Introducció

Entendre la necessitat de planificar i de tenir les eines teòriques bàsiques que permetin iniciar el procés planificador són l’objectiu d’aquesta unitat. Així, l’alumne pot comprendre no únicament quines són les formes bàsiques que aquesta planificació pot prendre, sinó també les justificacions argumentals que les suporten.

Aquesta unitat tracta dos aspectes de la gestió i elaboració de projectes que ara descriurem de manera àgil per a, al llarg dels continguts, passar a desenvolupar més àmpliament.

El primer d’aquests aspectes es tracta a l’apartat “La planificació de projectes d’intervenció social”. Aquest apartat té una fonamentació principalment teòrica i té a veure amb la necessitat, per part de qualsevol acció de programació dins l’àmbit social, d’estar suportada per alguna perspectiva teòrica que dirigeixi la intervenció. Es revisen diferents models teòrics dins de la intervenció social i s’examinen les seves característiques. La tria d’un d’aquests models teòrics a la força condiciona la tasca posterior de programació ja que, en darrera instància, un model teòric d’intervenció es base en la naturalesa de la relació entre aquells que intervenen en la realitat social i aquells (usuaris) que en seran beneficiaris.

Les accions de programació no es donen en el buit. Generalment les accions poden organitzar-se entre elles seguint uns nivells de programació que van des d’allò més general fins allò concret. Tots els nivells de programació són necessaris però cadascun presenta unes característiques bàsiques que cal conèixer i, de la mateixa manera, ajuden a plantejar el nivell en què es treballa de manera més intensa: el nivell operatiu, que és aquell que es correspon amb el document del projecte.

El segon aspecte es tracta a l’apartat “El projecte d’intervenció social”. Té una dimensió més pràctica i té a veure, precisament, amb l’elaboració de projectes. S’estudien les parts de què es compon un projecte així com algunes tècniques per completar-lo. Fa especial èmfasi en les quatre fases de l’elaboració de projectes: diagnòstic, planificació, aplicació i avaluació. Respecte a l’avaluació només es fa una petita revisió introductòria ja que tots aquesta continguts són objecte de la propera unitat. Es tracta també el paper del projecte com a eix de la intervenció del tècnic, fent especial èmfasi en aspectes deontològics i especificant les eines per tal d’acomplir satisfactòriament la seva funció així com els rols que pot o ha d’assumir al llarg de tot el procés de treball.

Aquesta unitat és d’una utilitat fonamental. S’espera de l’alumne que sigui capaç de fer servir de manera raonada els continguts teòrics a l’hora de preparar documents de planificació així com en el moment d’analitzar la realitat que l’envolta, que al cap i a la fi és l’escenari de la seva intervenció.

Anar a la pàgina següent:
Resum