreses, organitzacions o persones que la utilitzen.
 • publicitat f Forma de comunicació que pretén transmetre una idea o valor sobre un producte, servei o idea a un conjunt de persones, amb la finalitat de persuadir-les per tal que duguin a terme alguna acció concreta, normalment dirigida al consum.
 • recursos humans m Persones necessàries per dur a terme qualsevol projecte.
 • recursos econòmics m Costos del projecte i forma de finançament.
 • recursos materials m Espais, instal·lacions, equips tècnics, instruments o objectes necessaris per desenvolupar les activitats d’un projecte.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general