Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

S’avalua per mesurar el grau de pertinença, la idoneïtat, l’efectivitat i l’eficàcia d’un projecte.

2

S’avalua per millorar la intervenció, ja que avaluant es rep informació sobre la marxa del projecte.

3

S’avalua només quan el resultat obtingut no és l’esperat.

4

En l’avaluació es produeix una comparació entre una situació considerada desitjable, marcada pels objectius, i la situació real que s’ha assolit amb posterioritat a l’aplicació del projecte.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La fitxa o graella de recollida de dades és un instrument d’avaluació quantitatiu.

2

Els instruments quantitatius redueixen la realitat a aspectes quantificables.

3

L’anecdotari és un exemple d’instrument d’avaluació quantitatiu.

4

Els instruments d’avaluació puntual serveixen per avaluar la tasca del professional.

5

Els instruments d’avaluació longitudinals permeten enregistrar la informació en el moment en què es produeix i realitzar una anàlisi estadística complexa a partir d’una gran quantitat de dades.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una de les maneres d’assegurar l’objectivitat és a través dels equips multidisciplinaris.

2

L’avaluació participativa ajuda en la recerca de l’objectivitat ja que permet incloure punts de vista que, dins d’allò social, poden quedar ocults en altres ocasions.

3

L’objectivitat no és un valor que permet demostrar l’èxit dels projectes.

Exercici 4

Trieu l’opció o les opcions correctes:

Segons la relació de l’avaluador amb l’objecte avaluat…

NúmPregunta
1

L’avaluació és distant quan es fa a partir de dades obtingudes pel mateix avaluador.

2

L’avaluació és participativa quan l’avaluador rep informació directa dels avaluats.

3

L’avaluació és cooperativa quan l’avaluador col·labora amb un equip interdisciplinari.

4

L’avaluació és empoderada quan la realitza el subjecte d’intervenció i el professional acompanya el procés.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

L’avaluació interna la duen a terme persones que han participat en el disseny del projecte o en la seva aplicació.

2

L’avaluació externa la duen a terme les persones destinatàries del projecte.

3

En l’avaluació mixta no és necessària la coordinació dels equips.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Els resultats del que s’encarrega de mesurar l’avaluació són un fidel retrat de la realitat:

2

Avaluació aplicada per distints subjectes o aplicada en distints moments que dona sempre els mateixos resultats:

3

Avaluació com un reflex de la realitat i no de les preferències personals:

4

Models d’avaluació indicats per allò que s’ha d’avaluar:

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Avaluació d’elements més tècnics com la consecució dels objectius:

2

Avaluació d’elements de caire més subjectiu que tenen a veure amb la visió dels mateixos professionals:

3

Avaluació del diagnòstic, la fase de disseny, l’execució, els objectius, la idoneïtat de la institució i els procediments:

4

Avaluació dels efectes indirectes del projecte i l’opinió dels beneficiaris de projecte:

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permet dissenyar accions correctores abans que s’hagin comès errades rellevants:

2

Permet preveure la marxa del projecte i anticipar-se a problemes que poden fer-se efectius en el futur:

3

Permet als responsables del projecte prendre decisions significatives al voltant del seu desenvolupament:

4

Permet investigar els objectius que s’han acomplert i en quina mesura:

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Avaluar consisteix a utilitzar una sèrie de destinats a comprovar si s’han assolit o no les i els proposats (en un pla, programa o projecte), identificar els que han influït en els resultats i formular les pertinents que permetin prendre decisions amb la finalitat d’introduir les o els reajustaments necessaris.

2

És recomanable realitzar avaluacions . Per fer-ho cal disposar d’una fluida amb la o amb el grup d’intervenció per tal d’obtenir un útil respecte al que cal avaluar i amb quins ha de mesurar-se.

3

Cal adaptar els procediments d’avaluació i incloure determinats d’autoavaluació i d’altres on es pot incloure la mirada del subjecte d’intervenció.

Exercici 10

Trieu l’opció o les opcions correctes:

Per impulsar la igualtat entre homes i dones…

NúmPregunta
1

Cal conèixer qui hi participa i en quina mesura. És necessari assegurar la presència de la dona en els espais de presa de decisions.

2

Cal avaluar si homes i dones tenen un accés equilibrat als recursos sigui quina sigui la naturalesa d’aquests recursos.

3

Cal que les avaluadores siguin dones.