Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l’anàlisi de la realitat social interpretant les seves característiques i l’àmbit d’aplicació.

 • Identifica els principals mètodes, tècniques i instruments d’obtenció d’informació.
 • Concreta els requisits d’aplicació dels diferents instruments i recursos.
 • Identifica les aplicacions, possibilitats i limitacions de les diverses tècniques i instruments.
 • Elabora instruments coherents amb la seva finalitat.
 • Utilitza les tecnologies de la comunicació en l’elaboració d’instruments per a l’obtenció d’informació. Selecciona les tècniques d’anàlisi adequades i la corresponent interpretació de les dades.
 • Justifica el paper de l’anàlisi de la realitat en l’èxit de la intervenció.
 • Valora els aspectes ètics de la recollida i tractament de la informació.

2. Incorpora la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

 • Argumenta la importància de l’anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere.
 • Interpreta el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats.
 • Interpreta la informació i recursos de les institucions i organismes d’igualtat que existeixen en l’entorn de la intervenció.
 • Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat.
 • Analitza els protocols internacionals sobre l’ús del llenguatge no sexista.
 • S’assegura de l’ús no sexista del llenguatge en el disseny dels instruments utilitzats en l’anàlisi de la realitat.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències