Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social relacionant les estratègies i els criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

 • Incorpora el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats en la fonamentació del projecte d’intervenció.
 • Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en els projectes.
 • Aplica els protocols internacionals sobre l’ús del llenguatge no sexista en la redacció del projecte d’intervenció.
 • S’assegura de l’ús no sexista del llenguatge en la planificació dels projectes d’intervenció social.

2. Defineix procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social analitzant els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

 • Descriu models, tècniques i instruments d’avaluació.
 • Explica les funcions i els principis generals de l’avaluació.
 • Descriu les diferents fases de l’avaluació.
 • Concreta les tècniques, indicadors, criteris i instruments d’avaluació de projectes d’intervenció social.
 • Estableix els procediments generals per a la gestió de la qualitat en els projectes dissenyats.
 • Determina estratègies i instruments per a verificar la incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d’intervenció social.
 • Argumenta la necessitat de l’avaluació per optimitzar el funcionament dels programes i garantir-ne la qualitat.
 • Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració i presentació d’informes d’avaluació i memòries.
 • Preveu la manera en què nous esdeveniments o situacions afectaran el projecte.
 • Planifica recursos amplis i genera nous procediments per a realitzar l’avaluació dels projectes.
 • Preveu com incorporar els punts de vista dels altres per avaluar els projectes.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències