Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

A l’apartat de justificació del projecte cal aportar coneixements teòrics sobre el tema a tractar i també sobre l’objecte d’intervenció.

2

A l’apartat de justificació del projecte el professional haurà de donar la seva opinió subjectiva sobre el tema a tractar.

3

A l’apartat de justificació del projecte s’inclou el pressupost que demostra la sostenibilitat del projecte.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La intervenció social precisa ordre i coordinació en les seves actuacions que assegurin que la intervenció es du a terme seguint protocols clars i eficaços.

2

La intervenció social actua a partir de pràctiques espontànies, sense necessitat de ser sistematitzades.

3

No són necessaris protocols específics en la inervenció social sinó dosis de creativitat i bona voluntat.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

El diagrama de Peix o d’Ishikawa…

NúmPregunta
1

Consisteix en un eix vertical en el qual s’ordenen les distintes activitats i tasques que volen representar-se.

2

Permet fer una reflexió al voltant de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de les organitzacions o actuacions.

3

Té la finalitat d’organitzar entre múltiples factors aquells que es comporten com a causes i aquells que són efectes dels anteriors.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

En l’anàlisi DAFO…

NúmPregunta
1

Les debilitats i les fortaleses són criteris interns mentre que les amenaces i les oportunitats són factors externs.

2

Les debilitats i les fortaleses es refereixen a l’equip de professionals i les amenaces i oportunitats als destinataris de la intervenció.

3

S’obtenen elements per realitzar l’avaluació una vegada executada la intervenció.

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents sobre les diferents tècniques de programació:

NúmPreguntaResposta
1

Permet comprendre les causes d’un problema determinat, però també identificar les relacions existents entre el problema i les causes:

2

Permet analitzar el comportament o les perspectives d’una organització o institució i analitzar fenòmens socials i/o col·lectius:

3

Permet organitzar les tasques i activitats que han de dur-se a terme en un projecte i ordenar-les acuradament:

4

Permet planificar projectes en els quals cal coordinar un gran nombre d’activitats:

5

Permet avaluar si l’evolució del projecte està avançant segons allò previst:

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents, que són les parts del document del projecte:

NúmPreguntaResposta
1

Què es vol fer:

2

Per què es vol fer:

3

A qui va dirigit?:

4

Per a què es vol fer?:

5

Com es vol fer:

6

Quins son els continguts del projecte:

7

On es farà:

8

Quan es farà:

9

Qui ho farà:

10

Amb què es farà:

11

Com es donaran a conèixer els resultats:

12

Com se sap que s’han assolit els objectius:

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La implicació de diversos professionals provinents de diverses àrees pot aportar multitud de perspectives teòriques i models d’acció:

2

Les persones o col·lectius que són els destinataris de les accions d’intervenció han de tenir la possibilitat de participar en el disseny del projecte d’intervenció:

3

Sense caure en la improvisació, allò planificat ha de ser capaç d’adaptar-se al context en el que ha d’intervenir:

4

La inclusió dels destinataris en l’elaboració i la implementació de les accions de les quals van a ser beneficiaris determina l’èxit o el fracàs del projecte:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

Segons Ander-Egg (1989) hi ha uns criteris i pautes bàsiques per a la programació que cal tenir en compte.

NúmPregunta
1

Definir i enunciar clarament els i les de la manera el més fàcilment comprensible possible per tal d’assolir satisfactoris gràcies a les proposades per a tal propòsit.

2

En el moment d’establir una jerarquització dels objectius, hi ha una doblemotivació per establir aquesta jerarquia. La primera té a veure amb un criteri i té sempre components i prioritza els objectius que tenen a veure amb la millora de la . La segona motivació té a veure amb criteris , què és allò més i , què pot realitzar-se i què no amb els dels quals es disposa o quins són els que van a obtenir-se si es fa ús de determinats .

Exercici 9

Trieu l’opció correcta sobre les fases en el disseny del projecte:

NúmPregunta
1

Durant la fase de diagnòstic es formulen els objectius, es delimita el problema, s’avaluen els indicadors, es fonamenta el projecte.

2

Durant la fase de diagnòstic es detecten les necessitats, s’estableixen prioritats, es fonamenta el projecte, es delimita el problema.

3

Durant la fase de diagnòstic s’analitza la realitat, s’estableixen prioritats, es gestionen els recursos, es defineixen les activitats.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Per a la detecció de necessitats és important comptar amb un equip multidisciplinar i amb la participació dels propis usuaris.

2

Les necessitats sempre són de tipus individual.

3

Una necessitat és l’equivalent a la diferència entre els recusos necessaris per dur a terme el projecte i els que es disposen en realitat.

Exercici 11

Marqueu si són veritables (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Amb un diagrama de Pareto es pot elaborar una jerarquia de causes i prendre decisions al voltant d’on i quan ha de realitzar-se la intervenció.

2

Fonamentar el projecte vol dir conèixer aquelles iniciatives semblants que s’han dut a terme en altres contextos i valorar els seus resultats.

3

Per a la fonamentació del projecte no és necessari conèixer les perspectives teòriques de diferents autors ni escoles; amb la pròpia pràctica n’hi ha suficient.

4

Una inadequada delimitació del problema pot comportar que els objectius siguin difícilment avaluables o assolibles.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta:

El diagrama de Pareto…

NúmPregunta
1

És una tècnica especialment indicada per obtenir indicadors rellevants respecte on s’ha d’actuar.

2

Serveix per observar els resultats de manera gràfica i visual.

3

Facilita una visió general de les causes d’una determinada situació.

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Els objectius han d’estar d’acord amb la missió i amb les finalitats de l’entitat d’on surt el projecte i no han d’entrar en contradicció entre ells:

2

Els objectius han de poder-se dur a terme i seguir el principi de realisme:

3

Els objectius han d’estar oberts a una acció real i pràctica i han de comportar acció:

4

Els objectius s’han de redactar de tal forma que pugui comprovar-se si s’han acomplert o no:

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els objectius es refereixen al propòsit del projecte i són una declaració d’intencions al voltant del que es vol aconseguir. En cap cas indiquen resultats sinó que parlen dels efectes generals que es volen aconseguir amb el projecte.

2

Els objectius del projecte es deriven dels objectius i han de ser amb aquells; assenyalen les a seguir per assolir l’objectiu general. Han d’estar referits als .

3

Els objectius del projecte es deriven dels objectius i són coherents amb ells ja que els desenvolupen i concreten. Només admeten una interpretació, de tal forma que la redacció final de l’objectiu ha de ser prou clara com per a especificar de manera excloent què és el que es pretén amb ell. Han de ser directament a partir de l’observació de la realitat i de la mesura de distints i sempre s’adreçaran a l‘usuari.

Exercici 15

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La metodologia no està relacionada amb els models teòrics de la intervenció social.

2

Les activitats es deriven de la metodologia i poden considerar-se sinònims.

3

La metodologia és participativa, no s’han de proposar activitats dirigides o procurar que siguin les menys importants.

Exercici 16

Relacioneu els conceptes següents sobre els recursos:

NúmPreguntaResposta
1

L’alimentació o l’energia i tots els que formen part del context i no representen cap cost:

2

Els equipaments i les infraestructures, representen alguna despesa econòmica:

3

Els professionals, des de gestors fins a talleristes:

4

Els instruments de treball:

5

Els mitjans econòmics, incloent els que es poden obtenir amb activitats destinades a tal finalitat:

6

Les entitats, els centres o els serveis públics i/o dependents de les administracions públiques o de serveis socials:

Exercici 17

Marqueu si són veritables (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La subjectivitat de les persones implicades en la intervenció social afecta indubtablement no només el tarannà de les accions, sinó la naturalesa del projecte en si.

2

La subjectivitat dels professionals sempre és un factor negatiu que cal solucionar.

3

En el model assistencialista el tècnic promou espais de participació i manté una relació horitzantal amb l’usuari.

4

En la planificació normativa el tècnic planifica “des d’un despatx”, allunyat de la realitat dels destinataris.

5

En la planificació estratègica l’agent responsable forma part de la realitat i comparteix situacions amb la resta d’actors socials.

6

La planificació racionalitzadora implica formular alternatives i activitats que generin noves estructures.

7

La metodologia de la militància i el compromís otorga un rol protagònic en l’execució i realització de totes les activitats a la població.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general