Introducció

Avaluar és un dels processos més importants d’un projecte d’intervenció social. És un procés perquè no es du a terme en un únic moment, sinó que s’ajusta a un procediment establert que s’allarga en el temps. És important perquè permet saber si s’ha fet bé la nostra feina i, en cas contrari, prendre decisions per millorar-la. Al llarg de la unitat es veuen definicions d’avaluació que posen èmfasi en diferents elements però que, al cap i a la fi, han de coincidir en un mateix aspecte: si s’avalua, es fa per assegurar que la tasca d’intervenció social es útil. De fet, aquesta és la naturalesa de la intervenció: la intervenció social ha de ser d’utilitat per al col·lectiu o les persones a les quals va dirigida, s’han de millorar les seves condicions de vida o s’han de reduir les situacions de desigualtat. Això s’aconsegueix, entre altres coses, amb una avaluació exhaustiva i vàlida.

L’avaluació és un procés i, per tant, un camí, però hi ha diverses formes de transitar aquest camí. Cal veure quines són les principals metodologies d’avaluació i els principals instruments. Alhora, cal estar atents als principals criteris que han de guiar la tasca avaluadora i triar acuradament què es vol avaluar i què no.

A l’apartat d’“Avaluació del projecte d’intervenció social” es treballaran les tècniques concretes que ens permeten donar una resposta a la pregunta de si s’han acomplert els objectius del projecte d’intervenció. En el mateix sentit, també es realitzarà una revisió de la literatura existent per tal de poder classificar aquestes tècniques i poder fer una tria coherent quan hi hagi diverses possibilitats d’aplicació.

Els aspectes de gènere resulten importantíssims no únicament des del punt de vista de l’avaluació, sinó, en general, per a la tasca de planificar i executar projectes d’intervenció social. Cal redactar i executar projectes que no tinguin biaixos de gènere i, quan s’avalua, cal respectar allò planificat incloent, per descomptat, aquesta dimensió de gènere. Una part important d’aquesta unitat es dedica a tractar específicament la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social.

A l’apartat de “Perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social” es revisen els principals dispositius que permeten incorporar una mirada de gènere: una perspectiva d’anàlisi que lluiti contra les desigualtats.

Pel que fa al treball concret de l’alumnat en aquest apartat és certament important que sigui capaç de detectar situacions de desigualtat i injustícia davant les quals caldrà fer una intervenció coherent.

Anar a la pàgina següent:
Resum