Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són veritables (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El model psicodinàmic es basa en allò social i deixa de banda l’individu.

2

El model de modificació de la conducta busca modificar conductes inadaptades substituint-les per altres d’adaptades.

3

El model d’intervenció en crisi se centra en el present i en la necessitat, per part de l’usuari, d’arribar a una situació estable i confortable al més aviat possible.

4

El model centrat en la tasca responsabilitza del procés terapèutic la persona o grup i el professional adopta un rol d’acompanyament.

5

El model humanista proposa per a l’usuari un paper passiu.

6

El model crític o radical qüestiona l’estructura social i el malestar o les problemàtiques que pot generar en els grups o individus.

7

El model de gestió de casos és especialment útil per a individus o col·lectius que necessiten una atenció de breu durada en el temps.

8

El model ecològic no té en compte el context dels individus sinó únicament factors interns.

9

En el model sistèmic el professional ha de posar-se en contacte amb tothom qui interactua per tal de resoldre satisfactòriament el problema.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta sobre el model crític o radical:

NúmPregunta
1

Posa el focus de la intervenció en les dificultats o mancances individuals.

2

Creu que sense un canvi o transformació en l’estructura social les problemàtiques individuals i col·lectives es perpetuen.

3

El professional actua donant assistència a situacions crítiques puntuals.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta sobre el model sistèmic:

NúmPregunta
1

Posa en contacte tots els agents socials presents en la realitat de l’individu o el col·lectiu subjecte d’intervenció.

2

Creu que el problema recau en l’individu.

3

Els canvis en el context de l’individu no afecten la realitat d’aquest individu.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta sobre el model psicodinàmic:

NúmPregunta
1

Més que abordar les condicions de base social, es basa en l’individu.

2

Creu que les dificultats que troba l’individu són, eminentment, externes.

3

Posa l’èmfasi en el context social.

Exercici 5

Marqueu si són veritables (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Planificar com a procés implica que no és necessari desplegar dispositius de revisió d’allò que s’està duent a terme.

2

Planificar com a element preparatori implica que en la planificació és quan es preparen els mitjans, els recursos materials i els recursos humans.

3

Planificar com a interrelació d’un conjunt de decisons implica dissenyar la intervenció des d’un despatx a partir de la mirada dels experts.

4

Planificar com a mirada al futur implica crear les condicions adequades per tal que succeeixin uns fets predeterminats pels agents planificadors.

5

Planificar com a eina dirigida a l’assoliment d’uns objectius suposa intervenir sobre una situació que s’ha demostrat indesitjable.

6

Planificar com a elecció dels mitjans preferibles suposa comptar amb els mitjans que, per atzar, es van trobant pel camí d’intervenció.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents amb elements o principis de la intervenció social:

NúmPreguntaResposta
1

Hi ha una relació orgànica entre els elements que integren la planificació:

2

La programació ha de ser útil per als destinataris:

3

Els majors esforços s’han de destinar als objectius més complexos:

4

Cal adaptar-se a una realitat dinàmica sense desvirtuar allò planificat:

5

Únicament es du a terme, entre diverses opcions, la més profitosa en comparació amb altres possibilitats:

6

La recerca de l’eficiència és clau:

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La planificació social és l’ consistent a utilitzar un conjunt de mitjançant els quals s’introdueix una major i en un conjunt d’activitats i accions articulades entre si, que anticipadament tenen el propòsit d’influir en el curs de determinats esdeveniments, amb la d’assolir una situació elegida com a mitjançant l’ús eficient de escassos o limitats.

2

La racionalitat en la planificació social parla de la necessitat d’ajustar els predeterminats a les accions per assolir-los, i també de la necessitat que aquests objectius siguin i .

3

L’ és la capacitat d’assolir uns objectius determinats i l’ és la capacitat d’assolir-los amb la despesa possible. És necessari que les intervencions socials estiguin planificades de tal forma que els marcats siguin assolits d’una manera .

Exercici 8

Marqueu si són veritables (V) o falses (F) les opcions següents sobre nivells i fases de planificació:

NúmPreguntaVF
1

Els plans solen tenir una intencionalitat política (i, per tant, ideològica).

2

Els plans són dissenyats per associacions i entitats locals.

3

En el pla es formulen objectius específics i a curt termini.

4

Els objectius dels programes són objectius generals.

5

Els programes han de permetre obtenir resultats en períodes de dos o tres anys.

6

En els projectes es produeix el contacte directe i real amb l’usuari.

7

Els projectes es concreten a través del conjunt d’activitats plantejades.

8

Un projecte pot funcionar per si sol, sense la necessitat de plantejar activitats.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents sobre nivells de planificació:

NúmPreguntaResposta
1

El nivell estratègic és el nivell màxim de planificació, indica els objectius generals i es correspon amb el document conegut com a:

2

El nivell tàctic és un nivell intermedi de planificació i es concreten els objectius de manera més específica. Es correspon amb el document conegut com a:

3

El nivell operatiu és el nivell inferior de planificació i es produeix la provisió dels béns i serveis que acabaran provocant la transformació en individus i col·lectius. Es correspon amb el document conegut com a:

4

En el nivell executiu es duen a terme un seguit d’accions que tenen a veure amb els objectius específics. Es correspon amb les:

Exercici 10

Trieu l’opció correcta sobre el moment analític o explicatiu:

NúmPregunta
1

Fase en què es pregunta què passa en l’àmbit d’intervenció, la situació inicial des d’on es parteix.

2

Fase en què es defineix la norma, és a dir, allò que es vol que succeeixi.

3

Fase en què han de decidir-se les accions més eficaces per assolir els objectius.

4

Fase en què es decideix com es treballarà per arribar als objectius.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
El projecte d'intervenció social