Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Com es denomina el procediment de cerca intencionada de dades, documents, fets o qualsevol tipus d’informació necessària per desenvolupar una intervenció social?

NúmPregunta
1

Realitat social

2

Investigació social

3

Mètode científic

4

Sociologia

Exercici 2

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les persones que confeccionen qualsevol instrument d’anàlisi de la realitat han de vetllar perquè la informació obtinguda sigui i .

2

La vol dir que els resultats que una persona obté amb una determinada són similars als que obtindria una altra persona que estudiés la mateixa situació.

3

La es refereix al fet que les dades o informacions obtingudes s’ajustin a la .

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La investigació social aplicada busca millorar la societat i resoldre problemes.

2

Una investigació social que es duu a terme en un termini de temps molt acotat rep el nom de longitudinal.

3

Per mesurar les relacions d’influència entre diferents variables és adient una recerca exploratòria.

4

Un estudi sobre la gent gran a Catalunya seria una investigació microsociològica.

5

Per analitzar les relacions i interaccions en un espai públic, en concret d’una ciutat, és adient fer una investigació de camp.

Exercici 4

Trieu les afirmacions correctes sobre les fonts d’informació.

NúmPregunta
1

Les fonts primàries són aquelles en què el mateix equip investigador fa el recull d’informació.

2

Les fonts primàries poden ser tant internes com externes.

3

L’accés a les fonts secundàries és més costós.

4

És recomanable iniciar una recerca a través de fonts primàries.

Exercici 5

Relacioneu els casos següents amb el principal tipus d’informació:

NúmPreguntaResposta
1

Un centre obert pregunta a les famílies si estan al corrent de tots els serveis que ofereix el centre:

2

Es vol conèixer el grau de participació de noies i de nois que tindrà un taller sobre violència de gènere al punt d’informació juvenil:

3

Un ajuntament vol mesurar l’acceptació que ha tingut al barri l’obertura d’un oratori musulmà.

4

Una entitat que treballa amb el col·lectiu LGBTI vol conèixer el grau d’inserció laboral d’usuaris i usuàries:

5

A la residència de gent gran ha baixat el nombre de famílies que participen a les celebracions. La direcció vol saber les causes d’aquest descens:

Exercici 6

Relacioneu les definicions i els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Tècniques centrades en l’obtenció de la informació de manera objectiva abordant la realitat des d’un punt de vista estadístic o matemàtic:

2

Tècniques que valoren la subjectivitat i no persegueixen la generalització de resultats:

3

Tècnica quantitativa per excel·lència en investigació social:

4

Una de les tècniques qualitatives més importants en investigació social:

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Com s’anomena l’obtenció d’informació i dades sobre els diferents fets o realitats feta a través de qualsevol tipus de document?

NúmPregunta
1

Estudi social

2

Recopilació documental

3

Documentació

4

Localització tècnica

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En els documents escrits també s’inclouen els dibuixos.

2

Les gravacions de festes i tallers són documents audiovisuals.

3

Dins dels documents estadístics hi ha els cens de població.

4

El disseny del barri en macroilles, si no hi ha un estudi publicat, no es pot considerar documentació.

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El poc domini de la fa que la cerca de documents sigui lenta i infructuosa.

2

A l’inici de l’estudi cal valorar tant com fonts secundàries externes.

3

Les fonts secundàries es diferencien per l’autoria però també per .

4

L’ i la sobre la documentació recollida permeten apropar-se a aspectes relacionats amb el problema i les característiques dels diferents col·lectius.

5

Un biaix informatiu en una investigació social pot augmentar els sobre un col·lectiu.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Com s’anomena la tècnica que permet registrar amb intencionalitat un comportament?

NúmPregunta
1

Observació

2

Qüestionari

3

Entrevista

4

Recopilació documental

Exercici 11

Relacioneu el tipus d’unitat d’observació que es podria recollir en cada cas proposat:

NúmPreguntaResposta
1

Valorar el grau d’adaptació d’un infant nou al centre d’acollida:

2

Analitzar les reaccions de les noies quan un home desconegut els fa un comentari sobre el seu cos:

3

Analitzar com gestionen el temps de pati els adolescents d’un institut:

4

Realitzar un taller de manualitats en una residència de gent gran. El taller requereix certes habilitats manuals com poder retallar amb tisores:

Exercici 12

A quins paràmetres de mesura fa referència cada enunciat?

NúmPreguntaResposta
1

Registre d’inici i finalització de la conducta:

2

Grau d’agressivitat que presenta una conducta d’una adolescent:

3

Ús o no dels nous contenidors de reciclatge al barri:

4

Temps que es triga a consultar el mòbil després de l’aparició d’un missatge:

5

Dies d’assistència de persones immigrades a la biblioteca:

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre els tipus d’observació:

NúmPreguntaVF
1

Depèn del grau d’organització d’una observació, es diferencia entre observació no estructurada i observació directa.

2

La informació recollida per la família i l’entorn directe del subjecte d’estudi es pot recollir com a observació directa.

3

Una observació controlada es pot realitzar en qualsevol plaça, una vegada s’han marcat les conductes a observar.

4

El concepte d’observació individual fa referència tant a l’autoobservació com a l’observació d’un sol subjecte.

5

En l’observació participant la persona observadora arriba a compartir experiències amb el col·lectiu observat.

Exercici 14

Completeu les frases següents sobre els registres d’observació:

NúmPregunta
1

El forma part dels registres descriptius-narratius i és el registre amb el nivell d’estructuració més baix.

2

Per recollir com ha passat una conducta i les impressions que ha provocat a la persona observadora s’utilitzen les .

3

L’ permet quantificar cada quan es produeix la conducta observada.

4

Hi ha diferents registres en primera persona, però el que aporta a l’anàlisi de la realitat una visió més global és la .

5

Per enregistrar si s’han seguit el passos marcats en el desenvolupament d’una determinada tasca es pot utilitzar la .

Exercici 15

Trieu l’opció correcta.

Quina és la tècnica que permet el transvasament d’informació entre dues o més persones a través de la conversa?

NúmPregunta
1

Entrevista

2

Qüestionari

3

Enquesta

4

Investigació social

Exercici 16

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les entrevistes poden contenir preguntes de resposta tancada.

2

Les entrevistes no estructurades aporten un alt contingut d’informació quantitativa.

3

Una entrevista semiestructurada no pot ser mai focalitzada.

4

Els focus group són un tipus específic d’entrevista grupal.

5

El grau de directivitat d’una entrevista va lligat al seu grau d’estructuració.

Exercici 17

Trieu l’opció correcta.

A quina fase del disseny d’una entrevista pertanyen les següents accions?

NúmPreguntaResposta
1

Crear un bon rapport:

2

Eliminar els tecnicismes de les preguntes:

3

Valorar el principi de saturació:

Exercici 18

Trieu l’opció correcta.

Quina és la tècnica d’anàlisi de la realitat que pot aportar més informació quantitativa?

NúmPregunta
1

Entrevista grupal

2

Observació no estructurada

3

Qüestionari

4

Enquesta

Exercici 19

Trieu l’opció o les opcions correctes.

Quines d’aquestes afirmacions sobre els tipus de preguntes que pot incloure un qüestionari són certes?

NúmPregunta
1

No cal incloure preguntes factuals en tots els qüestionaris.

2

Les preguntes de resposta oberta es poden utilitzar per aprofundir sobre una conducta.

3

Es recomana només presentar les respostes que estan socialment acceptades.

4

Les preguntes de resposta única ens permeten la classificació clarament en grups de les persones enquestades.

5

Les preguntes sociodemogràfiques han d’aparèixer sempre a l’inici del qüestionari.

Exercici 20

Trieu l’opció correcta.

Quin tipus d’escala d’actitud s’utilitza en cada cas?

NúmPreguntaResposta
1

Conèixer la preferència d’estudis a partir d’ordenar la llista de les famílies professionals:

2

Conèixer la preferència d’estudis a partir del grau d’interès entre 0 i 10 per cada família professional:

3

Conèixer la preferència d’estudis a partir del grau d’interès per cada família professional a través de cinc enunciats graduats que inclouen una resposta neutra:

Exercici 21

Relacioneu les següents accions amb la fase del disseny d’un qüestionari:

NúmPreguntaResposta
1

Redactar el text introductori i valorar-ne l’aspecte formal:

2

Establir possibles indicadors:

3

Descartar els qüestionaris que presentin problemes de consistència:

4

Ordenar i numerar les preguntes:

5

Verificació de la mostra:

6

Detectar problemes de comprensió de les preguntes i respostes:

7

Llistar el marc mostral:

Exercici 22

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permet revisar altres treballs:

2

Recull de manera intencionada una conducta:

3

Es realitza mitjançant, principalment, la interacció verbal:

4

És la tècnica que recull amb més facilitat dades de manera quantitativa:

Exercici 23

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és el sistema de recollida de dades que ha avançat a partir de l’aparició d’.

2

Els motors de cerca són que presenten una llista de gràcies a la selecció realitzada per un . Els resultats es poden veure condicionats per l’ús d’.

3

Es pot accedir a material d’accés sent membre d’una organització.

Exercici 24

Trieu l’opció correcta.

Què són els cercadors?

NúmPreguntaVF
1

Un recurs web que permet la programació d’alertes metodològiques a través de serveis tancats.

2

Unes pàgines web que analitzen la documentació a través d’un procés metodològic.

3

Un lloc web que ofereix una sèrie de serveis relacionats amb una temàtica concreta a través d’enllaços, documents, aplicacions, cercadors, fòrums, etc.

4

Un programa informàtic que permet localitzar tot tipus de documents, tant textuals com fotogràfics, pel·lícules, pàgines web, arxius, etc.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos