Referències

Bibliografia bàsica

Aguilar, M. i Ander-Egg, E. (1992) Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo XXI.

Text que des d’una perspectiva tècnica indica els processos d’avaluació fonamentals dins l’àmbit social.

Álvarez Rojo, V. et al. (2002) Diseño y evaluación de programas. Madrid: EOS.

Tot i que està centrat en projectes educatius, aquest manual presenta una important varietat de recursos i tècniques d’avaluació que poden aplicar-se o adaptar-se a l’àmbit social.

López Méndez, I. (2007) El enfoque de género en la intervención social Madrid: Cruz Roja.

Text que exposa distintes metodologies d’intervenció que tracten d’eliminar les desigualtats de gènere.

Bibliografia complementària

Espinoza, M. (1986) Evaluación de proyectos sociales. Buenos Aires: Humanitas

Aquesta és una de les obres canòniques dins l’àmbit de l’avaluació de projectes socials.

Adreces d'interès

http://www.tjussana.cat/presentacio.php

Pàgina web de Torre Jussana, equipament municipal gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) que treballa per oferir serveis i recursos a les associacions de la ciutat de Barcelona.

Referències bibliogràfiques

Aguilar, M. i Ander-Egg, E. (1992) Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo XXI.

Ajuntament de Dènia (2018) Guia bàsica per a l’aplicació i avaluació de la perspectiva de gènere en l’àmbit local, [en línia] <http://www.denia.es/adjuntos/prom_social/guia_benestar.pdf> [Consulta: 28 d’agost de 2018]

Álvarez Rojo, V. et al. (2002) Diseño y evaluación de programas. Madrid: EOS.

Ander-Egg, E. (1982) Metodología de trabajo social. Barcelona: El Ateneo

Apodaca, P. (1999) “Evaluación de los resultados y del impacto” a: Revista de Investigación Educativa. Vol. 17, núm. 2, p. 363-377.

Carrasco, C. (2006) Estadístiques sota sospita: proposta de nous indicadors des de l’experiència femenina. Barcelona: Institut Català de les Dones.

CRAJ, Centre de recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (2018) Més enllà del gènere: incorporem la perspectiva interseccional en projectes i organitzacions [en línia] <http://crajbcn.cat/taulell_anuncis_recu/mes-enlla-del-genere-incorporem-la-perspectiva-interseccional-en-projectes-i-organitzacions/> [Consulta: 28 d’agost de 2018]

CIRD (2017) Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats. Barcelona: Torrejussana. Centre de Serveis a les associacions

De Miguel, M. (1999) “La evaluación de programas: entre el conocimiento y el compromiso” a: Revista de Investigación Educativa. Vol. 17, núm. 2, p. 345-348.

Direcció General de Política Lingüística (2011) Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Espinoza, M. (1986) Evaluación de proyectos sociales. Buenos Aires: Humanitas.

Expósito, C. (2012) “¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España”, a: Investigaciones feministas. Vol. 3, p. 203-222.

Gelambí, M. (2016) Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Barcelona: Diputació de Barcelona.

ICONG (2014) Norma ONG Calidad. Versión 5. Madrid: ICONG.

IMIO Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (2016) Guías para el uso de lenguaje no sexista. Madrid: IMIO [en línia] <http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/Guiaslenguajenosexista_.pdf> [Consulta: 29 d’agost de 2018]

López Méndez, I. (2007) El enfoque de género en la intervención social. Madrid: Cruz Roja

Mille, J. (2015) Manual d’elaboració i avaluació de projecte. Barcelona: Torre Jussana, Ajuntament de Barcelona [en línia] <http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/UP_25.pdf> [Consulta: 27 de maig de 2018]

Moreno, M. Agirregomezkorta, R. Cuadrado, M. (1999) Manual para la introducción de la perspectiva de género y juventud al desarrollo rural. Sevilla: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía.

Observatori de les Dones Eina per a una comunicació no sexista [en línia] <http://eina.observatoridelesdones.org/referencies/> [Consulta: 25 d’agost de 2018].

Pérez Serrano, G. (1993) Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea.

Plataforma de ONG de Acción Social (2008) Curso básico en gestión de calidad para ONG de Acción Social. Madrid: Plataforma de ONG de Acción Social [en línia] <https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1366111547_025.pdf> [Consulta: 25 d’agost de 2018]

Rubio, L. et al. (2015) “Analizar, repensar y mejorar los proyectos: una rúbrica para la autoevaluación de experiencias de aprendizaje-servicio” a: Profesorado: revista de currículum y evaluación de profesorado, vol. 19, núm. 1, p. 111-126.

SURT (2018) Maleta pedagògica per a la interculturalitat [en línia] <http://www.surt.org/maletaintercultural/index.php?vlg=1&vmd=0> [Consulta: 23 d’agost de 2018]

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge