Annexos

Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades

Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) pel que fa a les dades obtingudes mitjançant la recollida d’informació.

En els tres primers articles inicials del títol I es determina l’objectiu de la llei, es marca l’àmbit d’aplicació i es defineixen els conceptes relacionats. A més, hi ha apartats dels següents articles que fan especial referència a la recollida d’informació:

  • Article 4. Qualitat de les dades
  • Article 5. Dret d’informació en la recollida de dades
  • Article 6. Consentiment de l’afectat
  • Article 7. Dades especialment protegides
  • Article 25. Creació de fitxers de titularitat privada

Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal

Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

El menors d’edat necessiten una protecció extra pel que fa a l’enregistrament de la seva imatge. Els apartats 2 i 3 del capítol II de la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor fan referència als drets que assisteixen el menor en qüestió de difusió d’informació i utilització d’imatges.

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació