Introducció

Tota intervenció social demana un pas previ: el diagnòstic i l’anàlisi de la realitat on es vol intervenir. Definir com es farà aquest procés no és una acció que convé deixar a l’atzar, sinó que requereix un seguit de presa de decisions.

La consideració de la investigació social com a ciència facilita el primer marc de referència. Permet assegurar-ne la fiabilitat i validesa i indica les fases per les quals ha de passar tot mètode científic. Tot i així, es poden diferenciar un gran ventall de modalitats d’investigació si es té en compte què es vol investigar i com es vol fer. A part de les fases, s’han de valorar les fonts d’informació, primàries o secundàries, i escollir entre les diferents tècniques per a la recollida de la informació. Les possibilitats i limitacions de cadascuna permeten ajustar l’elecció d’una o altra en funció de l’objecte d’estudi.

L’apartat de “La investigació social” ofereix una aproximació a les tècniques més utilitzades en l’anàlisi de la realitat social. Entre aquestes tècniques hi ha la recopilació documental, l’observació, l’entrevista i l’enquesta. A partir de la definició de cada tècnica es descriuen els possibles tipus d’instruments i registres tenint en compte el tipus d’informació que es vol recollir i com es vol fer. A més, es descriuen les fases de disseny i elaboració dels requisits d’aplicació.

A “La perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat” s’inclou un apartat sobre perspectiva de gènere, ja que a partir de la situació actual de desigualtat que presenta la dona en diferents àmbits es valora la necessitat d’incloure aquesta mirada. A través dels conceptes clau, del marc legal i de les tasques que duen a terme els diferents organismes que treballen per a la promoció de la igualtat entre dones i homes, es ressalta la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat i, en conseqüència, en els instruments de recollida d’informació.

Anar a la pàgina següent:
Resum