Referències

Bibliografia bàsica

González Lobo, M. i Prieto del Pino, M. (2009) Manual de publicitat Madrid: ESIC

Aquesta és una obra de referència sobre la publicitat i el llenguatge publicitari que pot ser de molta utilitat a l’alumnat donat que planteja els principals temes de la difusió a partir d’un llenguatge accessible i entenedor.

Alberich, J. Gómez, D. Ferrer, A. (2013) Técnicas y recursos creativos Barcelona: UOC

En aquest llibre trobareu informació sobre les distintes estratègies creatives i/o de composició que ens poden ser d’utilitat a l’hora de generar un missatge atractiu.

Lledó, E. (2005) De llengua, diferència i context Barcelona: Institut Català de la Dona

L’obra de Lledó està present i és referència d’una gran quantitat de guies i manuals de comunicació no sexista per la seva claredat, utilitat i perquè aprofundeix en tots aquells temes relatius a la comunicació no sexista aportant material pràctic, així com desenvolupant conceptes teòrics bàsics sobre el gènere i la perspectiva de gènere.

Bibliografia complementària

Allen, C. i O’Guinn, T. (1999) Publicidad Ciudad de México: Paraninfo

Manual sobre la publicitat que és referència de molts altres treballs acadèmics així com d’escoles professionals de publicitat i relacions públiques.

Giner, C. (2009) Igualtat, llenguatge i Administració: propostes per a un ús no sexista del llenguatge València: Conselleria de Benestar Social.

Des del punt de vista de les administracions públiques i de la comunicació institucional aquest és un molt bon manual per aprendre a fer servir llenguatge inclusiu i no sexista en les nostres accions de comunicació.

Adreces d'interès

http://eina.observatoridelesdones.org/

En aquesta pàgina web podem trobar distintes eines per a una comunicació no sexista; es treballa des d’una perspectiva preventiva i reactiva enfront de la utilització d’estereotips de gènere per actuar tant preventivament com reactivament davant les demandes de la ciutadania que, cada cop més, té una actitud crítica amb les situacions de desigualtat i discriminació de gènere.

Referències bibliogràfiques

Alberich, J. Gómez, D. Ferrer, A. (2013) Técnicas y recursos creativos Barcelona: UOC

Allen, C. i O’Guinn, T. (1999) Publicidad Ciudad de México: Paraninfo

Angosto, A. (2015) “Publicidad de guerrilla: estudio de la campanya Coronita Save the Beach” a Pensar la publicidad Vol. 9 p. 29-45

Candale, C. (2017) “Las características de las redes sociales y las posibilidades de expresión abiertas por ellas” a Colindancias. Revista de la red de hispanistas de Europa Central Núm. 8. 2017. p. 201-218

Coronado, D. (2000) “Palabra e imagen: Una aproximación al supersigno del cartel” a Cuestiones publicitarias: Revista Científica Internacional de Comunicación y Publicidad Núm. 8. 2000 p. 88-94.

Curto, V. (2009) Comunicació política i d’institucions públiques Barcelona: IOC

Fernández Cavia, J. (2008) “Conocimiento y documentación en el desarrollo de una campaña publicitaria” a Hipertext.net núm. 6 [en línia] <https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-6/publicidad.html#etapas> [Consulta: 5 de maig de 2018]

Generalitat Valenciana (2010) Gènere i comunicació. Llibre d’estil per a un bon ús de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació València: Presidència de la Generalitat

Giner, C. (2009) Igualtat, llenguatge i Administració: propostes per a un ús no sexista del llenguatge València: Conselleria de Benestar Social.

González Lobo, M. i Prieto del Pino, M. (2009) Manual de publicitat Madrid: ESIC

Guerrero, S. i Orozco, D. (2012) “La publicidad social: una herramienta persuasiva de contribución social” en Documentos de investigación de TEJIDO CREATIVO 22 pàgines. [en línia] <http://tejidocrea.com/wp-content/uploads/2012/12/La-publicidad-social.pdf> [Consulta: 11 de març de 2018]

Instituto de la Mujer (2007) Guía práctica de comunicación con perspectiva de género en las actuaciones cofinanciadas por los fondos estructurales y el fondo de cohesión. Madrid: Ministerio de sanidad, política social e igualdad 23 pàgines [en línia] <http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/herramientas/2007_13/2_guiaPractica.pdf> [Consulta: 15 de setembre 2018]

Lledó, E. (2005) De llengua, diferència i context Barcelona: Institut Català de la Dona

Medina, A. (2015) Introducción a la publicidad Madrid: Pirámide

Muela, C. Perelló, S. (2013) “El contenido informativo de la cuña publicitaria en España: un análisis comparativo entre la radio generalista y la temática” a Ámbitos: revista Internacional de Comunicación núm. 23 p 1-7. [en línia] <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/66611> [Consulta: 18 de març de 2018]

Observatori de les dones en els mitjans de comunicació (2010) Decàleg. Deu punts a tenir en compte per a una millor representació de les dones en els mitjans de comunicació [en línia] <https://www.observatoridelesdones.org/wp/wp-content/uploads/2015/03/DECALEG_corr.pdf> [Consulta: 15 d’octubre de 2018]

Observatori de les dones en els mitjans de comunicació (2018) Eines per a una comunicació no sexista. Estratègies des dels municipis [en línia] <http://eina.observatoridelesdones.org/> [Consulta: 15 d’octubre de 2018]

Orozco, J. (2007) Publicidad Social. Comunicación estratégica para el desarrollo Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana

Pandora Mirabilia (2016) Guia sobre gènere i comunicació en xarxes socials i webs Barcelona: Ajuntament de Barcelona

París, J. (2013) “Hacia la segmentación definitiva” a Poliantea Volum IX, número 17. Juliol-desembre 2013 p.11-39

Ramírez, I. (2009) “La personalidad y la creatividad. Su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje” a Innovación y experiencias educativas Núm. 14. Gener de 2009. 11 pàgines.

Sánchez Martín, L. (2011) “Características de la publicidad en las redes sociales: Coca-cola en Tuenti” a Revista de Ciencias de la Información Núm. 28 Desembre de 2011. Any XXV. p. 6-13

Screti, F. (2012) “Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad” a Razón y Palabra núm. 78. 19 pàgines. [en línia] <http://www.razonypalabra.org.mx/varia/N78/2a%20parte/40_Screti_V78.pdf> [Consulta: 13 de març de 2018]

Sorribas, M.; Gutiérrez I. (2017) Metodologia de la Intervenció Social Barcelona: Altamar

Vellón, J. (2007) “Estrategias argumentativas del texto publicitario: los mecanismos de atenuación” a Estudios humanísticos. Filología Núm. 29. p. 375-411