Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El discurs patriarcal es transmet a través dels diferents mitjans de comunicació.

2

Les institucions, entitats, associacions i professionals del treball social no compten amb una base legal per incorporar la perspectiva de gènere a les comunicacions.

3

Els continguts de les imatges a diari acaben convertint-se en la realitat i determinant les nostres maneres de ser, actuar i relacionar-nos.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els continguts sexistes a les comunicacions institucionals determinen la participació en els projectes socials.

2

La difusió serveix per donar a conèixer les accions realitzades però no funciona com a transmissora de valors.

3

Per garantir una comunicació lliure de sexisme n’hi ha prou eliminant les imatges que denigren la dona.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

L’androcentrisme consisteix a pensar que el que és bo per als homes és bo per a la humanitat.

2

El sexisme es transmet en les imatges que denigren la dona però no suposa una actitud de menysteniment a la pràctica. (F)

3

L’androcentrisme és l’origen dels usos sexistes de la llengua.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Alguns dels elements en la publicitat sexista són:

NúmPregunta
1

Devaluació de les tasques domèstiques

2

Representació les dones en la seva expertesa

3

Reducció del cos de la dona a la bellesa

4

Representació de dones i homes en relació a activitats cooperatives

5

Ús del sexe per a la venda de productes

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Els mitjans de comunicació i la publicitat perpetuen la desigualtat del llenguatge i les imatges emprades.

2

L’ús del cos femení com a reclam no té perquè suposar la discriminació de les dones.

3

L’ocultació dels interessos i necessitats de les dones és una pràctica de comunicació sexista.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Percepció centrada i basada en normes masculines. L’home com a mesura de totes les coses:

2

Actitud de menyspreu i desvaloració de les dones:

3

S’exerceix a través del conjunt d’estructures de pensament, culturals i socials:

4

Qualitat o atributs tant psicològics com físics que s’assignen de manera diferenciada a homes i dones:

5

Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits dels poders públics:

6

Estratègia visual i narrativa que desproveeix de voluntat una persona:

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Escassa presència de les dones a les notícies:

2

Dones representades en subordinació als homes:

3

Assignació de manera generalitzada dels mateixos atributs a un col·lectiu:

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tant homes com dones accedeixen als mitjans de comunicació en els mateixos horaris.

2

Les dones i els homes trien diferents canals per accedir a la informació.

3

La bretxa digital es refereix a l’accés desigual entre dones i homes a les eines digitals.

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Evitar la vinculació entre cos saludable i . Quan els representen un cos saludable sovint mostren un cos que coincideix amb els . Aquest enfocament, per tant, incideix en la vivència del cos com un que s’ha de retocar i modelar per adaptar-se a allò que se n’espera.

2

Representar les dones en tota la seva i evitar caure en les construccions de la feminitat i poc diverses. Les dones no són un , és a dir, un grup definit per un model únic compartit. Les dones tenen dret a gaudir d’una veritable en la seva representació, a no ser reduïdes a un únic model, sigui quin sigui, i a poder sentir-se amb diferents tipus de representació.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos