Referències

Bibliografia bàsica

Ander-Egg, E. (1982). Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Humanitas.

En aquest llibre trobareu informació sobre com es realitza una investigació social a través de les tècniques de recollida d’informació. És un manual dirigit especialment a estudiants.

Bibliografia complementària

Sierra Bravo, R. (1987). Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo

En aquest llibre trobareu, a més de la teoria, exercicis pràctics per dissenyar les principals tècniques utilitzades en les investigacions socials.

Adreces d'interès

http://www.unwomen.org/es

Pàgina de l’organisme ONU Dones.

http://eige.europa.eu

Pàgina web de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere.

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html

Informació i accés a les comissions del Parlament Europeu.

http://www.inmujer.gob.es/

Portal de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats, principal organisme en qüestió de gènere en l’àmbit estatal.

http://dones.gencat.cat/ca/inici

Portal de l’Institut Català de les Dones.

Referències bibliogràfiques

Blaxter, L.; Hughes, C.; Tight, M. (2011). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa (“Herramientas Universitarias”, 1).

Fernández-Ballesteros, R. (1992) Introducción a la evaluación psicológica I. Madrid: Pirámide (p. 137-182).

Fernández Núñez, L. (2007). Com s’elabora un qüestionari?. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona (“Fitxes per a investigadors”, 8).

Generalitat de Catalunya (2011). Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación (3a ed.). Mèxic: McGraw-Hill.

León, O.G.; Montero, I. (1997). Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la investigación en Psicología y Educación (2a ed.). Madrid: McGrawHill.

León, O.; Montero, I. (2003). Métodos de investigación en psicología y educación. (3a ed.). Madrid: McGraw-Hill.

Martínez, F. (2002). El cuestionario. Un instrumento para la investigación en las ciencias sociales. Barcelona: Laertes.

Muñoz Corvalán, J. (2012). Contribuciones a las Ciencias Sociales. [Document en línia: www.eumed.net/rev/cccss/20]

Observatori de la Igualtat de Gènere (2018). Les dones a Catalunya 2018. Barcelona: Institut Català de les Dones.

Salkind, N.J. (1999). Métodos de investigación (3a ed.). Mèxic: Prentice-Hall.

Sierra Bravo, R. (1987). Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo

Torres Ramírez, I. (2002). Las fuentes de información. Metodología del repertorio bibliográfico. A: López Yepes, J. (coord.) Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid: Pirámide (p. 317-336).

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
La investigació social