Resum

La societat actual està poc sensibilitzada envers aquelles persones que utilitzen sistemes de comunicació diferents de la norma. Per a la gran majoria de membres de la nostra societat, tractar amb algú “diferent” no és un acte habitual, i amb freqüència desconeixen els recursos i les possibilitats comunicatives amb les quals compten les persones amb discapacitat.

El tècnic per a l’atenció de persones en situació de dependència (tècnic APD) és aquell qui treballa juntament amb l’equip interdisciplinari que està al darrere del procés d’avaluació, disseny i adequació del SAAC d’un usuari, per tal que aquest SAAC li sigui eficaç i funcional i s’assoleixin els objectius esperats.

Les persones a qui els correspon elaborar el pla d’implantació d’un SAAC són professionals especialitzats en la comunicació i el llenguatge, amb capacitat per detectar necessitats comunicatives i dissenyar un pla que impliqui desenvolupar les estratègies més adequades per millorar la competència comunicativa d’un usuari. Aquesta funció normalment correspon a professionals de la logopèdia amb reconeguda experiència en el seguiment de casos de SAAC i altres professionals que pertanyen a un servei públic de la Generalitat de Catalunya dedicat exclusivament a l’avaluació, el disseny i el seguiment de casos de SAAC, com són els professionals de l’equip de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC, http://www.utac.cat/).

El tècnic APD ha de comptar amb habilitats conversacionals i d’interacció comunicativa per dirigir-se als usuaris amb discapacitat, tant pel que fa a la manera com ha d’estructurar el seu llenguatge verbal com pel que respecta a fer ús de recursos que formen part de la comunicació no verbal (mirada, gesticulació, prosòdia…) per tal que la interacció amb l’usuari sigui al més efectiva possible.

Per decidir quins són els SAAC més adients per a cada usuari i procedir a la seva implantació cal seguir un protocol en quatre etapes:

  • Etapa d’avaluació. Conèixer les necessitats i les capacitats de la persona usuària, les quals ens ajudaran a decidir quin és el SAAC més adequat.
  • Etapa de presa de decisions. Presa de decisió sobre el sistema o sistemes que s’implementaran, la seva mida, format, indicació…
  • Etapa d’ensenyament/aprenentatge. En aquesta etapa s’ensenya a la persona usuària la utilització del sistema.
  • Etapa de seguiment. Es valora si el sistema escollit respon a les necessitats previstes i es continua treballant per a la seva consolidació.

L’ensenyament/aprenentatge dels SAAC té una doble finalitat per a la persona usuària: la comprensió dels missatges i l’expressió de les idees i els continguts que vol comunicar. Es coneixen diferents estratègies d’ensenyament/aprenentatge dirigides a la utilització dels signes per part de l’usuari. Aquestes són:

  • L’espera estructurada. Consisteix a esperar conscientment un temps predeterminat per donar a l’usuari la possibilitat d’emetre una demanda.
  • Sobreinterpretar. Cal que el tècnic APD desenvolupi el temps d’espera i estigui pendent de qualsevol moviment, so, acció o signe de l’usuari i el sobreinterpreti donant-li un significat concret.
  • El modelatge. És la correcta execució per part del terapeuta del moviment, el so o l’acció que hauria de fer l’usuari amb l’objectiu que aquesta es reprodueixi en un futur de manera autònoma per part d’aquest.
  • Aprofitar les rutines diàries. Aquesta estratègia consisteix a aprofitar qualsevol acció quotidiana (l’hora del bany, l’hora del berenar, l’hora de vestir-se…) com una situació comunicativa on poder utilitzar el SAAC.
  • Construir i interrompre cadenes. Aquesta estratègia consisteix a interrompre accions que resulten agradables per a l’usuari per provocar que sol·liciti, mitjançant el SAAC, la seva continuïtat.
  • Expandir vocabulari. Consisteix en el fet que l’interlocutor lingüísticament més competent amplia l’emissió de l’usuari amb més quantitat de signes.

Tot i que el tècnic en l’atenció de persones en situació de dependència (tècnic APD) no serà el responsable d’avaluar ni escollir el SAAC més adequat per a un usuari, aquest professional sempre formarà una part important del procés d’avaluació i de seguiment. El tècnic APD és la persona que més hores passa amb un usuari, a banda dels seus familiars, i és aquell que compta amb més informació sobre les rutines diàries, els seus interessos i el vocabulari que aquest precisa utilitzar en cada situació.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge