Referències

Bibliografia bàsica

Alegre, J. i Pérez, M. (2008). Guía práctica de los trastornos del lenguaje: descripción e intervención. Barcelona: Nau Llibres.

En aquest llibre trobareu informació sobre l’avaluació i la intervenció en els trastorns del llenguatge.

Basil, C. i Boix, J. (1998). Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. A P. Durante i P. Pedro (Eds.). Terapia ocupacional en geriatría: principios y práctica (p. 363-371). Barcelona: Massón.

Primera obra sobre teràpia ocupacional en geriatria escrita per terapeutes ocupacionals fent un especial èmfasi en la nova Llei de dependència del nostre país, la qual modifica l’atenció sociosanitària a les persones d’edat avançada. En el capítol de SAAC s’aprofundeix en els usos dels sistemes de comunicació alternatius i augmentatius en usuaris d’edat avançada.

Basil, C., Soro-Camats, E. i von Tetzchner, S. (1994). Estrategias iniciales para la enseñanza de comunicación augmentativa (vídeo). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Vídeos il·lustratius de les principals estratègies d’interacció per a l’ensenyament/aprenentatge dels SAAC. Aquesta obra està exhaurida, però es pot trobar a les biblioteques i també es troba en aquesta web: www.utac.cat.

Soro-Camats, E. (2002). Interacció en infants amb plurideficiència. Intervenció i avaluació. Tesi Doctoral publicada, Universitat de Barcelona. Disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42708

Tesi doctoral que presenta els resultats d’un procés longitudinal d’assessorament, de quatre anys de durada, adreçat a les escoles i a les famílies de tres infants amb paràlisi cerebral i plurideficiència greu que necessiten utilitzar sistemes de comunicació assistida.

Torres, S. (coord.) (2001). Sistemas alternativos de comunicación: manual de comunicación aumentativa y alternativa: sistemas y estrategias. Archidona: Aljibe.

Aquest llibre és un manual que recull informació sobre tots els SAAC, així com estratègies per al seu ensenyament.

Bibliografia complementària

Delgado, C. (2013). Cuaderno de apoyo a la comunicación con personas mayores en el hogar. Madrid: CEAPAT, Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

Aquest quadern de comunicació ofereix una alternativa pictogràfica i unes pautes bàsiques per millorar la interacció amb persones grans que tenen dificultats de comunicació.

Delgado, C. (2013). Guía para la selección de estrategias de apoyo a la comunicación con personas mayores en centros de día y residencias. Madrid: CEAPAT, Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

Aquesta guia ha estat elaborada per oferir estratègies de suport a la comunicació per a persones grans amb dificultats comunicatives.

Esteva, M.J., Olivares,R.M. i Gómez, M. (2013). Suport a la comunicació Barcelona: Altamar.

Llibre-guia, en format paper i digital, que aprofundeix en els continguts curriculars del mòdul “Suport a la Comunicació” del CFGM Atenció a persones en situació de dependència.