Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La publicitat té una important capacitat informativa. El públic destinatari d’una acció publicitària s’informa a través d’aquesta de l’existència del producte.

2

La informació que transmet la publicitat és innocent: no pretén persuadir, només informar.

3

Malgrat que el caràcter comercial s’allunya de la publicitat social, és important que el producte arribi de la forma més atractiva possible.

4

Les accions de comunicació i publicitat de projectes d’intervenció social també han de tenir un públic destinatari tan ampli com sigui possible.

5

En l’anunci es posen en joc les distintes estratègies de comunicació que són adients per fer arribar un missatge eficaç al públic destinatari.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La publicitat i el màrqueting social poden considerar-se estratègies per influir en l’acceptació d’idees socials.

2

La publicitat social intenta conscienciar sobre determinats aspectes de la realitat que es considera que cal transformar.

3

Els objectius de la publicitat social també són de caràcter comercial.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El màrqueting de guerrilla és un dels punts de trobada entre art i publicitat.

2

El màrqueting de guerrilla barreja elements de la performance o del happening amb altres que són essencialment comercials i publicitaris.

3

El màrqueting de guerrilla no proposa el contacte amb el públic, sinó que pretén arribar-hi a través dels mitjans de comunicació.

4

Cal comptar amb inversions elevades per poder dur a terme accions considerades màrqueting de guerrilla.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La publicitat social ha de ser veraç i de qualitat, no pot estar basada en mentides.

2

La publicitat social acostuma a fer ús d’estereotips socials per a generar impacte visual.

3

Els recursos de la publicitat comercial com l’ús d’acudits o dobles sentits són també vàlids en la publicitat social.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

En les pàgines interiors del tríptic o díptic s’inclou la informació tècnica sobre el projecte o sobre el tema a sensibilitzar, acompanyada de fotografies, si escau.

2

Els tríptics no tenen perquè seguir el mateix patró de disseny que el cartell: són productes diferents.

3

El fulletó incorpora informació més concreta sobre allò que comunica. Pot incloure també una butlleta d’inscripció.

Exercici 6

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

La funció icònica té a veure amb la presència d’imatges al cartell.

2

El que significa un cartell no té a veure únicament amb el que hi ha representat, sinó amb la lectura que els espectadors puguin fer-ne. Té una funció simbòlica.

3

Els cartells no són el millor suport per dur a terme campanyes de sensibilització, perquè no arriben a tothom.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Procés de comercialització d’un producte:

2

Processos de producció i processos de transport fins al punt de venda del mateix producte:

3

Activitats que realitza una empresa o marca per tal de projectar una imatge positiva:

4

Accions dutes a terme dins del punt de venda per aconseguir que el producte sigui exhibit i promocionat millor que els altres competidors:

5

Necessitat que el missatge publicitari no vagi dirigit a tota la població, sinó només a col·lectius potencialment consumidors dels producte:

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

S’encarrega d’orientar i condicionar les decisions de compra del segment de consumidors a qui va dirigida:

2

Tracta de conscienciar respecte a determinats aspectes de la realitat que es considera que cal transformar:

3

Ha de tenir en compte les estratègies comunicatives de les administracions públiques que poden estar carregades ideològicament:

4

Informa sobre els distints projectes polítics i intenta influir sobre la decisió de vot dels electors:

5

És una forma de comunicació ideològica:

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Tracten de demostrar que el producte anunciat és millor que qualsevol altre a partir d’aspectes racionals:

2

Les emocions condicionen els aspectes cognitius:

3

Donen a conèixer una informació desconeguda pel públic fins al moment:

4

Busquen de manera explícita la participació de l’espectador en la compleció del missatge:

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les accions publicitàries orientades a la promoció d’un projecte d’intervenció social busquen fomentar la . Es pretén que el públic destinatari modifiqui la seva . El destinatari d’aquestes accions publicitàries és el públic del projecte.

2

Les estratègies de comunicació que cerquen el canvi en hàbits de consum o conducta o que cerquen augmentar la de col·lectius discriminats busquen reduir les , fomentar la o millorar la de la població.

3

Hi ha estratègies de comunicació orientades a cercar la de la població en general en el finançament d’accions d’intervenció social. Són les que fan servir moltes , ja que necessiten per tirar endavant els seus projectes.

4

Les estratègies de comunicació i difusió dels resultats d’un projecte d’intervenció cerquen realitzar una correcta comunicació dels resultats ja que molt sovint la també s’aconsegueix amb processos de . La intervenció social aprofita el treball dels per tal d’engegar un corpus de .

Exercici 11

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permet l’elaboració en grup de grans llistes d’idees que tot i que inicialment poden resultar inconnexes o absurdes poden provocar una ulterior relació creativa:

2

Permet la participació efectiva de tots els membres del grup creatiu, aïllats i que donen la seva opinió per escrit:

3

Es conforma un grup de recerca creativa on hi ha la màxima llibertat per experimentar en solucions al problema de difusió i comunicació plantejat:

4

El diàleg lliure entre els components del grup creatiu acaba superposant imatges i conceptes fins arribar a associacions d’idees creatives:

5

Se segueix el procediment de descompondre en les seves parts més simples idees, imatges o objectes, amb la finalitat d’una posterior composició:

6

Es fonamenten en l’elaboració d’analogies i similituds entre elements que a priori són distints o que mai no han estat en contacte:

7

S’eliminen els obstacles mentals i s’intenta obtenir resultats innovadors tot i que no compleixin les normes de la lògica:

8

L’equip creatiu es transforma en un grup de dramatització: