Introducció

En aquesta unitat, titulada “Estratègies d’ús i seguiment dels sistemes de comunicació augmentativa i alternativa”, coneixereu quin paper té el tècnic per a l’atenció de persones en situació de dependència (tècnic APD) en el procés d’avaluació, disseny i adequació del SAAC d’un usuari, englobant la funció d’aquest tècnic en el marc del treball en un equip interdisciplinari.

Es posarà èmfasi en el fet que tot i que el tècnic mai serà l’encarregat de dissenyar i/o elaborar el SAAC per a un usuari, cal que aquest compti amb unes òptimes habilitats conversacionals i d’interacció comunicativa per dirigir-se als usuaris amb discapacitat i poder fer un ús funcional del seu SAAC. Les principals estratègies d’interacció i facilitadores de la comunicació que es treballaran al llarg de la unitat fan referència, en primer lloc, a aspectes relacionats amb l’adequació de les condicions ambientals; en segon lloc, a les habilitats conversacionals i d’interacció; en tercer lloc, a la manera d’estructurar el llenguatge verbal, i en quart lloc, pel que fa a l’ús de recursos que formen part de la comunicació no verbal (mirada, gesticulació, prosòdia…).

Tenint en compte la necessitat d’individualitzar les estratègies d’interacció a cada usuari en funció de les seves habilitats, en aquesta unitat es dedicarà un apartat a descriure les estratègies d’interacció específiques que poden resultar òptimes per a cada col·lectiu en particular (persones amb discapacitat auditiva, discapacitat visual, discapacitat auditiva i visual –sordceguesa–, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, deteriorament cognitiu –Alzheimer i demència–, afàsia, Parkinson, esclerosi múltiple o esclerosi lateral amiotròfica –ELA–).

Un dels objectius principals de la unitat és descriure el procés d’implantació d’un SAAC, descrivint amb detall les quatre etapes que l’engloben: 1) etapa d’avaluació (informació a recollir i instruments d’avaluació), 2) etapa de presa de decisions, 3) etapa d’ensenyament/aprenentatge i 4) etapa de seguiment. Una de les etapes a les quals es dedicarà una atenció especial serà l’etapa d’ensenyament/aprenentatge del SAAC, ja que per poder ensenyar de manera adequada a fer ús d’un SAAC cal conèixer diferents estratègies d’ensenyament/aprenentatge com l’espera estructurada, la sobreinterpretació, el modelatge, aprofitar les rutines diàries, construir i interrompre cadenes i expandir vocabulari.

A més a més, també s’oferiran algunes consignes per tal que el tècnic APD participi activament del procés d’avaluació i seguiment del vocabulari que forma part del SAAC.

Finalment, s’esmentaran algunes consideracions sobre la comunicació augmentativa i alternativa que diferencien el seu ús entre nens i adults, oferint les característiques i els objectius a prioritzar en cada etapa en concret.

Anar a la pàgina següent:
Resum