Activitats

El projecte d'intervenció social

L’objectiu de l’activitat és aprofundir en les característiques d’un projecte i conèixer de manera acurada els elements que el determinen.

A l’activitat 1.3, “Els nivells de planificació”, heu aportat un exemple de cada nivell de planificació.

Recupereu el projecte aportat i feu la recerca pertinent per tal de respondre les preguntes que donen lloc als diferents apartats d’un projecte d’intervenció.

 1. Què es vol fer?
 2. Per què es vol fer?
 3. A qui va dirigit?
 4. Per a què es vol fer?
 5. Com es vol fer?
 6. Quins són els continguts del projecte?
 7. On es fa?
 8. Quan es fa?
 9. Qui ho fa?
 10. Amb què es fa?
 11. Com es dona a conèixer?
 12. Com se sap que s’han assolit els objectius?

Activitat de resposta oberta.

Cal respondre tots els ítems de manera breu.

Tècniques de programació: diagrama d'Ishikawa

L’objectiu d’aquesta activitat és posar en pràctica la tècnica de programació el diagrama d’Ishikawa i definir les causes i efectes d’una determinada situació, per dissenyar projectes que responguin a la realitat de manera coherent i eficaç.

Absentisme escolar

Malgrat els esforços des dels centre eductius, l’absentisme escolar, sobretot a secundària, continua suposant una problemàtica important a la qual cal donar respostes de manera immediata. Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com a problema, sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes de l’absentisme més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden acabar cronificant-lo. Els centres educatius, en el marc de la comissió de convivència, establiran un espai de coordinació per al tractament de l’absentisme escolar on participaran professionals externs del centre.

Confeccioneu un diagrama de peix per tal de concretar el problema i les seves causes.

El diagrama d’Ishikawa o d’espina de peix amb les possibles causes i efectes de l’absentisme escolar ha de seguir l’exemple de la imatge que teniu als continguts.

Els conceptes que han d’aparèixer són:

 • Absentisme escolar
  • Causa major 1. Desmotivació
   • Dependència de les TIC per part de l’alumnat
   • Sistema de classes no adaptat a les necessitats individuals (diversitat)
  • Causa major 2. Manca de coordinació entre institut i serveis socials o altres recursos externs
   • Manca de seguiment i suport a les famílies
  • Causa major 3. Manca de seguiment tutorial individualitzat
   • Desvinculació de l’institut per part de l’alumnat
  • Causa major 4. Dificultats familiars
   • Adolescents no acompanyats
   • Manca de recursos

Tècniques de programació: anàlisi DAFO

L’objectiu de l’activitat consisteix a posar en pràctica la realització d’una matriu DAFO aplicant la informació a un supòsit real.

Per tal de donar a resposta a la realitat dels joves, des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Mollerusa es dissenya el següent projecte:

Espai Jove Intercultural

L’Ajuntament de Mollerusa ofereix als joves adolescents del municipi un espai de lleure dinamitzat per dos educadors amb la doble finalitat de prevenir situacions de desarrelament amb possible risc d’exclusió social i de promoure hàbits de participació en el marc d’un ideal de ciutadania activa. El projecte acull cada any com a mínim 40 nois i noies de 12 a 15 anys provinents dels tres centres d’ensenyament secundari de la població i amb orígens diversos, representatius també de l’elevat percentatge de població immigrada de Mollerussa.

Es creen dos grups de 20 nois i noies cadascun, un amb alumnes de 1r i 2n d’ESO (11 i 12 anys) i l’altre amb joves de 3r i 4t d’ESO (13, 14 i 15 anys). El primer desenvolupa la dinàmica “Investiguem la història de Mollerussa”, que consisteix a organitzar trobades amb persones grans provinents del Casal Municipal per a la Gent Gran, que els expliquen la vida al municipi anys enrere. El segon grup treballa la dinàmica “Vivint Mollerussa”, que consisteix essencialment a conèixer la realitat actual del municipi amb tota la seva diversitat i a promoure accions que impliquin els joves en projectes per a la comunitat.

Les trobades es fan a l’equipament Espai Jove Intercultural (EJI) i tenen lloc dues vegades la setmana. Al llarg del curs es realitzen diverses activitats o accions (algunes dels dos grups per separat, d’altres en comú), amb la finalitat compartida d’evidenciar la realitat intercultural del municipi, reflexionar, discutir i descobrir els espais possibles de participació a través dels quals els joves poden també fer aportacions al benestar comú. Entre les múltiples accions hi ha, per exemple, la dinamització de l’espai musical Aixopluc, tallers sobre els drets dels infants, participació en una trobada estatal de consells infantils i d’adolescents, activitats del parc de Nadal, tasques de voluntariat o el programa setmanal de ràdio EJI Flash Night.

Aquest projecte queda emmarcat tant dins del Pla educatiu de ciutat com del Pla d’immigració: concretament el Pla d’acollida de l’Ajuntament de Mollerussa.

Font: Espai Jove Intercultural

Confeccioneu una matriu DAFO del projecte, per tal de tenir una primera orientació sobre les possibles debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del projecte.

Seguint l’esquema de la matriu DAFO, amb els exemples desenvolupats als continguts, obteniu l’anàlisi de la situació plantejada:

DEBILITATS (elements disfuncionals de l’objecte d’intevenció) FORTALESES (elements funcionals de l’objecte d’intervenció)
• Manca de recursos humans per poder atendre més joves
• Manca de motivació o vergonya característica de l’edat
• S’adreça alhora a joves autòctons i nouvinguts
• Incorpora el treball intergeneracional
• Es realitza un treball de proximitat amb els joves
• Bona participació del jove
AMENACES (factors externs) OPORTUNITATS (factors externs)
• Gran necessitat de coordinació entre les diferents regidories, les entitats i els recursos
• Prejudicis de la resta de la població
• La participació de les entitats del poble
• Es compta amb els recursos del municipi
• Implicació institucional

Les fases en el disseny de projectes: diagnòstic

L’objectiu de l’activitat és dissenyar les actuacions que cal seguir per al diagnòstic d’un projecte.

Llegiu la situació següent:

Integrador social en un institut

Treballeu en un institut fent les funcions pròpies d’integrador/a social: atenció de casos individuals, suport als grups, contacte amb l’equip docent i recursos de la zona com serveis socials o el casal de joves. Des de l’equip docent us comuniquen que s’ha detectat un augment dels casos d’assetjament. Es valora que l’agressivitat i la violència verbal en general s’han generalitzat provocant malestar i situacions d’abús entre l’alumnat.

Es vol dissenyar una intervenció liderada per l’integrador/a que es durà a terme de gener a juny. Primer demanen el diagnòstic de la situació.

Indiqueu i desenvolupeu els passos a seguir per:

 1. Detectar les necessitats concretes.
 2. Establir prioritats.
 3. Fonamentar el projecte.
 4. Delimitar el problema.

 1. Detecció de necessitats: crear un espai de discussió amb participants i fer enquestes o entrevistes, per tal d’incentivar la particiació.
 2. Establiment de prioritats: elaboració d’un diagrama de Pareto.
 3. Fonamentació de projectes similars que s’hagin realitzat, teories o autors sobre la temàtica a tractar.
  • Projecte de Convivència als instituts de la Generalitat de Catalunya.
  • Projecte de Convivència i mediació escolar a l’Institut de Roquetes
  • Teoria de la comunicació no violenta de Marshall Rosenberg
 4. Delimitació del problema: quin és el subjecte d’intervenció, a qui s’adreça, quin és el tema central sobre el qual s’ha d’intervenir? En aquest cas el subjecte d’intervenció és l’alumnat d’ESO, però també es treballarà amb el professorat i tota la comunitat educativa. Sovint la comunicació violenta es dona a tots nivells i és important que tant el professorat com l’alumnat prenguin consciència de les situacions que generen tensió i violència per aprendre a gestionar-ho.

Fases en el disseny de projectes: planificació

L’objectiu de l’activitat és posar en pràctica la formulació i redacció dels elements necessaris per a la planificació d’un projecte.

A partir de la situació de l’activitat anterior, avanceu en el disseny de la planificació del projecte. Recordeu que cada apartat ha de respondre les preguntes:

 • Per a què? (objectius)
 • Com? (metodologia)
 • Quan? (temporització)
 • Amb què? (recursos)

Heu de fer les següents tasques:

 1. Formulació d’almenys un objectiu general, un d’específic i un d’operatiu.
 2. Disseny d’una de les activitats que es portaran a terme, utilitzant la proposta de fitxa d’activitats que es facilita. (recorda que els objectius de l’activitat han de respondre als objectius específics o operatius del projecte).
 3. Elaboració d’una graella amb la temporització del projecte, per exemple fent servir un diagrama de Gantt.
 4. Especificació dels recursos materials i personals necessaris per poder posar en pràctica el projecte.

Seguint les indicacions aportades al contingut, l’alumnat ha de desenvolupar les qüestions plantejades.

1. Objectius:

 • Objectiu general 1: Millorar les habilitats socials de l’alumnat d’ESO.
  • Objectiu específic 1.1: Treballar l’empatia i el respecte com a valors prioritaris en les relacions humanes.
   • Objectiu operatiu 1.1.1: Aprendre a expressar emocions i sentiments.
   • Objectiu operatiu 1.1.2: Aprendre aspectes de la comunicació no violenta.

2. L’activitat desenvolupada queda recollida en una graella, amb tots els punts exposats als continguts i coherent amb els objectius plantejats. Per exemple, per a l’objectiu operatiu 1.1.1 es pot plantejar una dinàmica de grup en la qual s’hagin d’identificar les pròpies emocions entorn d’una determinada situació i compartir-ho amb el grup.

3. La temporització es preveu en un diagrama de Gantt:

4. Els recursos es divideixen en materials, tècnics, financers i institucionals.

 • Materials
  • Espaials: aules, pati exterior, sala d’actes…
   • Inventariables: ordinadors, canó i projector, taules i cadires, pilotes…
   • Fungibles: materials específics per a cada activitat (fulls, rotuladors, cartolines…)
 • Tècnics: els recursos humans serien un/a TIS, l’equip docent, els i les tutores. Pot haver-hi la col·laboració puntual d’experts en la matèria (comunicació no violenta) com a facilitadors de grups.
 • Financers: una vegada planificades totes les activitats i contemplats els materials necessaris per a cadascuna, es calcula el pressupost total del projecte. S’ha d’incloure el cost per hora del TIS i tots els materials fungibles. En principi l’institut ja disposa del material inventariable.
 • Institucionals: per exemple, es pot comptar amb la participació del Departament de Joventut per a la realització d’alguna acció i per a la difusió dels resultats i/o amb entitats del barri.

Anar a la pàgina anterior:
El projecte d'intervenció social
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació