Activitats

Aplicació d'un model

L’objectiu de l’activitat és reflexionar al voltant dels diferents models teòrics d’intervenció social.

A partir del següent cas pràctic, argumenteu des de quin model o models seria idoni dissenyar la proposta d’intervenció:

L’Antònia resideix al seu domicili amb el seu marit Alfons, de 67 anys, i el seu fill Aureli, de 17 anys. L’Alfons aparenta tenir importants dificultats d’autonomia: pràcticament no es desplaça i fa vida en una de les habitacions de la casa, a la part baixa de la vivenda. L’Aureli no estudia ni treballa actualment: va abandonar els estudis als 16 anys perquè havia perdut l’interès i tenia dificultats per tirar endavant el curs amb normalitat.

Segons manifesten pare i fill, no surten de casa. Durant el darrer any les sortides a l’exterior han estat mínimes, ja que afirmen que l’“Antònia ens tenia retinguts”. Pare i fill expliquen que la mare es posava molt nerviosa quan volien sortir.

El domicili no reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat. La casa no té cuina i el lavabo no té banyera ni dutxa, ni escalfador per a l’aigua. Al domicili no es poden preparar aliments, per la qual cosa la família menja a base de menjar preparat que els porta un veí del barri, en Mariano, que des de fa un any s’encarrega de gestionar el petit quiosc, propietat de la família. Segons sembla, en Mariano és l’únic vincle social que té la família amb l’exterior.

Els ingressos de la família són molt limitats: els ingressos facilitats pel Mariano provinents del quiosc i una pensió de la seguretat social per jubilació de 450€ procedent de la invalidesa permanent de l’Alfons. No és ell qui gestiona aquests ingressos. Sembla que l’Antònia no percep cap tipus de prestació ni pensió ni es troba en alta de cap règim.

Hi ha un problema important de documentació personal: tots els membres tenen el document nacional d’identitat caducat i desconeixen el metge d’atenció primària que tenen assignat.

L’Alfons i l’Aureli mostren certa predisposicó a la col·laboració i a rebre ajuda, tot i que segons ells mateixos tenen por de la reacció de l’Antònia. Durant els darrers mesos, han patit reaccions violentes, amenaces i coaccions per part seva que els han portat a aïllar-se de l’exterior.

En Mariano ha posat en coneixement de la situació de la família al metge del CAP, que s’ha posat en contacte amb serveis socials.

Font: El abordaje de familias multiproblemáticas desde los servicios sociales comunitarios

Activitat de solució oberta. No hi ha una única resposta.

Cal plantejar l’ús d’un o diversos models d’intervenció. S’ha de reflexionar al voltant dels avantatges o inconvenients de cada model i decantar-se pel s’adeqüi millor a la realitat del cas proposat, tenint en compte que l’important és com es justifica l’elecció del model.

La planificació com a procés

L’objectiu de l’activitat és prendre consciència de la importància de no donar per finalitzada la planificació quan s’ha elaborat un primer document.

D’acord amb el següent text d’E. Ander-Egg, expliqueu per què s’ha d’entendre la planificació com un procés obert i no com una tasca que finalitza quan comença la intervenció.

“Aquestes fases o moments es van formulant més o menys simultàneament en un disseny operacional que mai no finalitza. D’aquí que no s’han de concebre com a moments d’una seqüència lineal i rígida. Ans el contrari, havent d’actuar a escenaris diversos, el pla es va reformulant i reajustant permenentment en operacions canviants segons les circumstàncies, Cap pla no es fa d’una vegada i per sempre: per una espècie d’aproximacions successives, segons vagi canviant el context i els escenaris en què s’aplica, el pla va incorporant allò nou i allò incert, les possibilitats i els conflictes de la conjuntura.”

E. Ander Egg (1989). Introducción a la planificación.

Activitat de solució oberta.

Cal argumentar la necessitat que la planificació sigui un procés obert que incorpori millores a mesura que avanci l’execució gràcies als dispositius d’avaluació i revisió que han d’establir-se, així com a partir de l’observació i el contacte amb la realitat immediata. Cal mostrar també prevenció cap als perills de la improvisació, sense que això suposi la pèrdua de la flexibilitat i la creativitat.

Nivells de planificació

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a discriminar entre els diferents nivells de planificació i ubicar les accions al nivell corresponent.

Feu una recerca a internet i trobeu un exemple de cada nivell de planificació (estratègic, tàctic, operatiu i executiu). Una vegada consignats els exemples, raoneu per què cadascun (pla, programa, projecte i activitats) està considerat dins el nivell descrit.

Especifiqueu:

 • Objectius
 • Àmbit d’actuació
 • Destinataris
 • Agent promotor (qui promou o qui dirigeix l’acció)
 • Font (referència web d’on s’ha extret la informació)

Activitat de solució oberta.

Concreció de nivells de planificació a nivell local

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre el funcionament i les utilitats dels diferents nivells de planificació.

En l’activitat titulada “Nivells de planificació” heu exposat un llistat d’actuacions classificades segons el seu nivell de planificació. Relacioneu les actuacions destinades a un mateix col·lectiu, en un mateix àmbit i que persegueixen els mateixos objectius en els diferents nivells de concreció.

Exemple

Actuacions: Pla nacional de joventut - Programa Joves per l’ocupació - Projecte “Vull ser aprenent”

Activitat: Aprendre a realitzar un currículum vitae al casal de joves.

Us recomanem que us adreceu als recursos (entitats, associacions o departaments de l’Ajuntament específics dels vostres municipis) i feu la recerca consultant els professionals que hi treballen.

Trieu un dels següents col·lectius:

 • Joventut
 • Dones
 • Gent gran
 • Persones migrades
 • Drogodependències
 • Infància en risc
 • Aturats/es de llarga durada

Reflexioneu sobre la relació que s’estableix entre els diferents nivells, si les activitats responen als objectius genèrics del pla del qual es deriven i què us ha aportat la realització de l’activitat.

Activitat de solució oberta.

S’han de presentar tots els nivells de planificació dels quals deriva una activitat real al municipi, tot i que no ha de ser una presentació gaire exhaustiva ja que l’activitat té l’objectiu final que l’alumne sigui capaç de relacionar les accions i els instruments de programació entre ells alhora que els situa al nivell corresponent.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació