Activitats

Estereotips de gènere

L’objectiu de l’activitat és reflexionar entorn dels estereotips i els rols de gènere.

Feu una breu entrevista a un home i a una dona, demanant-los que descriguin alguns aspectes que els agradin del seu gènere i d’altres que els agradaria tenir de l’altre gènere.

L’anàlisi que en feu ha de permetre visibilitzar les desigualtats de gènere, tant per a les dones, quant a drets i llibertats, com per als homes en tant que experimenten limitacions sovint no reconegudes.

Analitzeu:

 • Com construïm el gènere?
 • De quina manera el gènere és un factor generador de desigualtats?
 • En quina mesura el gènere determina els rols diferenciats per sexes?
 • Altres aspectes que considereu interessants.

Activitat de resposta oberta.

Cal fer una entrevista breu a una dona i a un home per separat amb les preguntes: “Quines coses t’agraden del teu gènere? Quines t’agradaria tenir de l’altre gènere?”. El resultat de les respostes pot presentar-se en forma de graella, de manera que en una columna hi hagi els aspectes que els agrada del seu gènere i a una altra columna allò que els agradaria tenir de l’altre gènere.

A partir de l’entrevista, i tenint en compte les preguntes plantejades a l’enunciat de l’activitat, cal reflexionar entorn del concepte de gènere:

 • Com construïm el gènere? Agents de socialització: la família, el sistema educatiu, els mitjans de comunicació. Generalització d’estereotips de gènere.
 • El gènere com a factor generador de desigualtats. Les respostes que donen les persones que hem entrevistat ens permeten analitzar les desigualtats, d’on provenen, com afecten aquestes desigualtats en la manera de relacionar-nos, de viure i d’entendre el món.
 • Rols diferenciats per sexes. Els rols que es deriven dels estereotips que s’evidencien a partir de l’entrevista i com afecta homes i dones.

Projectes amb perspectiva de gènere

L’objectiu de l’activitat és analitzar pràctiques amb perspectiva de gènere.

A partir del supòsit, analitzeu per què es tracta d’una política de gènere, quins aspectes s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest projecte amb perspectiva de gènere i quines millores creieu que aporta en matèria de gènere.

Patis oberts. Ajuntament de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans, dins del Pla de millora integral de la Montserratina, a través del Departament d’Educació i dels professionals dels centres educatius, recull la demanda de la ciutadania d’obrir espais de lleure i trobada per als infants, joves i les seves famílies.

Per donar resposta a aquesta demanda a partir del curs 2010-11 s’inicia el projecte “Patis oberts”, que consisteix a obrir els patis de les escoles, per oferir als infants, el jovent i les seves famílies un espai de trobada i de joc. A més s’obre també un espai de trobada veïnal per desenvolupar activitats de dinamització de barris.

La iniciativa busca donar respostes de proximitat per millorar la vida quotidiana i crear noves relacions comunitàries en el barri. Des de l’urbanisme amb perspectiva de gènere s’insisteix en la barreja dels usos del temps i de la proximitat per millorar la vida de les persones que viuen en els barris.

Font: Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal

Activitat de solució oberta.

Aspectes que determinen les oportunitats de les dones:

 • Usos del temps (cura d’infants, corresponsabilitat…)
 • Accés i control dels recursos: mobilitat, recursos de barri…
 • Xarxes comunitàries; creació de lligams i xarxes de relació de proximitat…
 • Participació a la vida dels barris i gestió d’equipaments

Comunicació inclusiva de gènere

L’objectiu de la següent activitat consisteix a analitzar la comunicació a la publicitat, tot especificant si els continguts són sexistes o no i per què.

Feu clic al següent enllaç:

Bones pràctiques

Feu una recerca de bones pràctiques en matèria de comunicació i perspectiva de gènere.

A continuació trieu un anunci actual, feu una breu descripció d’allò que anuncia i analitzeu els missatges i els continguts que hi apareixen. Heu d’acabar elaborant una conclusió especificant si es tracta d’un anunci sexista o no, tot justificant la vostra resposta.

Activitat de resposta oberta sobre l’anàlisi de la publicitat.

Cal tenir en compte:

 • Llenguatge emprat: ús del masculí genèric, missatges estereotipats, etc.
 • Imatges que hi apareixen: imatges sexistes que utilitzen el cos de la dona com a reclam o en situacions estereotipades segons cànons convencionals (dona responsable de la cura / home productiu), la dona apareix subordinada a l’home o no apareix a la imatge, etc.
 • Gestió dels continguts: anàlisi de si es donen per fet aspectes que reprodueixen les desigualtats, s’emeten continguts discriminatoris, la dona apareix en segon terme…