Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una intervenció social que ha tingut en compte la perspectiva de gènere va destinada a un únic col·lectiu de dones desafavorides.

2

Una intervenció social amb perspectiva de gènere analitza les desigualtats i discriminacions que puguin existir per raons de gènere.

3

La perspectiva de gènere analitza les relacions de poder entre homes i dones.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els rols femenins són socialment invisibles, són considerats secundaris i s’associen amb la dependència.

2

Als homes se’ls educa perquè aprenguin a augmentar la seva autoestima a partir de l’èxit en els àmbits laboral, econòmic, científic i tecnològic.

3

Els estereotips de gènere no determinen els rols, no hi ha divisió sexual del treball.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El gènere és una definició de les dones i dels homes construïda socialment i amb clares repercussions polítiques.

2

El sexe d’una persona es determina per la naturalesa, però el seu gènere l’elabora la societat.

3

Les causes de les desigualtats de gènere venen donades pel fet d’haver nascut home o dona i no per la construcció cultural del gènere.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Els estereotips de gènere són aquelles característiques i atributs tant físics com psicològics assignats a homes i dones tot fent una diferenciació.

2

Els estereotips de gènere s’assignen de manera que no afecta la posició social d’homes i dones.

3

Els estereotips de gènere no canvien al llarg de la història malgrat que les societats es transformin.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Amb la igualtat formal s’aconsegueix que tant homes com dones tinguin, a la pràctica, les mateixes oportunitats.

2

La igualtat real implica la inexistència de qualsevol tipus de discriminació per raons de sexe en tots el àmbits, social, cultural, laboral…

3

La igualtat real es refereix al fet de ser iguals davant la llei.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La defensa ideològica i el discurs que s’adopta tenen com a eix de les intervencions el gènere:

2

Es revisen tots els àmbits d’actuació i s’incorporen mecanismes que assegurin la igualtat:

3

Fa referència als valors o les maneres de fer o de pensar de l’entitat

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Aconseguir la transformació de les entre els sexes seria la fita final del per arribar a popularitzar la , incorporant els homes en el procés de canvi cap a una societat allunyada de l’.

2

La implica incloure altres o altres eixos d’ que es creuen amb l’eix de gènere.

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els indicadors de gènere són dades que permeten la realitat, amb l’objectiu de les desigualtats existents entre homes i dones. Permeten apropar-se a una realitat en funció de la que es pretén dur a terme.

2

Els indicadors poden ser , es basen en mesures de i posen èmfasi en la dels resultats; n’hi ha de tipus i i , busquen aconseguir aprofundir en un tema determinat, tenint en compte els aspectes .

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Es formulen preguntes clau per a la reflexió i s’analitzen els rols i les desigualtats de gènere:

2

Es formulen els objectius, es defineixen les metodologies i les persones beneficiàries i la temporització del projecte amb perspectiva de gènere:

3

Es realitza un seguiment continuat, tot observant aquells aspectes que puguin estar condicionant el desenvolupament del projecte:

4

S’examina si la proposta realitzada, a la pràctica, tindrà impactes diferents en dones i homes:

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Per comunicació inclusiva de gènere s’entén l’ús de llenguatge no sexista, la utilització d’imatges no discriminatòries ni estereotipades i la gestió de continguts inclusius.

2

El llenguatge no té perquè afectar la manera com percebem la realitat.

3

La utilització del masculí genèric és la forma més adient d’incloure ambdós gèneres.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general