Activitats

Instruments d'avaluació quantitatius

L’objectiu de l’activitat és dissenyar instruments d’avaluació quantitatius a partir dels objectius formulats al projecte.

A partir de l’exemple desenvolupat als continguts en l’apartat 1.2.1 “Instruments quantitatius”, on s’especifiquen elements per a l’avaluació de l’objectiu general 1, elaboreu un instrument similar, aquesta vegada per a l’objectiu general 2, millorar les habilitats socials de l’alumnat de segon d’ESO, formulat a l’exemple de l’apartat 1.2 “Anàlisi del procés d’avaluació”.

Nota: Fixeu-vos en els aspectes detallats a l’apartat d’“Instruments quantitatius”.

Vegeu un model de graella possible:

Instruments d'avaluació qualitatius

L’objectiu de l’activitat és dissenyar instruments d’avaluació qualitatius a partir dels objectius formulats al projecte.

A partir de l’exemple desenvolupat als continguts en l’apartat 1.2.2 “Instruments qualitatius”, on s’especifiquen elements per a l’avaluació de l’objectiu general 2, elaboreu un instrument similar, aquesta vegada per a l’objectiu general 1: reduir el nombre d’agressions entre l’alumnat de segon d’ESO.

Nota: Fixeu-vos en els aspectes detallats a l’apartat d’“Instruments qualitatius”.

Vegeu un model de graella possible:

Avaluació participativa

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre el valor de l’avaluació participativa en els projectes socials.

En l’enllaç Banc de Bones Pràctiques, de la Federació de Municipis de Catalunya, tema inclusió social, a la fitxa sencera, trobareu l’exemple de bona pràctica sintetitzat a continuació, amb la descripció, els recursos i l’avaluació.

Xarxa de tallers amb famílies. Connexió de l'escola amb la comunitat

Des de diferents recursos del municipi de Salt, fa temps que es va detectar desconeixement per part de les famílies del funcionament del sistema educatiu. Òbviament, aquesta carència es feia més palesa en les famílies d’origen extracomunitari a les quals, atès el seu desconeixement de la llengua i de les formes de vida locals, els resultava difícil entendre la complexitat d’un sistema educatiu que és de per si prou complex, si no es porta a terme una feina d’acompanyament que els ajudi a situar-se.

Els principals objectius de la pràctica són:

 • Generals
  • Potenciar la relació família-escola dins els mateixos centres educatius de Salt, utilitzant com a eix transversal el treball de la competència lingüística amb les mares i pares.
  • Fomentar la relació entre les mateixes famílies, oferint espais de trobada, intercanvi i aprenentatge compartits.
  • Millorar l’èxit escolar dels infants del municipi.
 • Específics
  • Donar a conèixer el funcionament de l’escola a les famílies.
  • Oferir un espai de relació entre les famílies.
  • Alfabetitzar les famílies.
  • Millorar la comunicació amb l’entorn.
  • Afavorir l’autonomia de les persones mitjançant l’ús de les TIC.
  • Afavorir les relacions interpersonals, així com la vinculació de les persones a la comunitat.
  • Fomentar la participació de les famílies en els centres educatius a través de tallers i manualitats.
  • Millorar les competències de les famílies per tal que puguin ajudar els seus fills i filles en la millora del seu rendiment acadèmic.

Població objectiu i abast territorial (districte, barri, etc.):

Mares i pares d’alumnat escolaritzat en els centres educatius municipals de Salt i totes aquelles persones que vulguin fer-se voluntàries per desenvolupar els tallers.

Responeu les preguntes:

 1. Quins beneficis aportaria al projecte elaborar una avaluació participativa?
 2. Quins canals de comunicació s’haurien d’establir?

1. Beneficis:

 • Avalua la comunitat, facilitadors, gestors. En aquest cas les famílies participants i les persones voluntàries. Es podria incloure també el professorat.
 • Els participants identifiquen els seus propis indicadors d’èxit, que poden incloure la productivitat. Les famílies poden especificar aquells aspectes que els estan sent beneficiosos i com millorar els resultats.
 • Autoavaluació i mètodes simples adaptats a la cultura del grup. Les persones participants poden entendre i accedir a la informació fàcilment, intercanviar-la i aportar la seva visió. Ens allunyem de tecnicismes.
 • Es barreja el monitoratge i l’avaluació fent avaluacions freqüents i petites, de manera que obtenim una avaluació continuada, amb un feedback quotidià que ens permet anar millorant el projecte dia a dia i no només avaluar els resultats al final del procés.
 • Atorgar capacitat al grup participant per a iniciar, controlar o modificar la seva acció. Permet l’apoderament i la presa de decisions i per tant la inclusió i l’horitzontalitat. També la motivació i la implicació.
 • L’impacte es valora a partir de la percepció social o comunitària dels efectes i de la utilitat del programa d’intervenció i s’atorga al projecte sostenibilitat i proximitat.

El fet de poder avaluar els objectius de manera continuada conjuntament amb les famílies ja és en si una acció que facilita la implicació en la pròpia comunitat i per tant la inclusió de les famílies.

2. Canals de comunicació:

És força important disposar d’una comunicació fluida amb la comunitat o amb el grup d’intervenció per tal d’obtenir un consens útil respecte a què cal avaluar i amb quins indicadors s’ha de mesurar. Podem proposar un espai per a la valoració de tipus informal, però obtenint un registre al final de cada sessió amb les famílies.

Un espai mensual dinamitzat amb les famílies, les persones voluntàries i agents del món educatiu, com ara professorat o professionals de la intervenció social provinents de les entitats del municipi.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació