Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Com s’ha justificat històricament l’exclusió de les dones?

NúmPregunta
1

Per evidències contrastades

2

Per diferències culturals

3

Per evidències físiques

4

Per diferències biològiques

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

La desigualtat entre homes i dones es construeix…

NúmPreguntaVF
1

Socialment

2

Biològicament

3

Culturalment

4

Exclusivament a través dels mitjans de comunicació i de l’escola

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Derivat de l’atribució diferenciada d’un comportament a un determinat sexe:

2

Diferències que s’estableixen entre homes i dones procedents de les tradicions, valors i creences:

3

Diferències que s’estableixen entre homes i dones procedents dels aspectes físics i biològics:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els de defineixen els models que han de seguir i , les i que s’espera que realitzin en una societat concreta.

2

Aquests models neixen a partir d’uns creats sobre els homes i les dones i es transmeten en el si de la , on s’estableixen els rols i els rols corresponents.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Què és l’androcentrisme?

NúmPregunta
1

Un model social que planteja com a prototip la cultura.

2

Un model social que planteja com a prototip el femení.

3

Un model social que planteja com a prototip el masculí.

4

Un model social que planteja com a prototip la igualtat.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre els rols de gènere:

NúmPreguntaVF
1

Defineixen els models que han de seguir homes i dones, les funcions i accions que s’espera que realitzin en la societat.

2

Defineixen exclusivament els models que han de seguir els homes, les seves funcions i accions en la societat.

3

Defineixen exclusivament els models que han de seguir les dones, les seves funcions i accions en societat.

4

Reflecteixen els mateixos drets, deures i oportunitats per a homes i dones en la societat.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

A Espanya va suposar la primera afirmació legal de la igualtat entre dones i homes:

2

La normativa espanyola que pretén l’adquisició del principi d’igualtat i obliga l’Administració a avaluar periòdicament els seus àmbits d’actuació és:

3

Organisme autònom adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que té com a funció la promoció i el foment de les condicions que possibilitin la igualtat social de tots dos sexes i la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social:

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Procés mitjançant el qual les dones guanyen la confiança, els recursos i la força necessària per afrontar les condicions de desigualtat que els afecten i canviar la seva posició en les relacions de gènere, i això tant a l’Estat, com al mercat, la comunitat o la llar:

NúmPregunta
1

Apoderament

2

Sexisme

3

Igualtat

4

Gènere

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits vol dir impulsar la…

NúmPregunta
1

Transposició

2

Horitzontalitat

3

Transversalitat

4

Cap de les respostes és correcta.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Quina no és una acció que han de prendre les institucions per al progrés del diagnòstic de la dona?

NúmPregunta
1

Millorar la recopilació de dades sobre la contribució íntegra de dones i homes a l’economia, inclosa la seva participació en el sector informal.

2

Recopilar dades sobre desigualtat de gènere i edat, sobre la pobresa i tots els aspectes de l’activitat econòmica i desenvolupar indicadors estadístics qualitatius i quantitatius per facilitar l’avaluació del rendiment econòmic des d’una perspectiva de gènere.

3

Reforçar els sistemes estadístics vitals i incorporar l’anàlisi de gènere en publicacions i investigacions.

4

Involucrar centres d’estudis de dones i organitzacions de recerca en el desenvolupament i la prova d’indicadors i metodologies d’investigació adequades per reforçar l’anàlisi de gènere, així com en el seguiment i l’avaluació de la implementació dels objectius de la Plataforma d’Acció.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos