Resum

Els coneixements al voltant de la publicitat, en general, i del llenguatge publicitari, en particular, són certament importants per dissenyar la difusió dels projectes d’intervenció social. En l’àmbit social ens hem d’assegurar del tot que els nostres missatges arriben d’una manera eficient al públic destinatari i, per fer això, hem de dissenyar accions que siguin comprensibles i adequades. Cal tenir en compte que hi ha una gran diversitat de suports i, alhora, una gran diversitat de canals i de formes d’articular un missatge. En algunes ocasions la difusió de projectes d’intervenció social ha de fer èmfasi en un missatge aïllat, però en d’altres cal incloure aquesta difusió dins de l’àmbit més general d’una campanya que pot prendre la forma d’una campanya publicitària. Sigui com sigui, cal conèixer i explorar les utilitats de les noves tecnologies i de les xarxes socials, que tenen el poder de viralitzar el missatge.

Els continguts s’han organitzat donant importància als distints elements de la comunicació. Des d’aquests conceptes es passa a determinar la importància de les estratègies de difusió i, més en concret, de la seva dmensió publicitària. També són objecte d’estudi els tipus de publicitat així com la diferenciació entre anunci i campanya, que és d’utilitat per centrar la difusió d’acord amb els objectius marcats. Entre els tipus de publicitat, la publicitat social té alguns condicionants que cal tenir en compte i que són analitzats en la difusió. En el mateix sentit, és necessari l’anàlisi de les maneres de difondre els resulatst d’un propjecte de recerca. Finalment, respecte aquells elements relacionats estrictament amb la difusió dels projectes, a la unitat es fa una revisió dels principals suports analitzant els seus avantatges i inconvenients.

El llenguatge publicitari en moltes ocasions està basat en la utilització de determinats estereotips de gènere que han resultat útils dins del món comercial, però que no necessàriament són adequats per engegar una intervenció social. La dona ha d’estar correctament representada no sols dins dels mitjans de comunicació en general, sinó en particular dins de les accions publicitàries. S’ha de fer servir el que s’anomena comunicació inclusiva i llenguatge no sexista, i això és una manera de manifestar el compromís amb un món més just i amb una cultura igualitària.

Els continguts s’han organitzat a partir de la definició de determinats conceptes molt rellevants per a qualsevol estudi de gènere i la seva adaptació al món de la publicitat i la comunicació, fent una especial revisió de la representació de la dona en els mitjans de comunicació i de la forma que aquesta representació hauria de prendre. El sexisme en publicitat és un altre dels elements que s’analitzen en aquesta unitat, així com el diferencial quant a l’accés de la dona als mitjans de comunicació, incloent els digitals, on es parla de bretxa digital de gènere. La unitat continua amb una reflexió al voltant de la comunicació inclusiva, el llenguatge no sexista i la manera com generar imatges no estereotipades ni discriminatòries. Finalment es fa una revisió sobre el marc legal de la igualtat d’oportunitats en matèria de comunicació.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge