Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l'alumne/a:

 1. Implementa estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i la relació social amb l'entorn, relacionant-les amb els principis de la intel·ligència emocional i social.
  • Descriu els principis de la intel·ligència emocional i social.
  • Valora la importància de les habilitats socials en el desenvolupament de la tasca professional.
  • Identifica els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i limitacions.
  • Valora la importància de l'ús de la comunicació tant verbal com no verbal en les relacions interpersonals.
  • Estableix una comunicació eficaç per assignar tasques, rebre instruccions, i intercanviar idees o informació.
  • Utilitza les habilitats socials adequades a la situació i atenent la diversitat cultural.
  • Demostra interès per no jutjar les persones i respectar els seus elements diferenciadors personals: emocions, sentiments, personalitat.
  • Demostra una actitud positiva envers el canvi i aprendre de tot el que succeeix.
  • Valora la importància de l'autocrítica i l'autoavaluació en el desenvolupament d'habilitats de relació interpersonal i de comunicació adequats.
 2. Avalua la competència social pròpia per al desenvolupament de les funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.
  • Selecciona els indicadors d'avaluació.
  • Autoavalua la situació personal i social de partida del professional.
  • Dissenya instruments de recollida d'informació.
  • Registra les dades en suports establerts.
  • Interpreta les dades recollides.
  • Identifica les situacions que necessitin millorar.
  • Marca les pautes que cal seguir en la millora.
  • Fa una autoavaluació final del procés treballat pel professional.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències