Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Relaciona els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.

 • Argumenta la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les persones.
 • Defineix els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa.
 • Descriu les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
 • Identifica els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació amb la persona en situació de dependència.
 • Interpreta les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el pla/projecte d’atenció individualitzat.
 • Selecciona tècniques per afavorir la implicació familiar i de l’entorn social en la comunicació amb la persona usuària.
 • Justifica la necessitat d’adoptar mesures de prevenció i seguretat en l’ús de sistemes alternatius de comunicació.

2. Fa el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, omplint els protocols de registre establerts.

 • Emplena protocols de registre de la competència comunicativa de la persona usuària.
 • Argumenta la importància de transmetre la informació registrada a l’equip interdisciplinari.
 • Estableix criteris per verificar el grau de compliment de les instruccions de suport a la comunicació en

l’àmbit familiar.

 • Comprova la correcta utilització dels elements que componen el sistema de comunicació triat.
 • Identifica protocols de transmissió a l’equip sobre l’adequació del sistema de comunicació triat.
 • Identifica criteris i indicadors per detectar canvis en les necessitats de comunicació.
 • Argumenta la importància de l’obtenció, registre i transmissió de la informació per millorar la qualitat del

treball.

Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències