Resum

Hi ha diferents aspectes bàsics per a la planificació de projectes d’intervenció social: el procés d’avaluació i la postura del tècnic en integració social a l’hora d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social.

Pel que fa a l’avaluació, cal tenir en compte les principals definicions del concepte i els criteris que han de guiar la pràctica avaluadora, entre els quals destaquen els d’objectivitat i validesa ja que són els que asseguren que allò que s’avalua sigui un fidel reflex de la realitat. També cal vertebrar una avaluació participativa, incloent en la mesura del possible no únicament els agents d’avaluació sinó també els subjectes d’intervenció: aquells que són destinataris del projecte d’intervenció.

Cal conèixer a fons el procés d’avaluació i les seves tipologies i metodologies (principalment de la qualitativa i la quantitativa), amb algun exemple d’instrument d’avaluació. Els suports informàtics són clau a l’hora de tractar la informació així com la forma concreta que han de prendre els informes d’avaluació i les memòries dels projectes. Cal incloure sistemes de qualitat que assegurin que els projectes, i les seves avaluacions, compleixin els criteris d’eficàcia i eficiència. És necessari incloure criteris d’avaluació que mesurin concretament aspectes de gènere.

Pel que fa al gènere, la seva inclusió en el disseny de projectes d’intervenció social és vital. La utilització de manuals, recursos i protocols internacionals ajuda a l’estandardització del llenguatge utilitzat als projectes, cercant l’eliminació del llenguatge sexista i altres formes de discriminació. En conclusió, hi ha estratègies i recursos que promouen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i aquest és un dels elements més importants dins de la programació de projectes.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge